Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες

27. Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά (2019/2509(RSP))

Οι Melania Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Romeo Franz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Dietmar Köster, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Lívia Járóka, Julie Ward και Ana Gomes, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Romeo Franz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Νότης Μαριάς, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor και Cristian-Silviu Buşoi.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Melania Ciot.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου