Indekss 
Protokols
PDF 280kWORD 77k
Trešdiena, 2019. gada 30. janvāris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Svinīgā sēde — Starptautiskā Holokausta upuru piemiņas diena
 4.Sēdes atsākšana
 5.Priekšsēdētāja paziņojums
 6.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 7.Sēdes vadītāja paziņojums
 8.Parlamenta sastāvs
 9.Pilnvaru pārbaude
 10.Komiteju un delegāciju sastāvs
 11.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 12.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 14.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 15.Dokumentu iesniegšana
 16.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 17.Darba kārtība
 18.Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (debates)
 19.Naidīguma un fiziskas vardarbības pret demokrātiski ievēlētām pilnvarotām personām apkarošana (debates)
 20.Tiesiskums un pamattiesības Ungārijā: notikumi kopš 2018. gada septembra (debates)
 21.Stāvoklis Venecuēlā (debates)
 22.Jaunākās norises Ķīnas un Taivānas attiecībās (debates)
 23.Stāvoklis ASV un ES tirdzniecības sarunās (debates)
 24..eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāka ieviešana un darbība***I (debates)
 25.Gada ziņojums par konkurences politiku (debates)
 26.2017. gada ziņojums par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību un cīņu pret krāpšanu (debates)
 27.Romu integrēšanas stratēģijas (debates)
 28.Grozījumi Parlamenta Reglamentā (debates)
 29.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 30.Nākamās sēdes darba kārtība
 31.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta 2019. gada 17. janvārī pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.07.


3. Svinīgā sēde — Starptautiskā Holokausta upuru piemiņas diena

No plkst. 15.07 līdz plkst. 15.38 notika Parlamenta svinīgā sēde, kas tika rīkota, atzīmējot Starptautisko Holokausta upuru piemiņas dienu.

Klātesošos uzrunāja Parlamenta priekšsēdētājs un Eiropas Ebreju kongresa un Pasaules ebreju kongresa priekšsēdētāja vietniece, Vācijas Ebreju centrālās padomes kādreizējā priekšsēdētāja Charlotte Knobloch.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

Kvartets “Girard” atskaņoja Morisa Ravela skaņdarbu “Kaddish”.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


4. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.49.


5. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu par Venecuēlu, kā arī sveica Parlamenta viesus — mirušā Gdaņskas pilsētas mēra Pāvela Adamoviča ģimenes locekļus, kuri bija ieņēmuši vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā (klātesošie, piecēlušies kājās, ar aplausiem godināja apmeklētājus).


6. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Uzstājās Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes un Max Andersson.


7. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs paziņoja, ka 2019. gada 11. janvārī Padome apstiprināja projektu lēmumam par līguma parakstīšanu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas. Sakarā ar to Parlaments ir saņēmis no Padomes pieprasījumu sniegt piekrišanu šim lēmuma projektam.

Saskaņā ar Reglamenta V pielikuma XVIII panta 3. punktu projekts lēmumam par izstāšanās līguma noslēgšanu tiek nodots Konstitucionālo jautājumu komitejai.


8. Parlamenta sastāvs

Krišjānis Kariņš no 2019. gada 23. janvāra ir kļuvis par Latvijas premjerministru.

Parlaments pieņēma zināšanai, ka saskaņā ar 7. panta 1. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta statusu. Pamatojoties uz Reglamenta 3. panta 2. punkta otro daļu un 4. panta 1. un 4. punktu, Parlaments konstatēja, ka no 2019. gada 23. janvāra ir atbrīvojusies deputāta vieta.

°
° ° °

Latvijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka no 2019. gada 24. janvāra Krišjāņa Kariņa vietā par Eiropas Parlamenta deputātu ir iecelts Aleksejs Loskutovs.

Parlaments pieņēma zināšanai viņa iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Alekseja Loskutova pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


9. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Bogusław Sonik, Ralph Packet un Kārļa Šadurska mandātu attiecīgi no 2018. gada 20., 22. un 28. novembra.


10. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PPE grupas un EFDD grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā:

PECH komiteja: Nathan Gill – Patrick O'Flynn vietā;

ITRE komiteja: Aleksejs Loskutovs;

Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos: Aleksejs Loskutovs;

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Aleksejs Loskutovs.


11. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādiem ziņojumiem (saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu):

—   PECH komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā, un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2115/2005 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Referents: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   IMCO komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu groza Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvu 93/13/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/6/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/29/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Referents: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    TRAN komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 96/53/EK groza attiecībā uz termiņu īpašo noteikumu par maksimālajiem garumiem īstenošanai tādu kabīņu gadījumā, kas uzlabo aerodinamikas rādītājus, energoefektivitāti un drošības rādītājus (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Referente: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   JURI komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Referents: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   JURI komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības rīcību pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Referente: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   LIBE komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveidi (pārstrādāta redakcija) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Referente: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   LIBE komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Referents: Claude Moraes (A8-0047/2019).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


12. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2019. gada 30. janvārī, parakstīs turpmāk minēto tiesību aktu, kas pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000 (00071/2018/LEX - C8-0038/2019 - 2018/0158(COD)).


13. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 groza attiecībā uz to sūtījumu kategorijām, kam piemēro oficiālās kontroles robežkontroles punktos (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. janvāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētais lēmums, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/36/EK V pielikumu groza attiecībā uz kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem un apmācību kursu nosaukumiem (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 16. janvāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko, ievērojot Padomes Direktīvu 91/477/EEK, nosaka sīki izstrādātu kārtību, kā sistemātiski veikt ar šaujamieroču pārvešanu Savienībā saistītās informācijas apmaiņu, izmantojot elektroniskus līdzekļus (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 16. janvāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO, LIBE (Reglamenta 54. pants).

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/565 attiecībā uz konkrētiem reģistrācijas nosacījumiem, lai veicinātu MVU izaugsmes tirgu izmantošanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES piemērošanas nolūkā (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. decembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 3 mēneši pēc Padomes pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Deleģētā akta projekts, kuram pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vienotā elektroniskās ziņošanas formāta specifikāciju - (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 17. decembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/2251, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, līdz kuram darījumu partneri var turpināt piemērot savas riska pārvaldības procedūras noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris - (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 19. decembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/1178, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, kad tīrvērtes pienākums stājas spēkā noteiktiem līgumu veidiem - (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 19. decembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Deleģēto regulu (ES) 2016/1178, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu, groza nolūkā noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem pagarināt tīrvērtes pienākuma atliktās piemērošanas datumus - (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 19. decembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


14. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko groza II, III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - termiņš: 2019. gada 15. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības aukstumiekārtām un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 643/2009 (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - termiņš: 2019. gada 22. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktil) silāntriolu un TDFA groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - termiņš: 2019. gada 16. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants), JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz azoksistrobīna, biciklopirona, hlormekvata, ciprodinila, difenokonazola, fenpropimorfa, fenpiroksimāta, fluopirama, fozetila, izoprotiolāna, izopirazāma, oksamila, protiokonazola, spinetorāma, trifloksistrobīna un triflumezopirima maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - termiņš: 2019. gada 15. marts)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko nosaka pārejas pasākumus sabiedrības veselības prasību piemērošanai attiecībā uz tādas pārtikas importu, kas satur gan augu izcelsmes produktus, gan pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (kombinētie produkti) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - termiņš: 2019. gada 24. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


15. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz precēm, kurām var piemērot atbrīvojumus no ostu nodokļa vai tā samazinājumus, groza Lēmumu Nr. 940/2014/ES (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Vienošanos starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Norvēģijas Karalisti, Islandes Republiku, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, no otras puses, par šo valstu līdzdalību Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG, CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos groza Regulu (ES) 2017/2403 (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 – 2019/0010(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 508/2014 groza attiecībā uz dažiem noteikumiem, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) izstāšanos no Eiropas Savienības nosaka noteikumus par uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu programmā “Erasmus+” (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) - JURI komiteja - Referents: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - JURI komiteja - Referente: Evelyn Regner (A8-0002/2019).

- Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — krāpšanas apkarošanu (2018/2152(INI)) - CONT komiteja - Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 391/2009 groza attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Isabella De Monte (A8-0004/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - PECH komiteja - Referente: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi un atceļ Direktīvu 2010/65/ES (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Deirdre Clune (A8-0006/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Dominique Riquet (A8-0007/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Daniela Aiuto (A8-0008/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Karima Delli (A8-0009/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - ECON komiteja - Referente: Kay Swinburne (A8-0010/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - ECON komiteja - Referenti: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - ECON komiteja - Referenti: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem; Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem; Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - ECON komiteja - Referenti: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/XXX/ES] un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] pielāgošanu, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumu racionalizēšanu ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla ieviešanu (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Dominique Riquet (A8-0015/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz noteikumiem par tiešajiem maksājumiem un atbalstu lauku attīstībai 2019. un 2020. gadā (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - AGRI komiteja - Referents: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019).

- Ziņojums par stāvokli sarunās par Eiropas nākotni (2018/2094(INI)) - AFCO komiteja - Referents: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Apvienoto Karalisti, Austriju, Horvātiju, Kipru, Luksemburgu, Portugāli un Rumāniju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Dominikānas Republikas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) - JURI komiteja - Referente: Mary Honeyball (A8-0451/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Austriju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Ekvadoras un Ukrainas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - JURI komiteja - Referente: Mary Honeyball (A8-0452/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Austriju un Rumāniju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Hondurasas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) - JURI komiteja - Referente: Mary Honeyball (A8-0457/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Austriju, Luksemburgu un Rumāniju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Baltkrievijas un Uzbekistānas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - JURI komiteja - Referente: Mary Honeyball (A8-0458/2018).

- Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Bosniju un Hercegovinu (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - AFET komiteja - Referents: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu un atceļ Regulu (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018).

- Ziņojums par gada ziņojumu par konkurences politiku (2018/2102(INI)) - ECON komiteja - Referents: Michel Reimon (A8-0474/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - JURI komiteja - Referents: Emil Radev (A8-0477/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību, ietverot attiecības starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas Karalisti, no otras puses (“Lēmums par aizjūras asociāciju”) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - DEVE komiteja - Referents: Maurice Ponga (A8-0480/2018).


16. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti turpmāk minētie jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 128. pants):

—   O-000123/2019, kuru uzdeva Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner un Anna Hedh S&D grupas vārdā Padomei: Priekšlikums direktīvai par sieviešu pārstāvību valdēs (B8-0002/2019);

—   O-000125/2019, kuru uzdeva Heidi Hautala un Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā Padomei: Priekšlikums direktīvai par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū (B8-0003/2019).


17. Darba kārtība

Bija izdalīts 2019. gada janvāra II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 634.202/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Trešdiena

PPE grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā kā ceturto punktu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par stāvokli Venecuēlā, kuram sekotu politisko grupu uzstāšanās kārta. Debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūciju priekšlikumi, par kuriem balsošana norisinātos ceturtdien.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

Rezolūciju priekšlikumi: trešdiena, 2019. gada 30. janvāris, plkst. 16.00.

Rezolūciju priekšlikumu grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikums: trešdiena, 2019. gada 30. janvāris, plkst.20.00.

Kopīgas rezolūcijas priekšlikuma grozījumi: trešdiena, 2019. gada 30. janvāris, plkst. 21.00.

Pieprasījumi balsot pa daļām un atsevišķi: ceturtdiena, 2019. gada 31. janvāris, plkst. 8.00.

S&D grupas pieprasījums atlikt uz kādu no turpmākajām sesijām Komisijas paziņojumu par stāvokli ASV un ES tirdzniecības sarunās (GDKP 42. punkts).

Uzstājās Bernd Lange S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Ska Keller, iebilstot pret to.

Balsojot pēc saraksta (193 par, 198 pret, 13 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Tā kā pieprasījums tika noraidīts, politiskās grupas nāca klajā ar pieprasījumiem izdarīt šādas divas izmaiņas:

- Komisijas paziņojumu par stāvokli ASV un ES tirdzniecības sarunās iekļaut darba kārtībā kā sesto punktu pēc Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojuma par jaunākajām norisēm Ķīnas un Taivānas attiecībās (GDKP 41. punkts);

- Komisijas paziņojumu par NAIADES II – rīcības programmu iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (GDKP 14. punkts) iekļaut kādā no turpmākajām sesijām.

Parlaments apstiprināja minētos pieprasījumus.

°
° ° °

Ceturtdiena

EFDD grupas pieprasījums atlikt uz kādu no turpmākajām sesijām balsošanu par Richard Corbett ziņojumu attiecībā uz grozījumu izdarīšanu Parlamenta Reglamentā (A8-0462/2018) (GDKP 39. punkts).

Turklāt Verts/ALE grupa bija pieprasījusi, lai par šo ziņojumu, kas bez debatēm iekļauts balsošanas laikā, tiktu rīkotas debates 2019. gada februāra sesijā.

Uzstājās Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Richard Corbett (referents), kurš iebilda pret pieprasījumu, un Ska Keller, sniedzot skaidrojumus par savas grupas pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (168 par, 209 pret, 9 atturas), Parlaments noraidīja EFDD grupas pieprasījumu.

Uzstājās Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, kura, ņemot vērā EFDD grupas pieprasījuma noraidīšanu, pieprasīja, lai debates tiktu rīkotas šajā sesijā.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (248 par, 126 pret, 11 atturas).

°
° ° °

Apspriedies ar politiskajām grupām, priekšsēdētājs ierosināja izdarīt turpmāk minētās izmaiņas.

Izmaiņas trešdienas darba kārtībā:

- debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības tiks iekļautas darba kārtībā kā pirmais punkts, un šiem paziņojumiem sekos politisko grupu uzstāšanās kārta;

- kopīgās debates jautājumā “Dzimumu līdzsvars” (GDKP 37. un 38. punkts) tiks pārceltas uz ceturtdienu.

Izmaiņas ceturtdienas darba kārtībā:

- darba kārtības pirmais punkts būs kopīgās debates jautājumā “Dzimumu līdzsvars”;

- turpinājumā no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 notiks debates ar Somijas premjerministru Juha Sipilä par Eiropas nākotni;

- balsošanas laiks sāksies plkst 12.00;

- balsošanas laikā papildus iekļaujami turpmāk minētie punkti: Czesław Adam Siekierski ziņojums attiecībā uz noteikumiem par tiešajiem maksājumiem un atbalstu lauku attīstībai 2019. un 2020. gadā (A8-0018/2019), iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēti eļļas rapši Ms8, Rf3 un Ms8 × Rf3, iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 5307 (SYNØ53Ø7-1), iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87403 (MON-874Ø3-1) un iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kokvilna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985.

Parlaments apstiprināja minētās izmaiņas.

°
° ° °

Uzstājās Cécile Kashetu Kyenge, atsaucoties uz savu iepriekšējo uzstāšanos (30.1.2019. protokola 6. punkts) un atgādinot par savas grupas pieprasījumu iekļaut darba kārtībā debates par “Sea Watch” (sēdes vadītājs atbildēja, ka saskaņā ar Reglamentu šāds pieprasījums jāiesniedz vismaz stundu pirms sesijas atsākšanas).

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


18. Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (2019/2539(RSP)).

Melania Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Sēdes vadītājs norādīja, ka Parlamentam ir svarīgi aizstāvēt pilsoņu tiesības.

Uzstājās Michel Barnier (galvenais sarunu vedējs).

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Ashley Fox ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Gerard Batten ENF grupas vārdā un Steven Woolfe, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Melania Ciot.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks


19. Naidīguma un fiziskas vardarbības pret demokrātiski ievēlētām pilnvarotām personām apkarošana (debates)

Komisijas paziņojums: Naidīguma un fiziskas vardarbības pret demokrātiski ievēlētām pilnvarotām personām apkarošana (2019/2534(RSP)).

Julian King (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Janusz Lewandowski PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Ana Miranda Verts/ALE grupas vārdā, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Jörg Meuthen EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā un Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts.

Debates tika slēgtas.


20. Tiesiskums un pamattiesības Ungārijā: notikumi kopš 2018. gada septembra (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Tiesiskums un pamattiesības Ungārijā: notikumi kopš 2018. gada septembra (2019/2517(RSP)).

Melania Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Tamás Deutsch PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho un Kinga Gál.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés un Marek Jurek.

Uzstājās Frans Timmermans un Melania Ciot.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.


21. Stāvoklis Venecuēlā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2018/2543(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā un Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Charles Tannock ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā un Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.1.2019. protokola 9.16. punkts.


22. Jaunākās norises Ķīnas un Taivānas attiecībās (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Jaunākās norises Ķīnas un Taivānas attiecībās (2019/2529(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan, Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam un Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor un Jordi Solé.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


23. Stāvoklis ASV un ES tirdzniecības sarunās (debates)

Komisijas paziņojums: Stāvoklis ASV un ES tirdzniecības sarunās (2019/2530(RSP)).

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Christophe Hansen PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, France Jamet ENF grupas vārdā, Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell un Ana Gomes.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


24. .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāka ieviešana un darbība***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Fredrick Federley (A8-0394/2018).

Fredrick Federley iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Gunnar Hökmark PPE grupas vārdā un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Ralph Packet ECR grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā un Christelle Lechevalier ENF grupas vārdā.

Uzstājās Věra Jourová un Fredrick Federley.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.1.2019. protokola 9.10. punkts.


25. Gada ziņojums par konkurences politiku (debates)

Ziņojums par gada ziņojumu par konkurences politiku [2018/2102(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Michel Reimon (A8-0474/2018).

Michel Reimon iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Adam Szejnfeld (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Gunnar Hökmark PPE grupas vārdā, Tibor Szanyi S&D grupas vārdā, Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier un Jonás Fernández.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Maria Grapini un Ruža Tomašić.

Uzstājās Věra Jourová un Michel Reimon.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.1.2019. protokola 9.17. punkts.


26. 2017. gada ziņojums par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību un cīņu pret krāpšanu (debates)

Ziņojums par Komisijas 2017. gada ziņojumu „Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzība un cīņa pret krāpšanu” [2018/2152(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019).

Marian-Jean Marinescu iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Nedzhmi Ali ALDE grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā un Caterina Chinnici.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini, Ruža Tomašić un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Günther Oettinger un Marian-Jean Marinescu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.1.2019. protokola 9.9. punkts.


27. Romu integrēšanas stratēģijas (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Romu integrēšanas stratēģijas (2019/2509(RSP)).

Melania Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Lívia Járóka PPE grupas vārdā, Soraya Post S&D grupas vārdā, Romeo Franz Verts/ALE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Dietmar Köster, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lívia Járóka, Julie Ward un Ana Gomes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Romeo Franz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor un Cristian-Silviu Buşoi.

Uzstājās Věra Jourová un Melania Ciot.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


28. Grozījumi Parlamenta Reglamentā (debates)

Ziņojums par grozījumiem Reglamentā attiecībā uz I sadaļas 1. un 4. nodaļu, V sadaļas 3. nodaļu, VII sadaļas 4. un 5. nodaļu, VIII sadaļas 1. nodaļu, XII sadaļu, XIV sadaļu un II pielikumu [2018/2170(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Richard Corbett (A8-0462/2018).

Richard Corbett iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās György Schöpflin PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Max Andersson Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Rainer Wieland, Paulo Rangel un Elisabeth Morin-Chartier.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias un Dobromir Sośnierz.

Uzstājās Richard Corbett.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.1.2019. protokola 9.1. punkts.


29. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák un Michaela Šojdrová.


30. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 634.202/OJJE).


31. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.56.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez, Valenciano

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 15. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika