Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 17 ianuarie 2019 - Strasbourg

10. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 și B8-0066/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0056/2019

(care înlocuiește B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 și B8-0066/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil și Anna Záborská, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri și Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé și Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0033)

(Propunerea de rezoluție B8-0061/2019 a devenit caducă.)

Intervenții

Rebecca Harms a prezentat amendamente orale la considerentele B și C. Amendamentele orale au fost reținute.


10.2. Sudan (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 și B8-0062/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0053/2019

(care înlocuiește B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 și B8-0062/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil și Anna Záborská, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Margrete Auken, Bodil Valero și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2019)0034)


10.3. Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania (programul Ignalina) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1369/2013 al Consiliului [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0035)


10.4. Raportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2017 [2018/2151(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0036)


10.5. Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor [2017/2023(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0037)


10.6. Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat


10.7. Instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane ***I (vot)

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înainte de vot, în conformitate cu articolul 69c, alineatul 2, paragraful 2 din Regulamentul de procedură, Clara Aguilera a luat cuvântul în favoarea acestei decizii.


10.8. Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0038)

Au intervenit Eider Gardiazabal Rubial, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.

Intervenții

Petri Sarvamaa, mai întâi înainte de vot, apoi pentru a prezenta un amendament oral la amendamentul 41. Peste 40 de deputați s-au opus luării în considerare a acestui amendament oral, așadar acesta nu a fost reținut.


10.9. Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0039)

A intervenit Sven Giegold, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


10.10. Instituirea programului „Drepturi și valori” ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori” [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0040)

Au intervenit Bodil Valero, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


10.11. Instrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională * (vot)

Propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0041)


10.12. Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale [2018/2056(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0042)


10.13. Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (vot)

Raport referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții [2018/2161(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0043)


10.14. Integrarea diferențiată (vot)

Raport referitor la integrarea diferențiată [2018/2093(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0044)


10.15. Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE (vot)

Raport referitor la ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative care au loc în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului UE [2018/2096(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale - Comisia pentru petiții. Raportori: Jo Leinen și Yana Toom (A8-0420/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0045)

Ultima actualizare: 20 ianuarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate