Index 
Jegyzőkönyv
PDF 290kWORD 77k
2019. január 30., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Ünnepélyes ülés – A holokauszt emléknapja
 4.Az ülés folytatása
 5.Az elnök nyilatkozata
 6.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 7.Az elnök közleménye
 8.A Parlament tagjai
 9.Mandátumvizsgálat
 10.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 11.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 12.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 13.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 14.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 15.Dokumentumok benyújtása
 16.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 17.Ügyrend
 18.Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból (vita)
 19.A demokratikusan megválasztott mandátummal rendelkezőkkel szembeni gyűlölet és fizikai erőszak légkörének felszámolása (vita)
 20.Jogállamiság és alapvető jogok Magyarországon, fejlemények 2018. szeptember óta (vita)
 21.A venezuelai helyzet (vita)
 22.A Kína és Tajvan közötti, a szoroson átívelő kapcsolatok legújabb fejleményei (vita)
 23.Az USA–EU kereskedelmi tárgyalások állása (vita)
 24.A .eu felső szintű domainnév bevezetése és működése***I (vita)
 25.Éves jelentés a versenypolitikáról (vita)
 26.2017. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről (vita)
 27.Romaintegrációs stratégiák (vita)
 28.A Parlament eljárási szabályzatának módosítása (vita)
 29.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 30.A következő ülésnap napirendje
 31.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2019. január 17-én, csütörtökön megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 15.07-kor nyitják meg.


3. Ünnepélyes ülés – A holokauszt emléknapja

A Parlament 15.07 és 15.38 között a holokauszt emléknapja alkalmából ünnepélyes ülést tart.

Az elnök és Charlotte Knobloch, a Németországi Központi Zsidótanács volt elnöke és az Európai Zsidó Kongresszus és a Zsidó Világkongresszus jelenlegi alelnöke beszédet mond.

A Parlament egyperces csendet tart.

A Girard-kvartett előadja Maurice Ravel „Kaddis” című művét.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


4. Az ülés folytatása

Az ülés 15.49-kor folytatódik.


5. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz Venezueláról.

Üdvözli továbbá az elhunyt gdanski polgármester, Pawel Adamowicz látogatói karzaton helyet foglaló családját (a Parlament állva tapsolja a látogatókat).


6. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Felszólal Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes és Max Andersson.


7. Az elnök közleménye

Az elnök bejelenti, hogy a Tanács 2019. január 11-én jóváhagyta a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló határozat tervezetét. Ennek következtében a Parlament felkérést kapott a Tanácstól, hogy adja egyetértését a határozattervezethez.

A kilépésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tervezetet az eljárási szabályzat V. melléklete XVIII. pontja (3) bekezdésének megfelelően az Alkotmányügyi Bizottsághoz továbbítják.


8. A Parlament tagjai

Krišjānis Kariņšt 2019. január 23-i hatállyal Lettország miniszterelnökévé választották.

A Parlament tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének (1) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével. A Parlament az eljárási szabályzat 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdése, valamint 4. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a képviselői hely 2019. január 23-i hatállyal megüresedik.

°
° ° °

Az illetékes lett hatóságok bejelentették Aleksejs Loskutovs kinevezését Krišjānis Kariņš helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2019. január 24.

A Parlament tudomásul veszi megválasztását.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Aleksejs Loskutovs elfoglalhatja helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


9. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2018. november 20-i, 22-i és 28-i hatállyal érvényesnek tekinti Bogusław Sonik, Ralph Packet és Kārlis Šadurskis mandátumát.


10. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a(z) PPE és a(z) EFDD képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

PECH bizottság: Patrick O'Flynn helyére Nathan Gill

ITRE bizottság: Aleksejs Loskutovs

Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága : Aleksejs Loskutovs

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Aleksejs Loskutovs.


11. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti több bizottság arra irányuló határozatait, hogy az alábbi jelentések alapján intézményközi tárgyalásokat kezdenek (az eljárási szabályzat 69c. cikke (1) bekezdésének megfelelően):

—   PECH bizottság: Javaslat az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint a 2115/2005/EK tanácsi rendelet és az 1386/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Előadó: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   IMCO bizottság: Javaslat az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése érdekében a 93/13/EGK irányelv (1993. április 5.), a 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Előadó: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    TRAN bizottság: Javaslat a 96/53/EK tanácsi irányelvnek a jobb aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Előadó: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   JURI bizottság: Javaslat a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Előadó: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   JURI bizottság: Javaslat az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Előadó: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   LIBE bizottság: Javaslat a bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Előadó: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   LIBE bizottság: Javaslat a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Előadó: Claude Moraes (A8-0047/2019).

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap éjfélig írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


12. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2019. január 30-án, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktust írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról (00071/2018/LEX - C8-0038/2019 - 2018/0158(COD))


13. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon hatósági ellenőrzéseknek alávetendő szállítmánykategóriák tekintetében történő módosításáról (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. január 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 2005/36/EKeurópai parlamenti és tanácsi irányelv V.mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. január 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében a tűzfegyverek Unión belüli transzferére vonatkozó információk elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. január 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO, LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti kkv-tőkefinanszírozási piacok elterjedésének előmozdítása céljából az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek egyes nyilvántartásbavételi feltételek tekintetében történő módosításáról (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 13.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 3 hónappal a Tanács kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, melynek határidejét az illetékes bizottság kérésére 1 hónapról 3 hónapra módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 17., az illetékes bizottság kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpontok tekintetében történő módosításáról - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 19., az illetékes bizottság kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek, az (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek és az (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a bizonyos ügylettípusokra vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja tekintetében történő módosításáról - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 19., az illetékes bizottság kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló rendeletnek, (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az egyes tőzsén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó elszámolási kötelezettség alkalmazása elhalasztott kezdőnapjainak későbbre időzítése céljából történő módosításáról - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 19., az illetékes bizottság kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


14. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének módosításáról (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - határidő: 2019. április 15)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a hűtőkészülékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról, valamint a 643/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - határidő: 2019. április 22)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktil)-szilántriol és a TDFA-k tekintetében történő módosításáról (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - határidő: 2019. április 16)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található azoxistrobin, biciklopiron, klórmekvát, ciprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpiroximát, fluopiram, foszetil, izoprotiolán, izopirazam, oxamil, protiokonazol, spinetoram, trifloxistrobin és triflumezopirim megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - határidő: 2019. március 15)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldogozott termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszerek (összetett élelmiszer-készítmények) behozatalát érintő közegészségügyi követelmények alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - határidő: 2019. április 24)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


15. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

utalva

illetékes:

AFCO

- Javaslat a 940/2014/EU határozatnak az „octroi de mer” adó vonatkozásában mentességre vagy kedvezményre jogosult termékek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

utalva

illetékes:

REGI

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió, másrészről a Norvég Királyság, az Izlandi Köztársaság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, ezen országoknak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségben való részvételéről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

BUDG, CONT

- Javaslat az (EU) 2017/2403 rendeletnek az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

PECH

- Javaslat az 508/2014/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos bizonyos szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

PECH

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD))

utalva

illetékes:

EMPL

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (Egyesült Királyság) az Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

CULT

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

- ***I Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Jelentés Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 2017. évi bizottsági jelentésről – Csalás elleni küzdelem (2018/2152(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

- ***I Jelentés a 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Jelentés a tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- ***I Jelentés az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- ***I Jelentés a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Jelentés a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- ***I Jelentés az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Karima Delli (A8-0009/2019)

- ***I Jelentés a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- ***I Jelentés a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - ECON bizottság - Előadók: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - ECON bizottság - Előadók: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet; az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet, az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet, az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló (EU) 2015/760 rendelet, a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet, az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló (EU) 2017/1129 rendelet, valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - ECON bizottság - Előadók: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- ***I Jelentés az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított] 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és [az energiaunió irányításáról szóló] (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Jelentés a transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- ***I Jelentés az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos egyes szabályok 2019-es és 2020-as év vonatkozásában történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Jelentés az Európa jövőjéről szóló vita állásáról (2018/2094(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Jelentés Ausztriának, Ciprusnak, Horvátországnak, Luxemburgnak, Portugáliának, Romániának és az Egyesült Királyságnak a Dominikai Köztársaság a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Jelentés Ausztriának az Ecuador és Ukrajna a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Jelentés Ausztriának és Romániának a Hondurasnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Jelentés az Ausztriának, Luxemburgnak és Romániának a Belarusz és Üzbegisztán a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Jelentés a Bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló 2018. évi jelentéséről (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Jelentés a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének módosításáról, valamint a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Jelentés a versenypolitikáról szóló éves jelentésről (2018/2102(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Jelentés a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Jelentés az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (tengerentúli társulási határozat) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - DEVE bizottság - Előadó: Maurice Ponga (A8-0480/2018)


16. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi vitával követett szóbeli választ igénylő kérdéseket vették fel a napirendbe (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   O-000123/2019: felteszi: Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner és Anna Hedh, az S&D képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A nők vezetőtestületi tagságáról szóló irányelvre irányuló javaslat (B8-0002/2019)

—   O-000125/2019: felteszi: Heidi Hautala és Terry Reintke, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A vállalatok nem ügyvezető igazgatói körében a nemek egyensúlyáról szóló irányelvre irányuló javaslat (B8-0003/2019).


17. Ügyrend

Kiosztották a 2019. januári II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 634.202/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Szerda

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a napirend negyedik pontjaként vegyék fel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a venezuelai helyzetről szóló nyilatkozatát, amelyet a képviselőcsoportok felszólalásainak köre követne. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák, melyekről csütörtökön szavaznának.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A következő benyújtási határidők kerültek meghatározásra:

Állásfoglalási indítványok: 2019. január 30., szerda, 16 óra.

Módosítások az állásfoglalási indítványokhoz és közös állásfoglalási indítvány: 2019. január 30., szerda, 20 óra.

Módosítások a közös állásfoglalási indítványokhoz: 2019. január 30., szerda, 21 óra.

Külön szavazásra és részenkéti szavazásra irányuló kérelmek: 2019. január 31., csütörtök, 8 óra.

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy az USA–EU kereskedelmi tárgyalások állásáról szóló bizottsági nyilatkozatot (a PDOJ 42. pontja) halasszák egy későbbi ülésre.

Felszólal Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Ska Keller, a kérelem ellen.

A Parlament név szerinti szavazással (193 mellette, 198 ellene, 13 tartózkodás) elutasítja a kérelmet.

Ezt az elutasítást követően a képviselőcsoportok a következő két módosítást kérik:

- az USA–EU kereskedelmi tárgyalások állásáról szóló bizottsági nyilatkozatot 6. pontként vegyék fel a napirendbe, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Kína és Tajvan közötti, a szoroson átívelő kapcsolatok legújabb fejleményeiről szóló nyilatkozata (a PDOJ 41. pontja) után;

- a Bizottság „NAIADES II – cselekvési terv a belvízi hajózás támogatására” című nyilatkozatát (a PDOJ 14. pontja) egy későbbi ülésre halasztják.

A Parlament helyt ad e kéréseknek.

°
° ° °

Csütörtök

Az EFDD képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy Richard Corbett a Parlament eljárási szabályzatának módosításáról szóló jelentéséről (A8-0462/2018) (a PDOJ 39. pontja) szóló szavazást halasszák egy későbbi ülésre

Ezenkívül a Verts/ALE képviselőcsoport kéri, hogy ez a jelentés, melyet vita nélküliként vettek fel a Szavazások órájába, a 2019. februári ülés során képezze vita tárgyát.

Felszólal Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Richard Corbett (előadó), a kérelem ellen, és Ska Keller, aki pontosítja képviselőcsoportja kérelmét.

A Parlament név szerinti szavazással (168 mellette, 209 ellene, 9 tartózkodás) elutasítja az EFDD képviselőcsoport kérelmét.

Felszólal: Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki az EFDD képviselőcsoport kérelmének elutasítását követően kéri, hogy a vitára még az aktuális ülés alatt kerüljön sor.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (248 mellette, 126 ellene, 11 tartózkodás).

°
° ° °

A képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az elnök az alábbi módosításokat javasolja:

Szerdára vonatkozó módossítások:

- a Tanács és a Bizottság az Egyesült Királyság kilépéséről szóló nyilatkozatát a napirend első pontjaként adják hozzá, melyet a képviselőcsoportok köre követ;

- a nemek egyensúlyáról szóló közös vitát (a PDOJ 37. és 38. pontja) áthelyezik csütörtökre.

Csütörtökre vonatkozó módosítások:

- a nemek egyensúlyáról szóló közös vitát a napirend első pontjaként tárgyalják;

- ezt a vitát a Juha Sipilä, finn miniszterelnökkel folytatott, Európa jövőjéről szóló vita követi 10 órától 12 óráig;

- a szavazások órája 12 órakor kezdődik;

- a következő pontokat adják hozzá közvetlenül a szavazások órájához: Czesław Adam Siekierski-jelentés: „A közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos szabályok a 2019-es és 2020-as év vonatkozásában” (A8-0018/2019), kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke értelmében: „A géntechnológiával módosított Ms8, Rf3 és Ms8 × Rf3 olajrepce”, kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke értelmében: „Géntechnológiával módosított 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) kukorical”, kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke értelmében: „Géntechnológiával módosított MON 87403 (MON-874Ø3-1) kukorical” és kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke értelmében: „Géntechnológiával módosított GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 gyapot”.

A Parlament egyetért a módosításokkal.

°
° ° °

Felszólal: Cécile Kashetu Kyenge, aki visszatér korábbi felszólalására (2019.1.30-i jegyzőkönyv, 6. pont ) és képviselőcsoportja azon kérelmére, hogy vegyenek fel a napirendbe egy vitát a Sea Watch-ról (az elnök közli, hogy az eljárási szabályzat szerint ezt a kérelmet legkésőbb egy órával az ülés megkezdése előtt el kellett volna juttatni hozzá).

Az ügyrendet megállapítják.


18. Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból (2019/2539(RSP))

Melania Ciot (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Az elnök kiemeli, hogy milyen fontos a Parlament számára az állampolgári jogok megvédése.

Felszólal: Michel Barnier (főtárgyaló).

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerard Batten a(z) ENF képviselőcsoport nevében és Steven Woolfe, független.

Felszólal: Melania Ciot.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök


19. A demokratikusan megválasztott mandátummal rendelkezőkkel szembeni gyűlölet és fizikai erőszak légkörének felszámolása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A demokratikusan megválasztott mandátummal rendelkezőkkel szembeni gyűlölet és fizikai erőszak légkörének felszámolása (2019/2534(RSP))

Julian King (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Janusz Lewandowski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ana Miranda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jörg Meuthen, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Eleftherios Synadinos, független.

A vitát berekesztik.


20. Jogállamiság és alapvető jogok Magyarországon, fejlemények 2018. szeptember óta (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Jogállamiság és alapvető jogok Magyarországon, fejlemények 2018. szeptember óta (2019/2517(RSP))

Melania Ciot (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Tamás Deutsch, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho és Kinga Gál.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés és Marek Jurek.

Felszólal Frans Timmermans és Melania Ciot.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

A vitát berekesztik.


21. A venezuelai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Konstantinos Papadakis, független.

Felszólal: Christos Stylianides.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.31-i jegyzőkönyv, 9.16. pont .


22. A Kína és Tajvan közötti, a szoroson átívelő kapcsolatok legújabb fejleményei (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Kína és Tajvan közötti, a szoroson átívelő kapcsolatok legújabb fejleményei (2019/2529(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan, Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam és Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor és Jordi Solé.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.


23. Az USA–EU kereskedelmi tárgyalások állása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az USA–EU kereskedelmi tárgyalások állása (2019/2530(RSP))

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Christophe Hansen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell és Ana Gomes.

Felszólal: Cecilia Malmström.

A vitát berekesztik.


24. A .eu felső szintű domainnév bevezetése és működése***I (vita)

Jelentés a .eu felső szintű domainnév bevezetéséről és működéséről, valamint a 733/2002/EK rendelet és a 874/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Gunnar Hökmark, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Ralph Packet, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Christelle Lechevalier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

Felszólal Věra Jourová és Fredrick Federley.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.31-i jegyzőkönyv, 9.10. pont .


25. Éves jelentés a versenypolitikáról (vita)

Jelentés a versenypolitikáról szóló éves jelentésről [2018/2102(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Adam Szejnfeld (az INTA bizottság véleményének előadója), Gunnar Hökmark, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tibor Szanyi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier és Jonás Fernández.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Maria Grapini és Ruža Tomašić.

Felszólal Věra Jourová és Michel Reimon.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.31-i jegyzőkönyv, 9.17. pont .


26. 2017. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről (vita)

Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló 2017. évi éves jelentésről [2018/2152(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nedzhmi Ali, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Caterina Chinnici.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini, Ruža Tomašić és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal Günther Oettinger és Marian-Jean Marinescu.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.31-i jegyzőkönyv, 9.9. pont .


27. Romaintegrációs stratégiák (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Romaintegrációs stratégiák (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Felszólal Lívia Járóka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Romeo Franz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Dietmar Köster, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lívia Járóka, Julie Ward és Ana Gomes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Romeo Franz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor és Cristian-Silviu Buşoi.

Felszólal Věra Jourová és Melania Ciot.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


28. A Parlament eljárási szabályzatának módosítása (vita)

Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának az I. cím 1. és 4. fejezetét, az V. cím 3. fejezetét, a VII. cím 4. és 5. fejezetét, a VIII. cím 1. fejezetét, a XII. címet, a XIV. címet és a II. mellékletet érintő módosításáról [2018/2170(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal György Schöpflin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Max Andersson, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Rainer Wieland, Paulo Rangel és Elisabeth Morin-Chartier.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias és Dobromir Sośnierz.

Felszólal: Richard Corbett.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.31-i jegyzőkönyv, 9.1. pont .


29. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák és Michaela Šojdrová.


30. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 634.202/OJJE).


31. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.56-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez, Valenciano

Utolsó frissítés: 2019. május 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat