Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. januar 2019 - Bruxelles

14. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - frist: 15. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og om ophævelse af Kommissionen forordning (EF) nr. 643/2009 (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - frist: 22. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol og TDFA'er (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - frist: 16. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54), JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af azoxystrobin, bicyclopyron, chlormequat, cyprodinil, difenoconazol, fenpropimorph, fenpyroximat, fluopyram, fosetyl, isoprothiolan, isopyrazam, oxamyl, prothioconazol, spinetoram, trifloxystrobin og triflumezopyrim i eller på visse produkter (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - frist: 15. marts 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af folkesundhedsmæssige krav ved import af fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter (sammensatte produkter) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - frist: 24. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

Seneste opdatering: 15. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik