Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 30. tammikuuta 2019 - Bryssel

14. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II, III ja V muuttamisesta (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - määräaika: 15. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kylmäsäilytyslaitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 643/2009 kumoamisesta (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - määräaika: 22. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorioktyyli)silanetriolin ja TDFA-johdannaisten osalta (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - määräaika: 16. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla), JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse atsoksistrobiinin, bisyklopyronin, klormekvatin, syprodiniilin, difenokonatsolin, fenpropimorfin, fenpyroksimaatin, fluopyramin, fosetyylin, isoprotiolaanin, isopyratsaamin, oksamyylin, protiokonatsolin, spinetoramin, trifloksistrobiinin ja triflumetsopyriimin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - määräaika: 15. maaliskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältävien elintarvikkeiden (elintarvikesekoitukset) tuonnille asetettujen kansanterveysvaatimusten soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - määräaika: 24. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.

Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö