Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 януари 2019 г. - Брюксел

27. Стратегии за интегриране на ромите (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Стратегии за интегриране на ромите (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се Lívia Járóka, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Romeo Franz, от името на групата Verts/ALE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Dietmar Köster, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lívia Járóka, Julie Ward и Ana Gomes, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Romeo Franz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor и Cristian-Silviu Buşoi.

Изказаха се Věra Jourová и Melania Ciot.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност