Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες

29. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
CRE

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, László Tőkés, Julie Ward, Κώστας Χρυσόγονος, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák και Michaela Šojdrová.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου