Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. januára 2019 - Štrasburg

10. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 a B8-0066/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0056/2019

(nahrádzajúci B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 a B8-0066/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil a Anna Záborská, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri a Ana Gomes, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR.

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé a Indrek Tarand, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Ignazio Corrao, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0033)

(Návrh uznesenia B8-0061/2019 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Rebecca Harms predložila ústne pozmeňujúce návrhy k odôvodneniam B a C. Ústne pozmeňujúce návrhy boli akceptované.


10.2. Sudán (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 a B8-0062/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0053/2019

(nahrádzajúci B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 a B8-0062/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil a Anna Záborská, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Margrete Auken, Bodil Valero a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2019)0034)


10.3. Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o nariadení Rady, ktorým sa stanovuje program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky (program Ignalina) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EÚ) č. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0035)


10.4. Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o Výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017 [2018/2151(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0036)


10.5. Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o cezhraničných žiadostiach o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách [2017/2023(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0037)


10.6. Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ)2017/1132, pokiaľ ide ocezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia arozdelenia [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené


10.7. Stanovenie viacročného plánu pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ***I (hlasovanie)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Rapporteure: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Pred hlasovaním v súlade s článkom 69c ods. 2 bodom 2 rokovacieho poriadku Clara Aguilera, ktorá sa vyslovila za toto rozhodnutie.


10.8. Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0038)

Vystúpil Eider Gardiazabal Rubialso žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.

Vystúpenia:

Petri Sarvamaa najskôr pred hlasovaním a následne, aby predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 41. Keďže proti zohľadneniu tohto ústneho pozmeňujúceho návrhu sa vyslovilo viac ako 40 poslancov, tento ústny pozmeňujúci návrh nebol akceptovaný.


10.9. Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0039)

Vystúpil Sven Giegoldso žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


10.10. Zriadenie programu Práva a hodnoty ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0040)

Vystúpil Bodil Valeroso žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


10.11. Zriadenie Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúceho Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome * (hlasovanie)

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0041)


10.12. Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách [2018/2056(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0042)


10.13. Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky [2018/2161(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0043)


10.14. Diferencovaná integrácia (hlasovanie)

Správa o diferencovanej integrácii [2018/2093(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0044)


10.15. Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (hlasovanie)

Správa o strategickom vyšetrovaní ombudsmanky OI/2/2017 týkajúcom sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ [2018/2096(INI)] - Výbor pre ústavné veci - Výbor pre petície. Spravodajcovia: Jo Leinen a Yana Toom (A8-0420/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0045)

Posledná úprava: 26. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia