Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 17. tammikuuta 2019 - Strasbourg

10. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. Azerbaidžan ja erityisesti Mehman Huseynovin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ja B8-0066/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0056/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ja B8-0066/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé ja Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0033)

(Päätöslauselmaesitys B8-0061/2019 raukesi.)

Puheenvuorot:

Rebecca Harms esitti johdanto-osan B ja C kappaleisiin suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.


10.2. Sudan (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 ja B8-0062/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0053/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 ja B8-0062/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Margrete Auken, Bodil Valero ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0034)


10.3. Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelma * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelman (Ignalina-ohjelma) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1369/2013 kumoamisesta [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0035)


10.4. Vuosittainen kertomus 2017 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta 2017 EIP:n rahoitustoiminnan valvonnasta [2018/2151(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0036)


10.5. Aseellisissa konflikteissa ja sodissa ryöstettyjen taide-esineiden rajat ylittävät palautusvaateet (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö aseellisissa konflikteissa ja sodissa ryöstettyjen taide- ja kulttuuriesineiden rajat ylittävistä palautusvaateista [2017/2023(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0037)


10.6. Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset ***I (äänestys)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hyväksyttiin


10.7. Läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hyväksyttiin

Puheenvuorot:

Clara Aguilera ilmaisi kantansa tähän päätökseen ennen äänestystä työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti.


10.8. Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Budjettivaliokunta - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0038)

Eider Gardiazabal Rubial käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Puheenvuorot:

Petri Sarvamaa ensin ennen äänestystä ja sitten esittääkseen suullisen tarkistuksen tarkistukseen 41. Koska yli 40 jäsentä vastusti suullista tarkistusta, sitä ei hyväksytty.


10.9. Veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0039)

Sven Giegold käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


10.10. Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0040)

Bodil Valero käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


10.11. Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustaminen * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0041)


10.12. Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen (äänestys)

Mietintö kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin 2011/7/EU täytäntöönpanosta [2018/2056(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Lara Comi (A8-0456/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0042)


10.13. Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta (äänestys)

Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta [2018/2161(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0043)


10.14. Eriytetty yhdentyminen (äänestys)

Mietintö eriytetystä yhdentymisestä [2018/2093(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0044)


10.15. Oikeusasiamiehen strateginen tutkimus OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä (äänestys)

Mietintö oikeusasiamiehen strategisesta tutkimuksesta OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä [2018/2096(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta - Vetoomusvaliokunta. Esittelijät: Jo Leinen ja Yana Toom (A8-0420/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0045)

Päivitetty viimeksi: 20. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö