Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 30. januára 2019 - Brusel

11. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní na základe nasledujúcich správ (v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku):

—   výbor PECH: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ochranné a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2115/2005 a nariadenie Rady (ES) č. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Spravodajca: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   výbor IMCO: návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    výbor TRAN: návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 96/53/ES, pokiaľ ide o lehotu na vykonávanie osobitných pravidiel týkajúcich sa maximálnej dĺžky v prípade kabín, ktoré majú lepšie aerodynamické vlastnosti, energetickú účinnosť a sú bezpečnejšie (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   výbor JURI: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Spravodajca: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   výbor JURI: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   LIBE: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Spravodajkyňa: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   LIBE: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Spravodajca: Claude Moraes (A8-0047/2019).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne do zajtrajšej polnoci požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia