Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 януари 2019 г. - Брюксел

11. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на няколко комисии за започване на междуинституционални преговори въз основа на следните доклади (съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността):

—   комисия PECH: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) № 1386/2007 на Съвета (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Докладчик: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   комисия IMCO: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Докладчик: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    комисия TRAN: Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета по отношение на срока за прилагането на специалните правила относно максималната дължина на кабини с подобрени аеродинамични характеристики, енергийна ефективност и безопасност (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Докладчик: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   комисия JURI: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   комисия JURI: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Докладчик: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   комисия LIBE: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Докладчик: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   комисия LIBE: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Докладчик: Claude Moraes (A8-0047/2019).

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма утре, до полунощ, поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност