Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες

14. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - προθεσμία: 15 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των ψυκτικών συσκευών σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 643/2009 της Επιτροπής (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - προθεσμία: 22 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά την (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-δεκατριφθοροοκτυλο)σιλανοτριόλη και τα TDFA (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - προθεσμία: 16 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azoxystrobin, bicyclopyrone, chlormequat, cyprodinil, difenoconazole, fenpropimorph, fenpyroximate, fluopyram, fosetyl, isoprothiolane, isopyrazam, oxamyl, prothioconazole, spinetoram, trifloxystrobin και triflumezopyrim μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - προθεσμία: 15 Μαρτίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή υγειονομικών όρων εισαγωγής τροφίμων που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (σύνθετα προϊόντα) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - προθεσμία: 24 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου