Zoznam 
Zápisnica
PDF 327kWORD 88k
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 8.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 9.Rozprava so španielskym predsedom vlády Pedrom Sánchezom Pérezom-Castejónom o budúcnosti Európy (rozprava)
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 12.Hlasovanie
  
12.1.Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2016 (hlasovanie)
  
12.2.Žiadosť o stanovisko Súdneho dvora k súladu Dohody medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k euro-stredomorskej dohode so zmluvami (hlasovanie)
  
12.3.Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení (uznesenie) (hlasovanie)
  
12.4.Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.5.Dohoda medzi EÚ a Čínou v súvislosti s konaním WTO týkajúcim sa riešenia sporu DS 492 – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.6.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) ***I (hlasovanie)
  
12.7.Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I (hlasovanie)
  
12.8.Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) ***I (hlasovanie)
  
12.9.Proporčné rozdelenie colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  
12.10.Postup Únie pre povoľovanie pesticídov (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Zloženie Parlamentu
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 18.Komplexné európske vzdelávanie, výskum a spomienka na totalitnú minulosť (tematická rozprava)
 19.Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 (rozprava)
 20.Pokračovanie rokovania
 21.Hlasovanie
  
21.1.Stanovenie účelového programu financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
21.2.Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
21.3.Zriadenie Programu InvestEU ***I (hlasovanie)
  
21.4.Náhradný cestovný doklad EÚ * (hlasovanie)
  
21.5.Stanovenie výskumného a vzdelávacieho programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie * (hlasovanie)
  
21.6.Výročná správa ECB za rok 2017 (hlasovanie)
  
21.7.Banková únia – výročná správa za rok 2018 (hlasovanie)
  
21.8.Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru (hlasovanie)
  
21.9.Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 (hlasovanie)
 22.Vysvetlenia hlasovania
 23.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 24.Pokračovanie rokovania
 25.Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (rozprava)
 26.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (rozprava)
 27.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017 (rozprava)
 28.Zmena programu rokovania
 29.Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I (rozprava)
 30.Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ ***I (rozprava)
 31.Zriadenie programu Práva a hodnoty ***I (rozprava)
 32.Zloženie politických skupín
 33.Zloženie výborov a delegácií
 34.Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky * (rozprava)
 35.Program rokovania na nasledujúci deň
 36.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.35 h.


2. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda urobil vyhlásenie k včerajšiemu zamietnutiu dohody o brexite britským parlamentom. Zopakoval, že Parlament dôveruje rokovaciemu tímu na čele s Michelom Barnierom. Zdôraznil, že je potrebné sa pripraviť na všetky eventuality vrátane vystúpenia bez dohody. Bude potrebné zohľadniť záujmy občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve, ako aj záujmy britských občanov žijúcich na území Únie. Rovnako bude potrebné vziať do úvahy otázku hranice medzi Írskom a Severným Írskom.


3. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Situácia v Togu (2019/2518(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, na tému Togo (B8-0065/2019);

—   Sabine Lösing, Marie Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis a Takis Hadjigeorgiou, v mene skupiny GUE/NGL, na tému Situácia v Togu (B8-0067/2019);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, na tému Togo (B8-0068/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri a Maria Arena, v mene skupiny S&D, na tému Situácia v Togu (B8-0069/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Jordi Solé, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francis Zammit Dimech a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE, na tému Situácia v Togu (B8-0070/2019).

II.   Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova (2019/2511(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihlera Indrek Tarand, v mene skupiny Verts/ALE, na tému Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova (B8-0056/2019);

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD, na tému Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova (B8-0058/2019);

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, na tému Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova (B8-0059/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL, na tému Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova (B8-0061/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, na tému Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova (B8-0063/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri a Ana Gomes, v mene skupiny S&D, na tému Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova (B8-0064/2019);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Helga Stevens, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Jordi Solé, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso a Francis Zammit Dimech, v mene skupiny PPE, na tému Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova (B8-0066/2019).

III.   Sudán (2019/2512(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, na tému Sudán (B8-0053/2019);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou a Emmanuel Maurel, v mene skupiny GUE/NGL, na tému Sudán (B8-0054/2019);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun a Tilly Metz, v mene skupiny Verts/ALE, na tému Sudán (B8-055/2019);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, na tému Sudán (B8-0057/2019);

—   Elena Valenciano a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D, na tému Sudán (B8-0060/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Bogusław Sonik, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Ivo Belet, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio López Istúriz White, Francis Zammit Dimech a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE, na tému Sudán (B8-0062/2019).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


4. Predloženie dokumentov

Bol predložený tento dokument:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 36/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0001/2019 - C8-0027/2019 - 2019/2000(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


5. Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

V súlade s článkom 31 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 32/2018 a DEC 35/2018 – Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 33/2018 - Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietky voči presunu rozpočtových prostriedkov INF 3/2018 - európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietky voči presunu rozpočtových prostriedkov INF 2/2018 - Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietky voči presunu rozpočtových prostriedkov 3-INF/2018, 4-INF/2018 - Súdny dvor.


6. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa prístupu k údajom o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov nachádzajúcim sa v archívoch obchodných údajov (C(2018)08330 - 2018/2987(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce podrobnosti žiadosti o registráciu alebo rozšírenie registrácie archívu obchodných údajov (C(2018)08331 - 2018/2992(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o zhromažďovaní, overovaní, agregácii, porovnávaní a uverejňovaní údajov o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) archívmi obchodných údajov (C(2018)08332 - 2018/2990(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 v súvislosti s poplatkami, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom obchodných údajov (C(2018)08333 - 2018/2988(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú údaje o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT), ktoré sa majú oznamovať archívom obchodných údajov (C(2018)08334 - 2018/2986(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 151/2013, pokiaľ ide o prístup k údajom, ktoré majú v držbe archívy obchodných údajov (C(2018)08335 - 2018/2993(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 150/2013, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce podrobnosti žiadosti o registráciu za archív obchodných údajov (C(2018)08336 - 2018/2991(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 14. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (C(2018)08376 - 2018/2982(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie základných požiadaviek uvedených v článku 3 ods. 3 písm. g) uvedenej smernice, s cieľom zabezpečiť lokalizáciu volajúceho pri tiesňových komunikáciách zmobilných zariadení (C(2018)08383 - 2018/2984(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/587 s cieľom stanoviť požiadavku, aby ceny zohľadňovali prevládajúce trhové podmienky, a aktualizovať a opraviť určité ustanovenia (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 12. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: ECON

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565, pokiaľ ide o určité podmienky registrácie na podporu využívania rastových trhov MSP na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (C(2018)08442 - 2018/2985(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o zahrnutie nových psychoaktívnych látok do vymedzenia pojmu drogy (C(2018)08460 - 2018/2989(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: LIBE

Predĺženie lehoty na vznesenie námiekty: o 2 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: LIBE

Predĺženie lehoty na vznesenie námiekty: o 2 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2195 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou (C(2018)08468 - 2018/2999(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: EMPL

- Delegované nariadenie Komisie o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome a uvedené včlánku 70 nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: BUDG, CONT, EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 54 rokovacieho poriadku), REGI (článok 54 rokovacieho poriadku), AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 17. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: ECON, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu aRady 2003/87/ES, platné v celej Únii (C(2018)08664 - 2018/3005(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje register Únie (C(2018)08871 - 2018/3001(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokiaľ ide o úrovne zemepisného členenia (C(2018)08872 - 2018/3002(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: INTA, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti, s cieľom predĺžiť dátumy odkladu uplatňovania zúčtovacej povinnosti pre určité zmluvy o OTC derivátoch (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 19. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o lehoty na podávanie predbežných colných vyhlásení o vstupe a vyhlásení pred výstupom v prípade prepravy po mori zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, z Normanských ostrovov a Ostrova Man a do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, na Normanské ostrovy a Ostrov Man (C(2018)09094 - 2018/3000(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 19. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 19. decembra 2018
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821, pokiaľ ide o metodiku a kritériá posudzovania auznávania schém náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci týkajúcich sa cínu, tantalu, volfrámu a zlata (C(2019)00009 - 2019/2519(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. januára 2019
predložené gestorskému výboru: INTA

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola lehota na vznesenie námietok zmenená z jedného mesiaca na 3 mesiace na žiadosť príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú technické požiadavky týkajúce sa vytvorenia, prevádzky a údržby elektronického centrálneho registra v oblasti platobných služieb a prístupu k údajom, ktoré obsahuje (C(2018)07666 – 2018/2963(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. novembra 2018 na žiadosť príslušného výboru.
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa prístupu kúdajom otransakciách financovania prostredníctvom cenných papierov nachádzajúcim sa varchívoch obchodných údajov (C(2018)08330 – 2018/2987(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2018 na žiadosť príslušného výboru.
predložené gestorskému výboru: ECON

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy bližšie určujúce podrobnosti žiadosti oregistráciu alebo rozšírenie registrácie archívu obchodných údajov (C(2018) 08331 – 2018/2992(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2018 na žiadosť príslušného výboru.
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o zhromažďovaní, overovaní, agregácii, porovnávaní a uverejňovaní údajov o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) archívmi obchodných údajov (C(2018)08332 – 2018/2990(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2018 na žiadosť príslušného výboru.
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú údaje o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT), ktoré sa majú oznamovať archívom obchodných údajov (C(2018)08334 – 2018/2986(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2018 na žiadosť príslušného výboru.
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 151/2013, pokiaľ ide oprístup kúdajom, ktoré majú vdržbe archívy obchodných údajov (C(2018)08335 – 2018/2993(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2018 na žiadosť príslušného výboru.
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 150/2013, pokiaľ ide oregulačné technické normy bližšie určujúce podrobnosti žiadosti oregistráciu za archív obchodných údajov (C(2018)08336 – 2018/2991(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. decembra 2018 na žiadosť príslušného výboru.
predložené gestorskému výboru: ECON


7. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - lehota: 9. apríla 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - lehota: 8. apríla 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - lehota: 8. apríla 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - lehota: 8. apríla 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí klotianidínu, cykloxydímu, epoxikonazolu, flonikamidu, haloxyfopu, mandestrobínu, mepikvátu, látky Metschnikowia fructicola kmeň NRRL Y-27328 a prohexadiónu v určitých produktoch alebo na nich (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - lehota: 15. marca 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - lehota: 8. apríla 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - lehota: 8. apríla 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o transmastné kyseliny iné ako transmastné kyseliny, ktoré sa prirodzene vyskytujú v tuku živočíšneho pôvodu (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - lehota: 8. apríla 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI


8. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (2018/2970(RSP))

Melania Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (hlavný vyjednávač).

Predseda opätovne potvrdil dôveru Parlamentu v Michela Barniera a poďakoval sa tímu zodpovednému za rokovania o brexite.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Gerard Batten v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Elmar Brok, Josef Weidenholzer ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Alyn Smith, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Barbara Spinelli a Janice Atkinson.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge a Esther de Lange.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark a Maria Grapini.

Vystúpili: Frans Timmermans a Melania Ciot.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

9. Rozprava so španielskym predsedom vlády Pedrom Sánchezom Pérezom-Castejónom o budúcnosti Európy (rozprava)

Rozprava so španielskym predsedom vlády Pedrom Sánchezom Pérezom-Castejónom o budúcnosti Európy (2018/2748(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, aby uviedol rozpravu.

V rozprave vystúpil Pedro Sánchez Pérez-Castejón (predseda španielskej vády).

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF a Kazimierz Michał Ujazdowski – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon a Michael Detjen.

V rozprave vystúpil Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Rozprava sa skončila.

         (Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
podpredseda

10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.06 h.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Daniele Viotti.


11. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predseda oznámil, že dostal žiadosti o hlasovanie oznámené v zápisnici z pondelka 14. januára 2019 (bod 9 zápisnice zo 14.1.2019) zo strany:

—   skupiny ECR a ďalších poslancov, pokiaľ ide o rozhodnutie výboru JURI začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ)2017/1132, pokiaľ ide ocezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia arozdelenia (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   skupiny Verts/ALE a ďalších poslancov, pokiaľ ide o rozhodnutie výboru PECH začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Spravodajkyňa: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Hlasovanie sa uskutoční zajtra vo štvrtok 17. januára 2019.

Ďalšie rozhodnutia oznámené v zápisnici z pondelka 14. januára 2019 (bod 9 zápisnice zo 14.1. 2019) neboli predmetom žiadosti o hlasovanie podľa článku 69c rokovacieho poriadku.

Výbor ECON, LIBE a výbor TRAN tak mohli po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania.


12. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


12.1. Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2016 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0052/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2019)0015)


12.2. Žiadosť o stanovisko Súdneho dvora k súladu Dohody medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k euro-stredomorskej dohode so zmluvami (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku predložilo viac ako 76 poslancov, o žiadosti Súdnemu dvoru o stanovisko týkajúce sa súladu pripravovanej dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou aMarockým kráľovstvom ozmene protokolov č.1 ač.4 kEuro-stredomorskej dohode opridružení medzi Európskymi spoločenstvami aich členskými štátmi na jednej strane aMarockým kráľovstvom na strane druhej, vmene Európskej únie, so zmluvami (2019/2508(RSP)) (B8-0051/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý


12.3. Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej [2018/0256M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0017)


12.4. Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej [10593/2018 - C8-0463/2018- 2018/0256(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0018)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Vystúpenia:

Tomáš Zdechovský privítal marockú delegáciu.


12.5. Dohoda medzi EÚ a Čínou v súvislosti s konaním WTO týkajúcim sa riešenia sporu DS 492 – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v súvislosti s konaním DS492 Európska únia – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0019)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


12.6. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Maria Arena (A8-0445/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0020)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním: Maria Arena (spravodajca)


12.7. Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0021)

Vystúpila Verónica Lope Fontagné, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


12.8. Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0022)

Vystúpil Pascal Arimontso žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


12.9. Proporčné rozdelenie colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000 [COM(2018)0312 - C8-0202/2018- 2018/0158(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

PREDBEŽNÁ DOHODA, VYHLÁSENIE KOMISIE a VYHLÁSENIE PARLAMENTU

Schválené (P8_TA(2019)0023)


12.10. Postup Únie pre povoľovanie pesticídov (hlasovanie)

Správa o postupe Únie pre povoľovanie pesticídov [2018/2153(INI)] - Osobitný výbor pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov - Norbert Lins a Bart Staes (A8-0475/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0024)


13. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune a Seán Kelly

Správa: Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica a Nicola Caputo

Správa: Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Notis Marias, Ivana Maletić a Dubravka Šuica

Správa: Norbert Lins a Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica a Stanislav Polčák.


14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.27 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

15. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


16. Zloženie Parlamentu

Príslušné nemecké úrady oznámili, že Babette Winter bola s účinnosťou od 10. januára 2019 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Jakob von Weizsäcker.

Le Parlement prend acte de son élection.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


17. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


18. Komplexné európske vzdelávanie, výskum a spomienka na totalitnú minulosť (tematická rozprava)

Komplexné európske vzdelávanie, výskum a spomienka na totalitnú minulosť (2019/2500(RSP))

V rozprave vystúpil Andrey Kovatchev, aby začal rozpravu navrhovanú skupinou PPE.

Vystúpili títo poslanci: Melania Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sandra Kalniete v mene skupiny PPE, Petra Kammerevert v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Nathan Gill v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Sabine Verheyen, Silvia Costa, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Marcus Pretzell, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Indrek Tarand, Eleonora Forenza, Michaela Šojdrová, Liliana Rodrigues, Tunne Kelam, Julie Ward, Antanas Guoga a Momchil Nekov.

Vystúpili títo poslanci: Věra Jourová a Melania Ciot.

Rozprava sa skončila.


19. Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 (rozprava)

Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 [2018/2103(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Josep-Maria Terricabras uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský, k neprítomnosti rumunského predsedníctva (predseda poskytol spresnenia), Barbara Kudrycka v mene skupiny PPE, Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Louis Michel v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bruno Gollnisch, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Pavel Svoboda, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Maria Grapini a Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Lefteris Christoforou, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová a Anna Záborská

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Věra Jourová a Josep-Maria Terricabras.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 21.9 zápisnice zo dňa 16.1.2019.

(Rokovanie bolo do hlasovania na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

20. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 17.04 h.


21. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


21.1. Stanovenie účelového programu financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje účelový program financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013 [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0025)


21.2. Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou [2018/2106(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Reimer Böge (A8-0459/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0026)


21.3. Zriadenie Programu InvestEU ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0027)

Vystúpil José Manuel Fernandesso žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


21.4. Náhradný cestovný doklad EÚ * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa zavádza náhradný cestovný doklad EÚ a zrušuje rozhodnutie 96/409/SZBP [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0433/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0028)


21.5. Stanovenie výskumného a vzdelávacieho programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0029)


21.6. Výročná správa ECB za rok 2017 (hlasovanie)

Správa o výročnej správe ECB za rok 2017 [2018/2101(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0030)


21.7. Banková únia – výročná správa za rok 2018 (hlasovanie)

Správa o bankovej únii – výročnej správe za rok 2018 [2018/2100(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0031)


21.8. Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru (hlasovanie)

Správa o vykonávaní Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru [2018/2010(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0032)


21.9. Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 (hlasovanie)

Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 [2018/2103(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0033)


22. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok 17. januára 2019.


23. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

24. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 17.43 h.


25. Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (rozprava)

Správa o vykonávaní smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách [2018/2056(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Lara Comi (A8-0456/2018)

V rozprave vystúpil Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Lara Comi uviedla správu a odpovedala tiež na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cristian Dan Preda.

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Maria Grapini v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Richard Sulík v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti a Anneleen Van Bossuyt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici a Notis Marias.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Lara Comi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.12 zápisnice zo dňa 17.1.2019.


26. Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (rozprava)

Správa o výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky [2018/2161(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Barbara Kappel uviedla správu.

V rozprave vystúpil Eider Gardiazabal Rubial (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

Vystúpili: Werner Hoyer (prezident EIB) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ralph Packet ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Werner Langen v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Thierry Cornillet v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL a David Coburn v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Jonás Fernández a Thomas Waitz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Seán Kelly.

Vystúpili: Jyrki Katainen, Werner Hoyer a Barbara Kappel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.13 zápisnice zo dňa 17.1.2019.


27. Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017 (rozprava)

Správa o Výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017 [2018/2151(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Georgi Pirinski uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Werner Hoyer (prezident EIB) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: William (The Earl of) Dartmouth ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Tamás Deutsch v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Nedzhmi Ali v mene skupiny ALDE, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Lambert van Nistelrooij a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Jyrki Katainen, Werner Hoyer a Georgi Pirinski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 17.1.2019.


28. Zmena programu rokovania

Po konzultácii s politickými skupinami predsedníčka navrhla, aby sa rozprava o situácii v Togu (bod 116 OJ), naplánovaná na zajtra vo štvrtok, odložila na ďalšiu schôdzu.

Parlament súhlasil s týmto návrhom. Program rokovania bol následne upravený.


29. Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa predstavili správu.

V rozprave vystúpila Judith Sargentini (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Helmut Scholz (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Stanisław Żółtek v mene skupiny ENF, Sophie Montel – nezaradená poslankyňa, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn a Josef Weidenholzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić a Răzvan Popa.

Vystúpili: Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 17.1.2019.


30. Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Molly Scott Cato (v zastúpení spravodajkyne) uviedla správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manuel dos Santos (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Theodor Dumitru Stolojan v mene skupiny PPE, Hugues Bayet v mene skupiny S&D, Ralph Packet v mene skupiny ECR, Dariusz Rosati a Tom Vandenkendelaere.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Günther Oettinger a Molly Scott Cato.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 17.1.2019.


31. Zriadenie programu Práva a hodnoty ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Bodil Valero uviedla správu.

V rozprave vystúpil Sylvie Guillaume (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

V rozprave vystúpil Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michał Boni v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Oscar Lancini v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Julie Ward a Silvia Costa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Georgios Epitideios a Jiří Pospíšil.

Vystúpili: Věra Jourová a Bodil Valero.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.10 zápisnice zo dňa 17.1.2019.


32. Zloženie politických skupín

Mike Hookem už nie je členom skupiny EFDD s účinnosťou od 17. januára 2019 a zasadá medzi nezaradenými poslancami.


33. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny S&D tieto žiadosti o menovanie:

výbor ECON: Babette Winter

Delegácia pre vzťahy s Indiou: Babette Winter

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


34. Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky * (rozprava)

Správa o nariadení Rady, ktorým sa stanovuje program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky (program Ignalina) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EÚ) č. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Rebecca Harms uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen v mene skupiny PPE, Peter Kouroumbashev v mene skupiny S&D, Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev a Ingeborg Gräßle.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil a Notis Marias.

Vystúpili: Věra Jourová a Rebecca Harms.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 17.1.2019.


35. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 632.677/OJJE).


36. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.20 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia