Kazalo 
Zapisnik
PDF 313kWORD 86k
Sreda, 16. januar 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Predložitev dokumentov
 5.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 6.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 7.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 8.Izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava)
 9.Razprava s španskim predsednikom vlade Pedrom Sánchezom Pérez-Castejónom o prihodnosti Evrope (razprava)
 10.Nadaljevanje seje
 11.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (nadaljni ukrepi)
 12.Čas glasovanja
  12.1.Zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016 (glasovanje)
  12.2.Pridobitev mnenja Sodišča Evropske unije o združljivosti Sporazuma med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu s Pogodbama (glasovanje)
  12.3.Sporazum med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu (resolucija) (glasovanje)
  12.4.Sporazum med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.5.Sporazum med EU in Kitajsko v zvezi s postopkom STO za reševanje sporov DS492 – Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.6.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) ***I (glasovanje)
  12.7.Evropski socialni sklad plus (ESS+) ***I (glasovanje)
  12.8.Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) ***I (glasovanje)
  12.9.Porazdelitev tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)
  12.10.Postopek Unije za registracijo pesticidov (glasovanje)
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanj
 15.Nadaljevanje seje
 16.Sestava Parlamenta
 17.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 18.Celovito evropsko izobraževanje o totalitarni preteklosti, njeno raziskovanje in ohranjanje spomina nanjo (tematska razprava)
 19.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017 (razprava)
 20.Nadaljevanje seje
 21.Čas glasovanja
  21.1.Vzpostavitev namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  21.2.Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  21.3.Vzpostavitev programa InvestEU ***I (glasovanje)
  21.4.Potna listina EU za vrnitev * (glasovanje)
  21.5.Program za raziskave in usposabljanje Euratom za obdobje 2021–2025 * (glasovanje)
  21.6.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017 (glasovanje)
  21.7.Bančna unija – letno poročilo za leto 2018 (glasovanje)
  21.8.Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem (glasovanje)
  21.9.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017 (glasovanje)
 22.Obrazložitve glasovanja
 23.Popravki in namere glasovanj
 24.Nadaljevanje seje
 25.Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (razprava)
 26.Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (razprava)
 27.Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2017 (razprava)
 28.Sprememba dnevnega reda
 29.Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah ***I (razprava)
 30.Vzpostavitev programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve ***I (razprava)
 31.Vzpostavitev programa za pravice in vrednote ***I (razprava)
 32.Članstvo v političnih skupinah
 33.Sestava odborov in delegacij
 34.Program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi * (razprava)
 35.Dnevni red naslednje seje
 36.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.35.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo potem, ko je britanski parlament včeraj zavrnil sporazum o brexitu. Ponovno je izrazil zaupanje Parlamenta v pogajalsko skupino, ki jo vodi Michel Barnier. Meni, da se je treba pripraviti na vse možnosti, tudi na možnost izstopa brez sporazuma. Upoštevati bo treba interese državljanov EU, ki živijo v Združenem kraljestvu, pa tudi britanskih državljanov, ki živijo v EU. Upoštevati bo treba tudi vprašanje meje med Republiko Irsko in Severno Irsko.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Razmere v Togu (2019/2518(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski in Branislav Škripek v imenu skupine ECR o Togu (B8-0065/2019);

—   Sabine Lösing, Marie Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis in Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Togu (B8-0067/2019);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o Togu (B8-0068/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri in Maria Arena v imenu skupine S&D o razmerah v Togu (B8-0069/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Jordi Solé, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francis Zammit Dimech in Inese Vaidere v imenu skupine PPE o razmerah v Togu (B8-0070/2019).

II.   Azerbajdžan, zlasti primer Mehmana Huseynova (2019/2511(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler in Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE o Azerbajdžanu, zlasti primer Mehmana Huseynova (B8-0056/2019);

—   Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD o Azerbajdžanu, zlasti primer Mehmana Huseynova (B8-0058/2019);

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski in Branislav Škripek v imenu skupine ECR o Azerbajdžanu, zlasti primer Mehmana Huseynova (B8-0059/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL o Azerbajdžanu, zlasti primer Mehmana Huseynova (B8-0061/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o Azerbajdžanu, zlasti primer Mehmana Huseynova (B8-0063/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri in Ana Gomes v imenu skupine S&D o Azerbajdžanu, zlasti primer Mehmana Huseynova (B8-0064/2019);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Helga Stevens, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Jordi Solé, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso in Francis Zammit Dimech v imenu skupine PPE o Azerbajdžanu, zlasti primer Mehmana Huseynova (B8-0066/2019).

III.   Sudan (2019/2512(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski in Branislav Škripek v imenu skupine ECR o Sudanu (B8-0053/2019);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou in Emmanuel Maurel v imenu skupine GUE/NGL o Sudanu (B8-0054/2019);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun in Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE o Sudanu (B8-055/2019);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o Sudanu (B8-0057/2019);

—   Elena Valenciano in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D o Sudanu (B8-0060/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Bogusław Sonik, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Ivo Belet, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio López Istúriz White, Francis Zammit Dimech in Inese Vaidere v imenu skupine PPE o Sudanu (B8-0062/2019).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


4. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 36/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0001/2019 - C8-0027/2019 - 2019/2000(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


5. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

V skladu s členom 31(6) finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 32/2018 in DEC 35/2018 – Oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 33/2018 – Oddelek III – Komisija.

Odbor za proračun je v skladu s členom 29 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev INF 3/2018 – Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev INF 2/2018 – Evropska služba za zunanje delovanje.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev 3-INF/2018, 4-INF/2018 – Sodišče.


6. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe(EU)2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o dostopu do podrobnosti o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov (C(2018)08330 - 2018/2987(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo in razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov (C(2018)08331 - 2018/2992(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zbiranju, preverjanju, združevanju, primerjanju in objavljanju podatkov o poslih financiranja z vrednostnimi papirji s strani repozitorijev sklenjenih poslov (C(2018)08332 - 2018/2990(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (C(2018)08333 - 2018/2988(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe(EU)2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede podrobnosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki se poročajo v repozitorije sklenjenih poslov (C(2018)08334 - 2018/2986(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 151/2013 glede dostopa do podatkov, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov (C(2018)08335 - 2018/2993(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 150/2013 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov (C(2018)08336 - 2018/2991(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 14. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog I in V k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (C(2018)08376 - 2018/2982(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo bistvenih zahtev iz člena 3(3)(g) navedene direktive, da se zagotovi lokacija kličočega v komunikacijah v sili z mobilnih naprav (C(2018)08383 - 2018/2984(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/587 za določitev zahteve, da cene odražajo prevladujoče tržne pogoje, ter za posodobitev in popravek nekaterih določb (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 12. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

Podaljšanje roka za nasprotovanje: dodatni mesec na pobudo Evropskega parlamenta.

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 glede nekaterih pogojev za registracijo za spodbujanje uporabe zagonskih trgov MSP za namene Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (C(2018)08442 - 2018/2985(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana Direktiva Komisije o spremembi Priloge k Okvirnemu sklepu Sveta 2004/757/PNZ v zvezi z vključitvijo novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ (C(2018)08460 - 2018/2989(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

Podaljšanje roka za nasprotovanje: dodatna 2 meseca na pobudo Evropskega parlamenta.

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

Podaljšanje roka za nasprotovanje: dodatna 2 meseca na pobudo Evropskega parlamenta.

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu v zvezi z opredelitvijo standardnih stroškov na enoto in pavšalnih zneskov za povračilo izdatkov državam članicam s strani Komisije (C(2018)08468 - 2018/2999(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: BUDG, CONT, EMPL (člen 54 Poslovnika), ITRE (člen 54 Poslovnika), TRAN (člen 54 Poslovnika), REGI (člen 54 Poslovnika), AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 17. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON, IMCO (člen 54 Poslovnika), JURI (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom10a Direktive2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (C(2018)08664 - 2018/3005(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije št. 389/2013 z dne 2. maja 2013 o določitvi registra Unije (C(2018)08871 - 2018/3001(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede ravni geografske razčlenitve (C(2018)08872 - 2018/3002(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 19. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: INTA, ECON (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa, da se preložijo datumi odložene uporabe obveznosti kliringa za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 19. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede rokov za vložitev vstopnih skupnih deklaracij in predodhodnih deklaracij pri prevozu po morju iz Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Kanalskih otokov in otoka Man ter na ta območja (C(2018)09094 - 2018/3000(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumom, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 19. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumi, na katere za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 19. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta glede metodologije in meril za ocenjevanje in priznavanje shem potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi v zvezi s kositrom, tantalom, volframom in zlatom (C(2019)00009 - 2019/2519(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. januarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: INTA

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je na zahtevo pristojnega odbora rok podaljšal z enega na tri mesece:

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2366 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo tehnične zahteve za vzpostavitev, upravljanje in vodenje elektronskega centralnega registra na področju plačilnih storitev ter dostop do informacij, ki jih vsebuje (C(2018)07666 – 2018/2963(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 29. novembra 2018 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o dostopu do podrobnosti o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov (C(2018)08330 – 2018/2987(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. decembra 2018 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo in razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov (C(2018)08331 – 2018/2992(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. decembra 2018 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zbiranju, preverjanju, združevanju, primerjanju in objavljanju podatkov o poslih financiranja z vrednostnimi papirji s strani repozitorijev sklenjenih poslov (C(2018)08332 – 2018/2990(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. decembra 2018 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede podrobnosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki se poročajo v repozitorije sklenjenih poslov (C(2018)08334 – 2018/2986(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. decembra 2018 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 151/2013 glede dostopa do podatkov, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov (C(2018)08335 – 2018/2993(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. decembra 2018 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 150/2013 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov (C(2018)08336 – 2018/2991(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. decembra 2018 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON


7. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - rok: 9. aprila 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - rok: 8. aprila 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - rok: 8. aprila 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog III in V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - rok: 8. aprila 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klotianidin, cikloksidim, epoksikonazol, flonikamid, haloksifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola sev NRRL Y-27328 in proheksadion v ali na nekaterih proizvodih (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - rok: 15. marca 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede johimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - rok: 8. aprila 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na razvoj in zdravje otrok (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - rok: 8. aprila 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika), JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva transmaščobne kisline, ki niso naravno prisotne v maščobi živalskega izvora (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - rok: 8. aprila 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


8. Izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izstop Združenega kraljestva iz EU (2018/2970(RSP))

Melania Ciot (predsedujoča Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) so podali izjave.

Govoril je Michel Barnier (glavni pogajalec).

Predsednik je ponovno potrdil zaupanje Parlamenta v Michela Barniera in se je zahvalil ekipi, zadolženi za pogajanja o brexitu.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Gerard Batten v imenu skupine ENF, Diane Dodds, samostojna poslanka, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Bill Etheridge, Alyn Smith, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil David Coburn, Barbara Spinelli in Janice Atkinson.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Bill Etheridge in Esther de Lange.

Po postopku "catch the eye" so govorili Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark in Maria Grapini.

Govorila sta Frans Timmermans in Melania Ciot.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

9. Razprava s španskim predsednikom vlade Pedrom Sánchezom Pérez-Castejónom o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s španskim predsednikom vlade Pedrom Sánchezom Pérez-Castejónom o prihodnosti Evrope (2018/2748(RSP))

Predsednik je pred začetkom razprave podal kratko izjavo.

Govoril je Pedro Sánchez Pérez-Castejón (predsednik španske vlade).

Govoril je Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, in Kazimierz Michał Ujazdowski samostojni poslanec.

Govoril je Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon in Michael Detjen.

Govoril je Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila pred začetkom glasovanja za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
podpredsednik

10. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 13.06.

°
° ° °

Govoril je Daniele Viotti.


11. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (nadaljni ukrepi)

Predsednik je sporočil, da je sprejel zahteve za glasovanje o odločitvah, objavljenih v zapisniku v ponedeljek, 14. januarja 2019 (točka 9 zapisnika z dne 14.1.2019), s strani:

—   skupine ECR in drugih poslancev v zvezi z odločitvijo odbora JURI, da bo začel medinstitucionalna pogajanja na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   skupine Verts/ALE in drugih poslancev v zvezi z odločitvijo odbora PECH, da bo začel medinstitucionalna pogajanja na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Poročevalka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Glasovanja bodo potekala jutri, 17. januarja 2019.

Druge odločitve, objavljene v zapisniku v ponedeljek, 14. januarja 2019 (točka 9 zapisnika z dne 14.1.2019), niso prejele zahtev za glasovanje v skladu s členom 69c Poslovnika.

Odbori ECON, LIBE in TRAN so torej lahko začeli pogajanja po izteku roka iz člena 69c(2) Poslovnika.


12. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


12.1. Zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016 (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0052/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0015)


12.2. Pridobitev mnenja Sodišča Evropske unije o združljivosti Sporazuma med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu s Pogodbama (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 108(6) Poslovnika vložilo več kot 76 poslancev, za mnenje Sodišča Evropske unije o združljivosti sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani (2019/2508(RSP) (B8-0051/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


12.3. Sporazum med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu (resolucija) (glasovanje)

Poročilo, ki vsebuje predlog nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sporazumu v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani [2018/0256M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0017)


12.4. Sporazum med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani [10593/2018 - C8-0463/2018- 2018/0256(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0018)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Govori

Tomáš Zdechovský, ki je zaželel dobrodošlico delegaciji iz Maroka.


12.5. Sporazum med EU in Kitajsko v zvezi s postopkom STO za reševanje sporov DS492 – Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v zvezi s sporom DS492 Evropska unija – Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0019)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


12.6. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Maria Arena (A8-0445/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0020)

Govori

Pred glasovanjem: Maria Arena (poročevalka).


12.7. Evropski socialni sklad plus (ESS+) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0021)

Govorila je Verónica Lope Fontagné, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


12.8. Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0022)

Govoril je Pascal Arimont, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


12.9. Porazdelitev tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 [COM(2018)0312 - C8-0202/2018- 2018/0158(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

ZAČASNI SPORAZUM, IZJAVA KOMISIJE in IZJAVA PARLAMENTA

Odobreno (P8_TA(2019)0023)


12.10. Postopek Unije za registracijo pesticidov (glasovanje)

Poročilo o postopku Unije za registracijo pesticidov [2018/2153(INI)] - Posebni odbor za postopek Unije za registracijo pesticidov - Norbert Lins in Bart Staes (A8-0475/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0024)


13. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune in Seán Kelly

Poročilo: Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica in Nicola Caputo

Poročilo: Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Notis Marias, Ivana Maletić in Dubravka Šuica

Poročilo: Norbert Lins in Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica in Stanislav Polčák.


14. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 14.27.)


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

15. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


16. Sestava Parlamenta

Pristojni nemški organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Jakob von Weizsäcker za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Babette Winter z začetkom veljavnosti od dne 10. januarja 2019.

Parlament se je seznanil z njegovo izvolitvijo.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Babette Winter polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


17. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


18. Celovito evropsko izobraževanje o totalitarni preteklosti, njeno raziskovanje in ohranjanje spomina nanjo (tematska razprava)

Celovito evropsko izobraževanje o totalitarni preteklosti, njeno raziskovanje in ohranjanje spomina nanjo (2019/2500(RSP))

Govoril je Andrey Kovatchev za začetek razprave, ki jo je predlagala skupina PPE.

Govorili sta Melania Ciot (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Sandra Kalniete v imenu skupine PPE, Petra Kammerevert v imenu skupine S&D, Branislav Škripek v imenu skupine ECR, María Teresa Giménez Barbat v imenu skupine ALDE, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Nathan Gill v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Kostas Papadakis samostojni poslanec, Sabine Verheyen, Silvia Costa, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Marcus Pretzell, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Indrek Tarand, Eleonora Forenza, Michaela Šojdrová, Liliana Rodrigues, Tunne Kelam, Julie Ward, Antanas Guoga in Momchil Nekov.

Govorili sta Věra Jourová in Melania Ciot.

Razprava se je zaključila.


19. Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017 (razprava)

Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017 [2018/2103(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Josep-Maria Terricabras je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Tomáš Zdechovský o odsotnosti romunskega predsedtva (predsednik je podal pojasnila), Barbara Kudrycka v imenu skupine PPE, Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Louis Michel v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bruno Gollnisch, Ana Miranda v imenu skupine Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Pavel Svoboda, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavili Maria Grapini in Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Lefteris Christoforou, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová in Anna Záborská

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić in Georgios Epitideios.

Govorila sta Věra Jourová in Josep-Maria Terricabras.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 21.9 zapisnika z dne 16.1.2019.

(Seja je bila prekinjena za nekaj trenutkov pred časom za glasovanje.)


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

20. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 17.04.


21. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


21.1. Vzpostavitev namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki ter razveljavitvi Direktive Sveta (Euratom) št. 1368/2013 [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0025)


21.2. Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko [2018/2106(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Reimer Böge (A8-0459/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0026)


21.3. Vzpostavitev programa InvestEU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0027)

Govoril je José Manuel Fernandes, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


21.4. Potna listina EU za vrnitev * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o vzpostavitvi potne listine EU za vrnitev in razveljavitvi Sklepa 96/409/SZVP [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Kinga Gál (A8-0433/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0028)


21.5. Program za raziskave in usposabljanje Euratom za obdobje 2021–2025 * (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi Programa za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo za obdobje 2021–2025, ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0029)


21.6. Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017 (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu ECB za leto 2017 [2018/2101(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0030)


21.7. Bančna unija – letno poročilo za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2018 [2018/2100(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0031)


21.8. Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem (glasovanje)

Poročilo o izvajanju trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem [2018/2010(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0032)


21.9. Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017 (glasovanje)

Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017 [2018/2103(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0033)


22. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Ustne obrazložitve glasovanja bodo potekale četrtek 17. januarja 2019.


23. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena za nekaj trenutkov.)


PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

24. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 17.43.


25. Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (razprava)

Poročilo o izvajanju Direktive 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih [2018/2056(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Lara Comi (A8-0456/2018)

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Lara Comi je predstavila poročilo in odgovorila na vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Cristian Dan Preda.

Govorili so Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Maria Grapini v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Richard Sulík v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti in Anneleen Van Bossuyt.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici in Notis Marias.

Govorili sta Elżbieta Bieńkowska in Lara Comi.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.12 zapisnika z dne 17.1.2019.


26. Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke [2018/2161(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Barbara Kappel je predstavila poročilo.

Govorila je Eider Gardiazabal Rubial (pripravljavka mnenja odbora BUDG).

Govorila sta Werner Hoyer (presednik Evropske investicijske banke) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Ralph Packet (pripravljavec mnenja odbora INTA), Werner Langen v imenu skupine PPE, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D, Stanisław Ożóg v imenu skupine ECR, Thierry Cornillet v imenu skupine ALDE, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, in David Coburn v imenu skupine EFDD.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Jonás Fernández in Thomas Waitz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias in Seán Kelly.

Govorili so Jyrki Katainen, Werner Hoyer in Barbara Kappel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika z dne 17.1.2019.


27. Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2017 (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB za leto 2017 [2018/2151(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Georgi Pirinski je predstavil poročilo.

Govorila sta Werner Hoyer (presednik Evropske investicijske banke) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so William (The Earl of) Dartmouth (pripravljavec mnenja odbora INTA), Tamás Deutsch v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Nedzhmi Ali v imenu skupine ALDE, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Lambert van Nistelrooij in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Bogdan Andrzej Zdrojewski in Stanislav Polčák.

Govorili so Jyrki Katainen, Werner Hoyer in Georgi Pirinski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika z dne 17.1.2019.


28. Sprememba dnevnega reda

Predsedujoča je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagala, da se razprava o razmerah v Togu (točka 116 OJ), predvidena za jutri (četrtek), prestavi na drug termin zasedanja.

Parlament se je strinjal s tem predlogom. Dnevni red je bil ustrezno spremenjen.


29. Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za proračunski nadzor. Soporočevalca: Eider Gardiazabal Rubial in Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial in Petri Sarvamaa so predstavili poročilo.

Govorila je Judith Sargentini (pripravljavka odbora LIBE).

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Iskra Mihaylova (pripravljavka mnenja odbora REGI), Helmut Scholz (pripravljavec mnenja odbora AFCO), Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Stanisław Żółtek v imenu skupine ENF, Sophie Montel samostojna poslanka, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn in Josef Weidenholzer.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić in Răzvan Popa.

Govorili so Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial in Petri Sarvamaa.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika z dne 17.1.2019.


30. Vzpostavitev programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Molly Scott Cato (namesto poročevalca) je predstavila poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Manuel dos Santos (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Theodor Dumitru Stolojan v imenu skupine PPE, Hugues Bayet v imenu skupine S&D, Ralph Packet v imenu skupine ECR, Dariusz Rosati in Tom Vandenkendelaere.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Günther Oettinger in Molly Scott Cato.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika z dne 17.1.2019.


31. Vzpostavitev programa za pravice in vrednote ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Bodil Valero je predstavila poročilo.

Govorila je Sylvie Guillaume (pripravljavka mnenja odbora CULT).

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Michał Boni v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Oscar Lancini v imenu skupine ENF, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dobromir Sośnierz, Julie Ward in Silvia Costa.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Georgios Epitideios in Jiří Pospíšil.

Govorili sta Věra Jourová in Bodil Valero.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.10 zapisnika z dne 17.1.2019.


32. Članstvo v političnih skupinah

Mike Hookem je prenehal biti član skupine EFDD z veljavo od 17. januarja 2019 in zdaj zaseda mesto samostojnega poslanca.


33. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel zahtevi za naslednji imenovanji:

odbor ECON: Babette Winter

Delegacija za odnose z Indijo: Babette Winter

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


34. Program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi * (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi programa pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (program Ignalina) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Rebecca Harms je predstavila poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Werner Langen v imenu skupine PPE, Peter Kouroumbashev v imenu skupine S&D, Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev in Ingeborg Gräßle.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Jiří Pospíšil in Notis Marias.

Govorili sta Věra Jourová in Rebecca Harms.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 17.1.2019.


35. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 632.677/OJJE).


36. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Zadnja posodobitev: 6. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov