Index 
Protokoll
PDF 276kWORD 77k
Torsdagen den 17 januari 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)
 3.Beslut om vissa dokument
 4.Framställningar
 5.Inkomna dokument
 6.Differentierad integration (kortfattad redogörelse)
 7.Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ (kortfattad redogörelse)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
8.1.Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov
  
8.2.Sudan
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  
10.1.Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov (omröstning)
  
10.2.Sudan (omröstning)
  
10.3.Stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.4.Årsrapporten 2017 om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.5.Gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats under väpnade konflikter och krig (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.6.Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag ***I (omröstning)
  
10.7.Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet ***I (omröstning)
  
10.8.Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***I (omröstning)
  
10.9.Inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet ***I (omröstning)
  
10.10.Inrättande av programmet för rättigheter och värden ***I (omröstning)
  
10.11.Ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete * (omröstning)
  
10.12.Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (omröstning)
  
10.13.Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (omröstning)
  
10.14.Differentierad integration (omröstning)
  
10.15.Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Skydd av EU:s risproduktion (debatt)
 16.Justering av protokoll från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.01.


2. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagetts i protokollet från tisdagen den den 15 januari 2019 (punkt 7 i protokollet av den 15.1.2019).

Utskotten ECON och ITRE hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.


3. Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: INTA, ITRE, IMCO, JURI (artikel 40 i arbetsordningen), CULT (artikel 57 i arbetsordningen)

Betänkanden med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning inom ett godkännandeförfarande (artikel 99.2 i arbetsordningen)

(Till följd av utskottsordförandekonferensens meddelande av den 23 oktober 2018)

AFET-utskottet

- Rådets beslut om ingående av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore (2018/0403M(NLE))
rådgivande utskott: INTA


4. Framställningar

Följande framställningar hade tagits upp i registret under nedanstående datum och hänvisats till ansvarigt utskott, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen:

Den 10 januari 2019

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (n° 1070/2018); Vasia Groumpou (n° 1071/2018); Silvia Monica Garelli Font (n° 1072/2018); Renato Lelli (n° 1073/2018); Alberto Cirio (n° 1074/2018); (*) (n° 1075/2018); (*) (n° 1076/2018); Rafael Manuel Gorgues Tórtola (n° 1077/2018); Velichka Velichkova (n° 1078/2018); Antonio Guillamón Insa (n° 1079/2018); (*) (n° 1080/2018); Marco Bava (n° 1081/2018); (*) (n° 1082/2018); Aurelio Rosini (n° 1083/2018); (*) (n° 1084/2018); (*) (n° 1085/2018); (*) (n° 1086/2018); (*) (n° 1087/2018); (*) (n° 1088/2018); Fabrice Schumacher (n° 1089/2018); (*) (n° 1090/2018); Galina Tosheva (n° 1091/2018); (*) (n° 1092/2018); (*) (n° 1093/2018); (*) (n° 1094/2018); Mario Ginés Pérez Cervera (n° 1095/2018); Adolfo Pablo Lapi (n° 1096/2018); (*) (n° 1097/2018); Aĭfer Mekhmed (n° 1098/2018); Józef Drzazgowski (n° 1099/2018); (*) (n° 1100/2018); (*) (n° 1101/2018); (*) (n° 1102/2018); (*) (n° 1103/2018); Marisol Vargas (n° 1104/2018); Kremena Petrova (n° 1105/2018); Alexander Edberg Thorén (n° 1106/2018); (*) (n° 1107/2018); (*) (n° 1108/2018); (*) (n° 1109/2018); Giulio Petrilli (n° 1110/2018); Nino Marra (n° 1111/2018); (*) (n° 1112/2018); (*) (n° 1113/2018); (*) (n° 1114/2018); (*) (n° 1115/2018); Antonio Escobar Flórez (n° 1116/2018); (*) (n° 1117/2018); Daniele Carofei (n° 1118/2018); (*) (n° 1119/2018); (*) (n° 1120/2018); Yousra Belouali (n° 1121/2018); (*) (n° 1122/2018); (*) (n° 1123/2018); (*) (n° 1124/2018); (*) (n° 1125/2018); (*) (n° 1126/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (n° 1127/2018); Mykhailo Ohiienko (n° 1128/2018); (*) (n° 1129/2018); (*) (n° 1130/2018); (*) (n° 1131/2018); Mathias Ritchi (n° 1132/2018); Lellos Panagiotis (n° 1133/2018); Rosa Diez Tagarro (n° 1134/2018); Ulrich Janutsch (n° 1135/2018); Giampiero Tola (n° 1136/2018); (*) (n° 1137/2018); Mariann Illés-Rácz (n° 1138/2018); Filip Adrian Petcu (n° 1139/2018); Fernando Novella Asensio (Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto) (n° 1140/2018); María Luisa Medina De Zafra (n° 1141/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (n° 1142/2018); (*) (n° 1143/2018); (*) (n° 1144/2018); Alfred Scheffelmann (n° 1145/2018); Samuel Martín-Sosa (n° 1146/2018); (*) (n° 1147/2018); (*) (n° 1148/2018); Alexander Jungschläger (n° 1149/2018); Marco Bava (n° 1150/2018); Holger Wagner (n° 1151/2018); Ferenc Tibor Zsák (n° 1152/2018); (*) (n° 1153/2018); Marco Bava (n° 1154/2018); (*) (n° 1155/2018); Marco Bava (n° 1156/2018); (*) (n° 1157/2018); Romeo Gaidarof (n° 1158/2018); Iulian Sergiu Gheorghe (n° 1159/2018); (*) (n° 1160/2018); (*) (n° 1161/2018); (*) (n° 1162/2018); (*) (n° 1163/2018); Ioan Dănuț Vodă (n° 1164/2018); (*) (n° 1165/2018); Andreas Kotoulas (n° 1166/2018); Demitrios Paicopolos (n° 1167/2018); (*) (n° 1168/2018); Jörg Warneke (n° 1169/2018); Thomas Lange (n° 1170/2018); Olev Tomson (n° 0001/2019); Olga Delezhanova (n° 0002/2019); (*) (n° 0003/2019); Jiří Kostka (n° 0004/2019); Barbara Klinner (n° 0005/2019).


5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem och om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och förordning (EU) yyyy/xxx [Ecris-TCN-systemet] (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och skriftväxlingen som åtföljer avtalet (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om förstörelse och stölder av konstverk i den norra delen av Cypern (B8-0553/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om upprätthållandet av barnets rätt till en familj efter föräldrarnas separation (B8-0554/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om dyslexi och andra särskilda språk- och inlärningssvårigheter (B8-0555/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

CULT

- Mario Borghezio. Förslag till resolution om invandring och förebyggande av hiv (B8-0586/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ENVI

- Innocenzo Leontini. Förslag till resolution om inrättande av centrala EU informationspunkter i alla regionala huvudorter (B8-0587/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Angelo Ciocca. Förslag till resolution om genomförandet av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/983 om förfarandet för utfärdande av det europeiska yrkeskortet och tillämpningen av varningsmekanismen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG (B8-0588/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

EMPL

- Dominique Martin. Förslag till resolution om att begränsa bankkostnaderna för personer som blivit arbetslösa (B8-0589/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om att motverka livsmedelsslöseriet i EU (B8-0590/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI


6. Differentierad integration (kortfattad redogörelse)

Betänkande om differentierad integration [2018/2093(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Pascal Durand redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Georgios Epitideios, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jo Leinen.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 10.14 i protokollet av den 17.1.2019.


7. Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ (kortfattad redogörelse)

Betänkande om Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ [2018/2096(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor - Utskottet för framställningar. Föredragande: Jo Leinen och Yana Toom (A8-0420/2018)

Jo Leinen och Yana Toom redogjorde för betänkandet

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Notis Marias, Margrete Auken, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, och Eleonora Evi.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 10.15 i protokollet av den 17.1.2019.


8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 16.1.2019.)


8.1. Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov

Resolutionsförslag B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 och B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes och Željana Zovko redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria och Jiří Pospíšil.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 17.1.2019.


8.2. Sudan

Resolutionsförslag B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 och B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat och Bodil Valero redogjorde för resolutionsförslagen B8-0053/2019, B8-0054/2019 och B8-0055/2019.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge och Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslagen B8-0057/2019, B8-0060/2019 och B8-0062/2019.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Andi Cristea för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil och Carlos Iturgaiz.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 17.1.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.11 i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.01.

°
° ° °

Talare: Kati Piri, som yttrade sig om Turkiets utvisning av en journalist och uppmanade parlamentets talman att kontakta de turkiska myndigheterna (vice talmannen sade att hon skulle föra uppmaningen vidare), Steven Woolfe, som yttrade sig om debattens förlopp (talmannen gjorde förtydliganden), och Dobromir Sośnierz.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


10.1. Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 och B8-0066/2019

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0056/2019

(ersätter B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 och B8-0066/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil och Anna Záborská, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri och Ana Gomes, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić och Branislav Škripek, för ECR-gruppen.

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé och Indrek Tarand, för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0033)

(Resolutionsförslag B8-0061/2019 bortföll.)

Inlägg:

Rebecca Harms hade lagt fram muntliga ändringar till skäl B och C. De muntliga ändringarna beaktades.


10.2. Sudan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 och B8-0062/2019

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0053/2019

(ersätter B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 och B8-0062/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil och Anna Záborská, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská och Branislav Škripek, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen;

—   Margrete Auken, Bodil Valero och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0034)


10.3. Stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen (Ignalinaprogrammet) och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0035)


10.4. Årsrapporten 2017 om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om årsrapporten 2017 om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet [2018/2151(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0036)


10.5. Gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats under väpnade konflikter och krig (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats under väpnade konflikter och krig [2017/2023(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0037)


10.6. Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes


10.7. Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Före omröstningen gjorde Clara Aguilera ett inlägg, i enlighet med artikel 69c.2 andra stycket i arbetsordningen, för att motivera detta beslut.


10.8. Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0038)

Talare: Eider Gardiazabal Rubial yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

Inlägg:

Petri Sarvamaa, först före omröstningen, och därefter för att lägga fram en muntlig ändring till ändringsförslag 41. Då fler än 40 ledamöter motsatte sig att ändringen skulle beaktas införlivades den inte.


10.9. Inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0039)

Talare: Sven Giegold yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


10.10. Inrättande av programmet för rättigheter och värden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0040)

Talare: Bodil Valero yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


10.11. Ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0041)


10.12. Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (omröstning)

Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner [2018/2056(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0042)


10.13. Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet [2018/2161(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0043)


10.14. Differentierad integration (omröstning)

Betänkande om differentierad integration [2018/2093(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0044)


10.15. Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ (omröstning)

Betänkande om Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ [2018/2096(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor - Utskottet för framställningar. Föredragande: Jo Leinen och Yana Toom (A8-0420/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0045)


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 16 januari 2019)

Betänkande José Manuel Fernandes och Roberto Gualtieri - A8-0482/2018
John Howarth och Monica Macovei

Betänkande Gabriel Mato - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

Betänkande Reimer Böge - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil och Daniel Hannan

Betänkande Nils Torvalds - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

Betänkande Josep-Maria Terricabras - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins och Alex Mayer.

(Omröstning: torsdagen den 17 januari 2019)

Betänkande Rebecca Harms - A8-0413/2018
Angel Dzhambazki, José Inácio Faria och Jiří Pospíšil

Betänkande Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil och Anna Záborská

Betänkande Sven Giegold - A8-0421/2018
Monica Macovei

Betänkande Bodil Valero - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki och Rory Palmer

Betänkande Lara Comi - A8-0456/2018
Lucy Anderson

Betänkande Pascal Durand - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov och José Inácio Faria

Betänkande Jo Leinen och Yana Toom - A8-0420/2018
Eleonora Evi.


12. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.57.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.01.


14. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


15. Skydd av EU:s risproduktion (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000128/2018) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Skydd av EU-producerat ris (B8-0004/2019)

Momchil Nekov utvecklade frågan.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Norbert Erdős för PPE-gruppen, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth, om debattens förlopp (talmannen gjorde förtydliganden), André Elissen för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Dobromir Sośnierz, grupplös, Jiří Pospíšil, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins, Momchil Nekov och Ivan Jakovčić.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Justering av protokoll från detta sammanträde och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 192. 3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod omedelbart översändas till mottagarna.


17. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 3031 januari 2019.


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.37.


19. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Händel, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Senaste uppdatering: 26 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy