Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. januára 2019 - Štrasburg

5. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely systému ETIAS aktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1240, nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (EÚ) 2017/2226 anariadenie (EÚ) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do iných informačných systémov EÚ aktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1862 anariadenie (EÚ) rrrr/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, vykonávacieho protokolu k nej a výmeny listov pripojenej k dohode (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o ničení a rabovaní umeleckých diel v severnej časti Cypru (B8-0553/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o ochrane práva dieťaťa na rodinu po rozluke rodičov (B8-0554/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o dyslexii a ďalších špecifických problémoch súvisiacich s rečou a učením (B8-0555/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Mario Borghezio. Návrh uznesenia o prisťahovalectve a prevencii vírusu HIV (B8-0586/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Innocenzo Leontini. Návrh uznesenia o vytvorení jednotných informačných centier EÚ v hlavných mestách každej provincie (B8-0587/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Angelo Ciocca. Návrh uznesenia o vykonávaní vykonávacieho nariadenia Európskej komisie (EÚ) 2015/983 o postupe vydávania európskeho profesijného preukazu a uplatňovania výstražného mechanizmu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES (B8-0588/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

EMPL

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o obmedzení poplatkov za prečerpanie a bankových poplatkov pre osoby, ktoré prišli o zamestnanie (B8-0589/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti plytvaniu potravinami v Európskej únii (B8-0590/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

Posledná úprava: 26. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia