Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 30. januára 2019 - Brusel

13. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o kategórie zásielok, ktoré sa majú podrobiť úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. januára 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. januára 2019

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa podľa smernice Rady 91/477/EHS stanovujú podrobné podmienky pre systematickú elektronickú výmenu informácií, týkajúcich sa prevodu strelných zbraní v rámci Únie (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. januára 2019

predložené gestorskému výboru: IMCO, LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku)

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565, pokiaľ ide o určité podmienky registrácie na podporu využívania rastových trhov MSP na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ C(2018)08442 - 2018/2985(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2018

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 3 mesiace na žiadosť Rady

predložené gestorskému výboru: ECON

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota z 1 na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. decembra 2018 na žiadosť gestorského výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. decembra 2018 na žiadosť gestorského výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. decembra 2018 na žiadosť gestorského výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti, s cieľom predĺžiť dátumy odkladu uplatňovania zúčtovacej povinnosti pre určité zmluvy o OTC derivátoch - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. decembra 2018 na žiadosť gestorského výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia