Index 
Protokoll
PDF 319kWORD 85k
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Inkomna dokument
 5.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 8.Förenade kungarikets utträde ur EU (debatt)
 9.Diskussion med Spaniens premiärminister, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, om EU:s framtid (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)
 12.Omröstning
  
12.1.Avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för räkenskapsåret 2016 (omröstning)
  
12.2.Begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det planerade avtalet EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet är förenligt med fördragen (omröstning)
  
12.3.Avtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet (resolution) (omröstning)
  
12.4.Avtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.5.Avtal EU-Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492 – åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.6.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ***I (omröstning)
  
12.7.Europeiska socialfonden+ (ESF+) ***I (omröstning)
  
12.8.Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ***I (omröstning)
  
12.9.Fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen ***I (omröstning)
  
12.10.Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Parlamentets sammansättning
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 18.Omfattande europeisk undervisning och forskning om samt hågkomst av det totalitära förflutna (debatt om en aktuell fråga)
 19.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017 (debatt)
 20.Återupptagande av sammanträdet
 21.Omröstning
  
21.1.Inrättande av ett särskilt finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
21.2.Genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
21.3.Inrättande av InvestEU-programmet ***I (omröstning)
  
21.4.Provisorisk EU-resehandling * (omröstning)
  
21.5.Euratoms forsknings- och utbildningsprogram 2021-2025 * (omröstning)
  
21.6.Europeiska centralbankens årsrapport för 2017 (omröstning)
  
21.7.Bankunionen - årsrapport 2018 (omröstning)
  
21.8.Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru (omröstning)
  
21.9.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017 (omröstning)
 22.Röstförklaringar
 23.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 24.Återupptagande av sammanträdet
 25.Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (debatt)
 26.Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (debatt)
 27.Årsrapporten 2017 om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (debatt)
 28.Ändring av föredragningslistan
 29.Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***I (debatt)
 30.Inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet ***I (debatt)
 31.Inrättande av programmet för rättigheter och värden ***I (debatt)
 32.De politiska gruppernas sammansättning
 33.Utskottens och delegationernas sammansättning
 34.Stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen * (debatt)
 35.Föredragningslista för nästa sammanträde
 36.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.35.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av att det brittiska parlamentet föregående dag hade röstat nej till brexitavtalet. Han upprepade parlamentets förtroende för Michel Barnier och hans förhandlingsteam. Han betonade att vi måste vara förberedda på alla situationer, även att Förenade kungariket lämnar EU utan avtal. Vi måste skydda intressena både för de EU-medborgare som bor i Förenade kungariket och för de britter som bor i EU. Frågan om gränsen mellan Republiken Irland och Nordirland måste också få en lösning.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Situationen i Togo (2019/2518(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski och Branislav Škripek, för ECR-gruppen, om Togo (B8-0065/2019);

—   Sabine Lösing, Marie Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis och Takis Hadjigeorgiou, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Togo (B8-0067/2019);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om Togo (B8-0068/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri och Maria Arena, för S&D-gruppen, om situationen i Togo (B8-0069/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Jordi Solé, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francis Zammit Dimech och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om situationen i Togo (B8-0070/2019).

II.   Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov (2019/2511(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler och Indrek Tarand, för Verts/ALE-gruppen, om Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov (B8-0056/2019);

—   Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen, om Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov (B8-0058/2019);

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski och Branislav Škripek, för ECR-gruppen, om Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov (B8-0059/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen, om Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov (B8-0061/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov (B8-0063/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri och Ana Gomes, för S&D-gruppen, om Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov (B8-0064/2019);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Helga Stevens, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Jordi Solé, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso och Francis Zammit Dimech, för PPE-gruppen, om Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov (B8-0066/2019).

III.   Sudan (2019/2512(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski och Branislav Škripek, för ECR-gruppen, om Sudan (B8-0053/2019);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou och Emmanuel Maurel, för GUE/NGL-gruppen, om Sudan (B8-0054/2019);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun och Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, sur le Sudan (B8-055/2019);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om Sudan (B8-0057/2019);

—   Elena Valenciano och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen, om Sudan (B8-0060/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Bogusław Sonik, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Ivo Belet, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio López Istúriz White, Francis Zammit Dimech och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om Sudan (B8-0062/2019).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 36/2018 – avsnitt III – kommissionen (N8-0001/2019 - C8-0027/2019 - 2019/2000(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


5. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

I enlighet med artikel 31.6 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföringarna DEC 32/2018 och DEC 35/2018 - Avsnitt III – kommissionen.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 33/2018 - Avsnitt III – kommissionen.

I enlighet med artikel 29 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 3/2018 – Europeiska datatillsynsmannen.

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 2/2018 - Europeiska utrikestjänsten.

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot anslagsöverföringarna 3-INF/2018, 4-INF/2018 - domstolen.


6. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som är registrerade i transaktionsregister (C(2018)08330 - 2018/2987(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska lämnas i ansökningar om registrering och utvidgning av registrering som transaktionsregister (C(2018)08331 - 2018/2992(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för transaktionsregisters insamling, kontroll, aggregering, jämförande och offentliggörande av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering (C(2018)08332 - 2018/2990(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister (C(2018)08333 - 2018/2988(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska rapporteras till transaktionsregister (C(2018)08334 - 2018/2986(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 151/2013 vad gäller tillgång till uppgifter i transaktionsregister (C(2018)08335 - 2018/2993(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 150/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister (C(2018)08336 - 2018/2991(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 14 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier (C(2018)08376 - 2018/2982(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU vad gäller tillämpningen av de väsentliga krav som avses i artikel 3.3 g i det direktivet i syfte att säkerställa lokalisering av nödsamtal från mobila enheter (C(2018)08383 - 2018/2984(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2017/587 för specificering av krav gällande priser för att återspegla rådande marknadsvillkor och för att uppdatera och rätta vissa bestämmelser (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 12 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 vad gäller vissa registreringsvillkor för att främja användningen av tillväxtmarknader för små och medelstora företag vid tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (C(2018)08442 - 2018/2985(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring av bilagan till rådets rambeslut 2004/757/RIF vad gäller inkluderande av nya psykoaktiva substanser i definitionen av begreppet ”narkotika” (C(2018)08460 - 2018/2989(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av Europaparlamentet.

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av Europaparlamentet.

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna (C(2018)08468 - 2018/2999(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, CONT, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen), ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), TRAN (artikel 54 i arbetsordningen), REGI (artikel 54 i arbetsordningen), AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Bilagor till kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 17 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen), JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (C(2018)08664 - 2018/3005(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens förordning nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister (C(2018)08871 - 2018/3001(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 vad gäller nivåerna för geografisk fördelning (C(2018)08872 - 2018/3002(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 19 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA, ECON (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för clearingkravet för ytterligare uppskjutande av tillämpningen av clearingkravet för vissa OTC-derivatkontrakt (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 19 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2446 vad gäller tidsfristerna för ingivande av summariska införseldeklarationer och deklarationer före avgång vid sjötransport från och till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands territorium inklusive Kanalöarna och Isle of Man (C(2018)09094 - 2018/3000(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag fram till vilken motparter får fortsätta att tillämpa sina riskhanteringsförfaranden för vissa OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 19 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205, kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 19 december 2018
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 när det gäller metod och kriterier för bedömning och erkännande av system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för tenn, tantal, volfram och guld (C(2019)00009 - 2019/2519(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 januari 2019
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar hade ändrats från en till tre månader på begäran av det ansvariga utskottet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som fastställer tekniska krav för utveckling, drift och underhåll av det elektroniska centrala registret på området för betaltjänster och för tillgång till den information som finns i detta (C(2018)07666 – 2018/2963(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 29 november 2018 på begäran av det ansvariga utskottet.
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som är registrerade i transaktionsregister (C(2018)08330 – 2018/2987(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 december 2018 på begäran av det ansvariga utskottet.
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska lämnas i ansökningar om registrering och utvidgning av registrering som transaktionsregister (C(2018)08331 – 2018/2992(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 december 2018 på begäran av det ansvariga utskottet.
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för transaktionsregisters insamling, kontroll, aggregering, jämförande och offentliggörande av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering (C(2018)08332 – 2018/2990(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 december 2018 på begäran av det ansvariga utskottet.
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska rapporteras till transaktionsregister (C(2018)08334 – 2018/2986(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 december 2018 på begäran av det ansvariga utskottet.
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 151/2013 vad gäller tillgång till uppgifter i transaktionsregister (C(2018)08335 – 2018/2993(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 december 2018 på begäran av det ansvariga utskottet.
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 150/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister (C(2018)08336 – 2018/2991(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 14 december 2018 på begäran av det ansvariga utskottet.
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


7. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - tidsfrist: 9 april 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - tidsfrist: 8 april 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - tidsfrist: 8 april 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - tidsfrist: 8 april 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klotianidin, cykloxydim, epoxikonazol, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 och prohexadion i eller på vissa produkter (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - tidsfrist: 15 mars 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller johimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - tidsfrist: 8 april 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - tidsfrist: 8 april 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen), JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller annat transfett än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - tidsfrist: 8 april 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


8. Förenade kungarikets utträde ur EU (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förenade kungarikets utträde ur EU (2018/2970(RSP))

Melania Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Michel Barnier (huvudförhandlare).

Talmannen upprepar parlamentets förtroende för Michel Barnier och riktar ett tack till teamet som sköter brexitförhandlingarna.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Gerard Batten för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, som avböjde en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Alyn Smith, som avböjde en fråga ("blått kort") från David Coburn, Barbara Spinelli och Janice Atkinson.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons, som avböjde en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge och Esther de Lange.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark och Maria Grapini.

Talare: Frans Timmermans och Melania Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

9. Diskussion med Spaniens premiärminister, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, om EU:s framtid (debatt)

Diskussion med Spaniens premiärminister, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, om EU:s framtid (2018/2748(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Spaniens premiärminister).

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Kazimierz Michał Ujazdowski, grupplös.

Talare: Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon och Michael Detjen.

Talare: Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.06.

°
° ° °

Talare: Daniele Viotti.


11. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)

Talmannen meddelade att begäranden hade inkommit om omröstning om beslut som tillkännagetts i protokollet från måndagen den 14 januari 2019 (punkt 9 i protokollet av den 14.1.2019) från:

—   ECR-gruppen och andra ledamöter om JURI-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Föredragande: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   Verts/ALE-gruppen och andra ledamöter om PECH-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Föredragande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Omröstning: torsdagen den 17 januari 2019.

Ingen begäran om omröstning i enlighet med artikel 69c i arbetsordningen hade mottagits för de övriga ärenden för interinstitutionella förhandlingar som hade tillkännagivits i protokollet från måndagen den 14 januari 2019 (punkt 9 i protokollet av den 14.1.2019).

Utskotten ECON, LIBE och TRAN hade således kunnat inleda förhandlingarna efter det att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.


12. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


12.1. Avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för räkenskapsåret 2016 (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0052/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0015)


12.2. Begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det planerade avtalet EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet är förenligt med fördragen (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen från fler än 76 ledamöter med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det planerade avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, är förenligt med fördragen (2019/2508(RSP)( B8-0051/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


12.3. Avtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan [2018/0256M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0017)


12.4. Avtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan [10593/2018 - C8-0463/2018- 2018/0256(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0018)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Inlägg:

Tomáš Zdechovský hälsade en marockansk delegation välkommen.


12.5. Avtal EU-Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492 – åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492: Europeiska unionen – åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0019)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


12.6. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Maria Arena (A8-0445/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0020)

Inlägg:

Före omröstningen: Maria Arena (föredragande)


12.7. Europeiska socialfonden+ (ESF+) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentet och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0021)

Talare: Verónica Lope Fontagné yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


12.8. Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0022)

Talare: Pascal Arimont yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


12.9. Fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 [COM(2018)0312 - C8-0202/2018- 2018/0158(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, KOMMISSIONENS UTTALANDE och PARLAMENTETS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0023)


12.10. Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (omröstning)

Betänkande om unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel [2018/2153(INI)] - Särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel - Norbert Lins och Bart Staes (A8-0475/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0024)


13. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune och Seán Kelly

Betänkande Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica och Nicola Caputo

Betänkande Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Notis Marias, Ivana Maletić och Dubravka Šuica

Betänkande Norbert Lins och Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica och Stanislav Polčák.


14. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.27.)


ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

15. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


16. Parlamentets sammansättning

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Babette Winter utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Jakob von Weizsäcker med verkan från och med den 10 januari 2019.

Parlamentet noterade att hon hade blivit vald.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Babette Winter, fram till dess att hennes behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att hon avgett en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


17. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


18. Omfattande europeisk undervisning och forskning om samt hågkomst av det totalitära förflutna (debatt om en aktuell fråga)

Omfattande europeisk undervisning och forskning om samt hågkomst av det totalitära förflutna (2019/2500(RSP))

Talare: Andrey Kovatchev som inledde den debatt som föreslagits av PPE-gruppen.

Talare: Melania Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Sandra Kalniete för PPE-gruppen, Petra Kammerevert för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Nathan Gill för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Sabine Verheyen, Silvia Costa, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Marcus Pretzell, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Indrek Tarand, Eleonora Forenza, Michaela Šojdrová, Liliana Rodrigues, Tunne Kelam, Julie Ward, Antanas Guoga och Momchil Nekov.

Talare: Věra Jourová och Melania Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017 (debatt)

Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017 [2018/2103(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Josep-Maria Terricabras redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Tomáš Zdechovský, om att det rumänska ordförandeskapet inte var närvarande (talmannen gjorde förtydliganden), Barbara Kudrycka för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bruno Gollnisch, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Pavel Svoboda, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Maria Grapini och Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Lefteris Christoforou, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová och Anna Záborská

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić och Georgios Epitideios.

Talare: Věra Jourová och Josep-Maria Terricabras.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 21.9 i protokollet av den 16.1.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

20. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 17.04.


21. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


21.1. Inrättande av ett särskilt finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett särskilt finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall och om upphävande av rådets förordning (Euratom) nr 1368/2013 [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0025)


21.2. Genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika [2018/2106(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Reimer Böge (A8-0459/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0026)


21.3. Inrättande av InvestEU-programmet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel Fernandes och Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0027)

Talare: José Manuel Fernandes yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


21.4. Provisorisk EU-resehandling * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A8-0433/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0028)


21.5. Euratoms forsknings- och utbildningsprogram 2021-2025 * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021-2025 som kompletterar Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0029)


21.6. Europeiska centralbankens årsrapport för 2017 (omröstning)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2017 [2018/2101(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0030)


21.7. Bankunionen - årsrapport 2018 (omröstning)

Betänkande om bankunionen - årsrapport 2018 [2018/2100(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0031)


21.8. Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru (omröstning)

Betänkande om genomförandet av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Colombia och Peru [2018/2010(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0032)


21.9. Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017 (omröstning)

Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017 [2018/2103(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0033)


22. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Muntliga röstförklaringar avges torsdagen den 17 januari 2019.


23. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

24. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 17.43.


25. Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (debatt)

Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner [2018/2056(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Lara Comi (A8-0456/2018)

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Lara Comi redogjorde för sitt betänkande och besvarade även en fråga (”blått kort”) från Cristian Dan Preda.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Maria Grapini för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Richard Sulík för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti och Anneleen Van Bossuyt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici och Notis Marias.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Lara Comi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.12 i protokollet av den 17.1.2019.


26. Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (debatt)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet [2018/2161(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Barbara Kappel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Eider Gardiazabal Rubial (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ralph Packet (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Werner Langen för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Thierry Cornillet för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, och David Coburn för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Jonás Fernández och Thomas Waitz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias och Seán Kelly.

Talare: Jyrki Katainen, Werner Hoyer och Barbara Kappel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 17.1.2019.


27. Årsrapporten 2017 om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (debatt)

Betänkande om årsrapporten 2017 om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet [2018/2151(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Georgi Pirinski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: William (The Earl of) Dartmouth (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Tamás Deutsch för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Lambert van Nistelrooij och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski och Stanislav Polčák.

Talare: Jyrki Katainen, Werner Hoyer och Georgi Pirinski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 17.1.2019.


28. Ändring av föredragningslistan

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen att torsdagens planerade debatt om situationen i Togo (punkt 116 i OJ), skulle flyttas till en senare sammanträdesperiod.

Parlamentet godkände detta och ändrade föredragningslistan i enlighet därmed.


29. Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa redogjorde för betänkandet.

Talare: Judith Sargentini (föredragande av yttrande från utskottet LIBE).

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Helmut Scholz (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Stanisław Żółtek för ENF-gruppen, Sophie Montel, grupplös, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić och Răzvan Popa.

Talare: Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 17.1.2019.


30. Inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Molly Scott Cato (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Manuel dos Santos (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Hugues Bayet för S&D-gruppen, Ralph Packet för ECR-gruppen, Dariusz Rosati och Tom Vandenkendelaere.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Günther Oettinger och Molly Scott Cato.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 17.1.2019.


31. Inrättande av programmet för rättigheter och värden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Bodil Valero redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Sylvie Guillaume (föredragande av yttrande från utskottet CULT).

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Michał Boni för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Oscar Lancini för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, Julie Ward och Silvia Costa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Georgios Epitideios och Jiří Pospíšil.

Talare: Věra Jourová och Bodil Valero.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 17.1.2019.


32. De politiska gruppernas sammansättning

Mike Hookem hade med verkan från den 17 januari 2019 utträtt ur EFDD-gruppen och tillhörde nu de grupplösa ledamöterna.


33. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från S&D-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

ECON-utskottet: Babette Winter

Delegationen för förbindelserna med Indien: Babette Winter

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


34. Stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen (Ignalinaprogrammet) och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Rebecca Harms redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Werner Langen för PPE-gruppen, Peter Kouroumbashev för S&D-gruppen, Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev och Ingeborg Gräßle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová och Rebecca Harms.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 17.1.2019.


35. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 632.677/OJJE).


36. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy