Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2170(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0462/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0462/2018

Συζήτηση :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0046

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες

28. Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν: τα κεφάλαια 1 και 4 του τίτλου Ι· το κεφάλαιο 3 του τίτλου V· τα κεφάλαια 4 και 5 του τίτλου VII· το κεφάλαιο 1 του τίτλου VIII· τον τίτλο XII· τον τίτλο XIV και το παράρτημα II [2018/2170(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Ο Richard Corbett παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι György Schöpflin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Max Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Rainer Wieland, Paulo Rangel και Elisabeth Morin-Chartier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Maria Grapini, Νότης Μαριάς και Dobromir Sośnierz.

Παρεμβαίνει ο Richard Corbett.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου