Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 stycznia 2019 r. - Strasburg

10. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 i B8-0066/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0056/2019

(zastępujący B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 i B8-0066/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil i Anna Záborská, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé i Indrek Tarand, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0033)

(Projekt rezolucji B8-0061/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Rebecca Harms przedstawiła poprawki ustne do motywów B i C. Poprawki ustne zostały dopuszczone.


10.2. Sudan (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 i B8-0062/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0053/2019

(zastępujący B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 i B8-0062/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil i Anna Záborská, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Margrete Auken, Bodil Valero i Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0034)


10.3. Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie („program Ignalina”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (UE) nr 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0035)


10.4. Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. [2018/2151(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0036)


10.5. Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie transgranicznych roszczeń o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen [2017/2023(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0037)


10.6. Transgraniczne przekształcenia, łączenia i podziały ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono


10.7. Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego ***I (głosowanie)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, Clara Aguilera, która poparła tę decyzję.


10.8. Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Kontroli Budżetowej. Współsprawozdawcy: Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0038)

Głos zabrała Eider Gardiazabal Rubial z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.

Wystąpienia

Petri Sarvamaa najpierw przed głosowaniem, a następnie w celu przedstawienia poprawki ustnej do poprawki 41. Ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się tej poprawce, nie została ona dopuszczona.


10.9. Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0039)

Głos zabrał Sven Giegold z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


10.10. Ustanowienie programu „Prawa i Wartości” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości” [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0040)

Głos zabrała Bodil Valero z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


10.11. Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej * (głosowanie)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0041)


10.12. Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych [2018/2056(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0042)


10.13. Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego [2018/2161(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0043)


10.14. Zróżnicowana integracja (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zróżnicowanej integracji [2018/2093(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0044)


10.15. Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dochodzenia strategicznego Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE [2018/2096(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych - Komisja Petycji. Współsprawozdawcy: Jo Leinen i Yana Toom (A8-0420/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0045)

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności