Seznam 
Zápis
PDF 280kWORD 78k
Středa, 30. ledna 2019 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Slavnostní zasedání – Mezinárodní den památky obětí holocaustu
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Prohlášení předsednictví
 6.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 7.Sdělení předsednictví
 8.Složení Parlamentu
 9.Ověření pověřovacích listin
 10.Členství ve výborech a v delegacích
 11.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 12.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 14.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 15.Předložení dokumentů
 16.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 17.Plán práce
 18.Vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)
 19.Boj proti ovzduší nenávisti a fyzickému násilí páchanému na demokraticky zvolených držitelích mandátu (rozprava)
 20.Právní stát a základní práva v Maďarsku, vývoj od září 2018 (rozprava)
 21.Situace ve Venezuele (rozprava)
 22.Nejnovější vývoj ve vzájemných vztazích mezi Čínou a Tchaj-wanem (rozprava)
 23.Stav obchodních jednání USA–EU (rozprava)
 24.Provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu***I (rozprava)
 25.Výroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže (rozprava)
 26.Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie za rok 2017 – boj proti podvodům (rozprava)
 27.Strategie integrace Romů (rozprava)
 28.Změny jednacího řádu Evropského parlamentu (rozprava)
 29.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 30.Pořad jednání příštího denního zasedání
 31.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 17. ledna 2019, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:07.


3. Slavnostní zasedání – Mezinárodní den památky obětí holocaustu

U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu se od 15:07 do 15:38 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

Předseda a Charlotte Knoblochová, bývalá předsedkyně Ústřední rady Židů v Německu a současná místopředsedkyně Evropského židovského kongresu a Světového židovského kongresu, učinili prohlášení.

Parlament držel minutu ticha.

Kvarteto Girard zahrálo skladbu Kadiš Maurice Ravela.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:49.


5. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení o Venezuele.

Rovněž přivítal rodinu zesnulého starosty města Gdaňsku Pawla Adamowicze, která byla usazena na vyhrazená místa na galerii pro hosty (Parlament hosty vestoje přivítal potleskem).


6. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Vystoupili: Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes a Max Andersson.


7. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že Rada dne 11. ledna 2019 schválila návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii. Rada proto Parlament požádala, aby tento návrh rozhodnutí schválil.

Návrh rozhodnutí o uzavření dohody o vystoupení byl v souladu s přílohou V bodem XVIII odstavcem 3 jednacího řádu postoupen Výboru pro ústavní záležitosti.


8. Složení Parlamentu

Krišjānis Kariņš byl zvolen premiérem Lotyšska s platností od 23. ledna 2019.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 1 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu. Podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil uvolnění mandátu s platností ode dne 23. ledna 2019.

°
° ° °

Příslušné lotyšské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Aleksejs Loskutovs, kterým je nahrazen Krišjānis Kariņš, byl s platností od 24. ledna 2019 zvolen poslancem Parlamentu.

Parlament vzal jeho zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Aleksejs Loskutovs v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


9. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil s platností od 20., 22., resp. 28. listopadu 2018 platnost mandátu těchto poslanců: Bogusław Sonik, Ralph Packet a Kārlis Šadurskis.


10. Členství ve výborech a v delegacích

Parlament na žádost skupin PPE a EFDD schválil tato jmenování:

výbor PECH: Nathan Gill, kterým je nahrazen Patrick O'Flynn

výbor ITRE: Aleksejs Loskutovs

zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky: Aleksejs Loskutovs

delegace pro vztahy se Spojenými státy: Aleksejs Loskutovs.


11. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání na základě těchto zpráv (v souladu s čl. 69c odst. 1 jednacího řádu):

—   výbor PECH: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Zpravodaj: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   výbor IMCO: návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    výbor TRAN: návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 96/53/ES, pokud jde o lhůtu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky v případě kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Zpravodajka: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   výbor JURI: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Zpravodaj: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   výbor JURI: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   výbor LIBE: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Zpravodajka: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   výbor LIBE: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0047/2019).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do zítřejší půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


12. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 30. ledna 2019 níže uvedený akt přijatý řádným legislativním postupem:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (00071/2018/LEX - C8-0038/2019 - 2018/0158(COD))


13. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o kategorie zásilek, u kterých musí být provedeny úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. ledna 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci a názvy oborů odborné přípravy (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 16. ledna 2019

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví podrobná opatření podle směrnice Rady 91/477/EHS pro systematickou výměnu informací týkajících se převodu palných zbraní uvnitř Unie elektronickými prostředky (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 16. ledna 2019

předáno příslušnému výboru: IMCO, LIBE (článek 54 jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o některé registrační podmínky s cílem podpořit využívání trhů pro růst malých a středních podniků pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 13. prosince 2018

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 3 měsíce na žádost Rady

předáno příslušnému výboru: ECON

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 17. prosince 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistran - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 19. prosince 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 19. prosince 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu, za účelem odložení data pozdějšího uplatňování povinnosti clearingu u určitých OTC derivátových smluv - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 19. prosince 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON


14. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - lhůta: 15. dubna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 643/2009 (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - lhůta: 22. dubna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol a TDFA (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - lhůta: 16. dubna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu), JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, bicyklopyron, chlormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpyroximát, fluopyram, fosetyl, isoprothiolan, isopyrazam, oxamyl, prothiokonazol, spinetoram, trifloxystrobin a triflumezopyrim v některých produktech nebo na jejich povrchu (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - lhůta: 15. března 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví přechodná opatření pro uplatňování hygienických požadavků v případě dovozu potravin obsahujících jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu (směsné produkty) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - lhůta: 24. dubna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI


15. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU, pokud jde o produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Ujednání mezi Evropskou unií na jedné straně a Norským královstvím, Islandskou republikou, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o účasti těchto států na činnosti v Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva jménem Unie (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG, CONT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o některá pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („Spojené království“) z Evropské unie (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

CULT

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Zpráva o výroční zprávě o ochraně finančních zájmů Evropské unie za rok 2017 – boj proti podvodům (2018/2152(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje prostředí jednotného evropského námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- ***I Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Karima Delli (A8-0009/2019)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - výbor ECON - Zpravodajové: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - výbor ECON - Zpravodajové: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví); nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropském fondu dlouhodobých investic; nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - výbor ECON - Zpravodajové: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úpravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti [ve znění směrnice 2018/XXX/EU] a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX [o správě energetické unie] z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Zpráva o stavu diskuse o budoucnosti Evropy (2018/2094(INI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Chorvatsko, Kypr, Lucembursko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko a Spojené království opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Dominikánské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) - výbor JURI - Zpravodajka: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko opravňuje, aby v zájmu Evropské unie přijalo přistoupení Ekvádoru a Ukrajiny k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - výbor JURI - Zpravodajka: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Hondurasu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) - výbor JURI - Zpravodajka: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Lucembursko, Rakousko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Hondurasu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - výbor JURI - Zpravodajka: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2018 (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Zpráva k výroční zprávě o politice v oblasti hospodářské soutěže (2018/2102(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Maurice Ponga (A8-0480/2018).


16. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byly zařazeny tyto otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   O-000123/2019, kterou pokládají Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner a Anna Hedh za skupinu S&D Radě: Návrh směrnice o ženách v řídících a dozorčích orgánech (B8-0002/2019)

—   O-000125/2019, kterou pokládají Heidi Hautala a Terry Reintke za skupinu Verts/ALE Radě: Návrh směrnice o genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností (B8-0003/2019).


17. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého lednového plenárního zasedání (PE 634.202/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Středa

Žádost skupiny PPE, aby bylo na pořad jednání zařazeno jako čtvrtý bod prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci ve Venezuele. Po prohlášení by vystoupil za každou politickou skupinu jeden řečník. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupil Esteban González Pons za skupinu PPE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

Byly stanoveny tyto lhůty:

Návrhy usnesení: středa 30. ledna 2019 v 16:00.

Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společný návrh usnesení: středa 30. ledna 2019 v 20:00.

Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 30. ledna 2019 v 21:00.

Žádosti o oddělené a dílčí hlasování: čtvrtek 31. ledna 2019 v 8:00.

Žádost skupiny S&D, aby bylo prohlášení Komise o stavu obchodních jednání USA-EU odloženo na jedno z nadcházejících dílčích zasedání (bod 42 PDOJ).

Vystoupili: Bernd Lange za skupinu S&D s odůvodněním žádosti a Ska Keller proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (193 pro, 198 proti, 13 se zdrželo).

V návaznosti na toto zamítnutí požádaly politické skupiny o tyto dvě změny:

- prohlášení Komise o stavu obchodních jednání USA-EU by bylo zařazeno na pořad jednání jako šestý bod, po prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o nejnovějším vývoji ve vzájemných vztazích mezi Čínou a Tchaj-wanem (bod 41 PDOJ);

- prohlášení Komise o NAIADES II – akčním programu na podporu vnitrozemské vodní dopravy (bod 14 PDOJ) by bylo odročeno na jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Parlament tyto žádosti schválil.

°
° ° °

Čtvrtek

Žádost skupiny EFDD, aby bylo hlasování o zprávě, kterou předkládá Richard Corbett, o změnách jednacího řádu Evropského parlamentu (A8-0462/2018) (bod 39 PDOJ) odloženo na jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Skupina Verts/ALE mimo jiné požádala, aby se o této zprávě, která byla zařazena do hlasování bez rozpravy, konala rozprava na letošním únorovém dílčím zasedání.

Vystoupili: Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD s odůvodněním žádosti, Richard Corbett (zpravodaj) proti žádosti a Ska Keller, aby upřesnila žádost své skupiny.

Parlament žádost skupiny EFDD zamítl JH (168 pro, 209 proti, 9 se zdrželo).

Vystoupila Ska Keller za skupinu Verts/ALE s žádostí, aby se v návaznosti na zamítnutí žádosti skupiny EFDD rozprava konala na tomto dílčím zasedání.

Parlament žádost schválil EH (248 pro, 126 proti, 11 se zdrželo).

°
° ° °

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl níže uvedené změny.

Změny týkající se středy:

- rozprava o prohlášeních Rady a Komise o vystoupení Spojeného království z Evropské unie by byla zařazena na pořad jednání jako první bod. Po prohlášeních by vystoupil jeden řečník za každou politickou skupinu;

- společná rozprava o rovnosti žen a mužů (body 37 a 38 PDOJ) by byla přeložena na čtvrtek.

Změny týkající se čtvrtka:

- společná rozprava o rovnosti žen a mužů by byla na pořad jednání zařazena jako první bod;

- po společné rozpravě by následovala rozprava s předsedou vlády Finska Juhou Sipiläem o budoucnosti Evropy od 10:00 do 12:00;

- hlasování by začalo v 12:00;

- do hlasování by byly přímo zařazeny tyto dokumenty: zpráva, kterou předkládá Czesław Adam Siekierski, o některých pravidlech týkajících se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020 (A8-0018/2019), námitka podle článku 106 jednacího řádu týkající se geneticky modifikované řepky olejné Ms8, Rf3 a Ms8 x Rf, námitka podle článku 106 jednacího řádu týkající se geneticky modifikované kukuřice 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), námitka podle článku 106 jednacího řádu týkající se geneticky modifikované kukuřice MON 87403 (MON-874Ø3-1) a námitka podle článku 106 jednacího řádu týkající se geneticky modifikované bavlny GHB614 × LLCotton25 × MON 15985.

Parlament tyto změny schválil.

°
° ° °

Vystoupila Cécile Kashetu Kyenge, která se vrátila ke svému předchozímu vystoupení (bod 6 zápisu ze dne 30.1.2019) a k žádosti předložené jménem své skupiny, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o Sea Watch (předseda odpověděl, že podle jednacího řádu měl tuto žádost obdržet nejpozději jednu hodinu před zahájením dílčího zasedání).

Plán práce byl tímto schválen.


18. Vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Vystoupení Spojeného království z EU (2019/2539(RSP))

Melania Ciot (úřadující předsedkyně Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Předseda upřesnil, že pro Parlament je důležité, aby byla chráněna práva občanů.

Vystoupil Michel Barnier (hlavní vyjednavač).

Vystoupil Elmar Brok za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Ashley Fox za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, Gerard Batten za skupinu ENF a Steven Woolfe – nezařazený poslanec.

Vystoupila Melania Ciot.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda


19. Boj proti ovzduší nenávisti a fyzickému násilí páchanému na demokraticky zvolených držitelích mandátu (rozprava)

Prohlášení Komise: Boj proti ovzduší nenávisti a fyzickému násilí páchanému na demokraticky zvolených držitelích mandátu (2019/2534(RSP))

Julian King (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Janusz Lewandowski za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Ana Miranda za skupinu Verts/ALE, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Jörg Meuthen za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, a Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec.

Rozprava skončila.


20. Právní stát a základní práva v Maďarsku, vývoj od září 2018 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Právní stát a základní práva v Maďarsku, vývoj od září 2018 (2019/2517(RSP))

Melania Ciot (úřadující předsedkyně Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Tamás Deutsch za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Olaf Stuger za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho a Kinga Gál.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés a Marek Jurek.

Vystoupili: Frans Timmermans a Melania Ciot.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Rozprava skončila.


21. Situace ve Venezuele (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, a Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: Charles Tannock za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, a Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.16 zápisu ze dne 31.1.2019.


22. Nejnovější vývoj ve vzájemných vztazích mezi Čínou a Tchaj-wanem (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nejnovější vývoj ve vzájemných vztazích mezi Čínou a Tchaj-wanem (2019/2529(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan, Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor a Jordi Solé.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


23. Stav obchodních jednání USA–EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Stav obchodních jednání USA–EU (2019/2530(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Christophe Hansen za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Emma McClarkin za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, France Jamet za skupinu ENF, Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell a Ana Gomes.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


24. Provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu a o zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení Komise (ES) č. 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Gunnar Hökmark za skupinu PPE, a Carlos Zorrinho za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Ralph Packet za skupinu ECR, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, a Christelle Lechevalier za skupinu ENF.

Vystoupili: Věra Jourová a Fredrick Federley.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.10 zápisu ze dne 31.1.2019.


25. Výroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže (rozprava)

Zpráva k výroční zprávě o politice v oblasti hospodářské soutěže [2018/2102(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Adam Szejnfeld (zpravodaj výboru INTA), Gunnar Hökmark za skupinu PPE, Tibor Szanyi za skupinu S&D, Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Barbara Kappel za skupinu ENF, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier a Jonás Fernández.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Maria Grapini a Ruža Tomašić.

Vystoupili: Věra Jourová a Michel Reimon.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.17 zápisu ze dne 31.1.2019.


26. Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie za rok 2017 – boj proti podvodům (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o ochraně finančních zájmů Evropské unie za rok 2017 – boj proti podvodům [2018/2152(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu uvedl zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Nedzhmi Ali za skupinu ALDE, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, a Caterina Chinnici.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Ruža Tomašić a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupili: Günther Oettinger a Marian-Jean Marinescu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.9 zápisu ze dne 31.1.2019.


27. Strategie integrace Romů (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Strategie integrace Romů (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise) učinily prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupili: Lívia Járóka za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Romeo Franz za skupinu Verts/ALE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Dietmar Köster, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Lívia Járóka, Julie Ward a Ana Gomes, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Romeo Franz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor a Cristian-Silviu Buşoi.

Vystoupily: Věra Jourová a Melania Ciot.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


28. Změny jednacího řádu Evropského parlamentu (rozprava)

Zpráva o změnách jednacího řádu Evropského parlamentu týkajících se: hlavy I kapitol 1 a 4; hlavy V kapitoly 3; hlavy VII kapitol 4 a 5 a hlavy VIII kapitoly 1 hlavy XII; hlavy XIV a přílohy II [2018/2170(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: György Schöpflin za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Max Andersson za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Rainer Wieland, Paulo Rangel a Elisabeth Morin-Chartier.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias a Dobromir Sośnierz.

Vystoupil Richard Corbett.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 31.1.2019.


29. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák a Michaela Šojdrová.


30. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 634.202/OJJE).


31. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:56.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez, Valenciano

Poslední aktualizace: 15. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí