Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 30. tammikuuta 2019 - Bryssel

13. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta rajatarkastusasemilla virallisesti valvottavien lähetysten luokkien osalta (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. tammikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse muodollisen pätevyyden osoittavista asiakirjoista ja koulutusnimikkeistä (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. tammikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus neuvoston direktiivin 91/477/ETY mukaisista yksityiskohtaisista järjestelyistä unionissa tapahtuvaa ampuma-aseiden siirtoa koskevaa järjestelmällistä sähköistä tietojenvaihtoa varten (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. tammikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO, LIBE (työjärjestyksen 54 artikla)

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 muuttamisesta tiettyjen rekisteröitymisedellytysten osalta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesti (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2018

vastustamisen määräajan jatkaminen: 3 kuukautta neuvoston pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu 1 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä yhtenäisen sähköisen raportointimuodon määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttamisesta - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annettujen komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivän osalta - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä standardeilla annettujen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tiettyjen OTC-johdannaissopimusten määritysvelvollisuuden soveltamispäivien lykkäystä koskevien määräaikojen pidentämiseksi - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö