Indeks 
Protokół
PDF 290kWORD 77k
Środa, 30 stycznia 2019 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Uroczyste posiedzenie - Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Oświadczenie Przewodniczącego
 6.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Komunikat Przewodniczącego
 8.Skład Parlamentu
 9.Weryfikacja mandatów
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 12.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 14.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 15.Składanie dokumentów
 16.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 17.Porządek obrad
 18.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)
 19.Zwalczanie atmosfery nienawiści oraz przemocy fizycznej wobec demokratycznie wybranych osób sprawujących mandat (debata)
 20.Praworządność i prawa podstawowe na Węgrzech - rozwój sytuacji od września 2018 r. (debata)
 21.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 22.Najnowsze wydarzenia w stosunkach między Chinami a Tajwanem (debata)
 23.Stan negocjacji handlowych między USA a UE (debata)
 24.Wdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu”***I (debata)
 25.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (debata)
 26.Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi (debata)
 27.Strategie na rzecz integracji Romów (debata)
 28.Poprawki do Regulaminu Parlamentu (debata)
 29.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 30.Porządek obrad następnego posiedzenia
 31.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 17 stycznia 2019 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 15.07.


3. Uroczyste posiedzenie - Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

W godz. od 15.07 do 15.38 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Przewodniczący i Charlotte Knobloch, była przewodnicząca Centralnej Rady Żydów w Niemczech oraz obecna wiceprzewodnicząca Europejskiego Kongresu Żydowskiego i Światowego Kongresu Żydowskiego, wygłosili przemówienia.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

Kwartet Girard wykonał „Kadysz” Maurice'a Ravela.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


4. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.49.


5. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w sprawie Wenezueli.

Ponadto przywitał zasiadających na trybunie honorowej członków rodziny zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Abramowicza (Parlament powitał gości oklaskami na stojąco).


6. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrali Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes i Max Andersson.


7. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący ogłosił, że dnia 11 stycznia 2019 r. Rada zatwierdziła projekt decyzji w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. W związku z tym Parlament otrzymał od Rady wniosek o wyrażenie zgody na ten projekt decyzji.

Projekt decyzji w sprawie zawarcia umowy o wystąpieniu został odesłany do Komisji Spraw Konstytucyjnych zgodnie z pkt XVIII ust. 3 załącznika V do Regulaminu.


8. Skład Parlamentu

Krišjānis Kariņš został wybrany premierem Łotwy dnia 23 stycznia 2019 r.

Parlament przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 7 ust. 1 aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcja ta jest niepołączalna z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, i na mocy art. 3 ust. 2 akapit drugi oraz art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 23 stycznia 2019 r.

°
° ° °

Właściwe organy łotewskie powiadomiły o wyborze Aleksejsa Loskutovsa w miejsce Krišjānisa Kariņša na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 24 stycznia 2019 r.

Parlament przyjął do wiadomości ten wybór.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Aleksejs Loskutovs bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


9. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI Parlament postanowił potwierdzić mandat Bogusława Sonika, Ralpha Packeta i Kārlisa Šadurskisa ze skutkiem, odpowiednio, od dnia 20, 22 i 28 listopada 2018 r.


10. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grup PPE i EFDD Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja PECH: Nathan Gill w miejsce Patricka O'Flynna

komisja ITRE: Aleksejs Loskutovs

Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania: Aleksejs Loskutovs

Delegacja do spraw Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Aleksejs Loskutovs.


11. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje kilku komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących sprawozdań (zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu):

—   komisja PECH: wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2115/2005 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Sprawozdawca: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   komisja IMCO: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    komisja TRAN: wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE w zakresie terminu wprowadzenia w życie specjalnych przepisów dotyczących maksymalnej długości kabin, zapewniając im lepszą charakterystykę aerodynamiczną oraz efektywność energetyczną oraz wyższy poziom bezpieczeństwa (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Sprawozdawczyni: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   komisja JURI: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 469/2009 dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   komisja JURI: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   komisja LIBE: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji (wersja przekształcona) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Sprawozdawczyni: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   komisja LIBE: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0047/2019).

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do jutra do północy pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie przez Parlament nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


12. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 30 stycznia 2019 r. do podpisania następującego aktu prawnego przyjętego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 (00071/2018/LEX - C8-0038/2019 - 2018/0158(COD))


13. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2017/625 wodniesieniu do kategorii przesyłek, które mają podlegać kontrolom urzędowym wpunktach kontroli granicznej (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 stycznia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Decyzja delegowana Komisji zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego iRady wodniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 stycznia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające, na podstawie dyrektywy Rady 91/477/EWG, szczegółowe zasady systematycznej wymiany drogą elektroniczną informacji dotyczących transferu broni palnej wUnii (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 stycznia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO, LIBE (art. 54 Regulaminu)

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 wodniesieniu do niektórych warunków rejestracji wcelu propagowania korzystania zrynków rozwoju MŚP do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2014/65/UE (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2018 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące na wniosek Rady.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące na wniosek właściej komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 17 grudnia 2018 r., na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/2251 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, do której kontrahenci mogą nadal stosować swoje procedury zarządzania ryzykiem w stosunku do niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP – (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 grudnia 2018 r., na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/592 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1178, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, od której obowiązek rozliczania staje się skuteczny dla niektórych rodzajów kontraktów - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 grudnia 2018 r., na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane (UE) 2016/592 i rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1178, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania w celu dalszego odroczenia dat rozpoczęcia stosowania obowiązku rozliczania niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj od dnia 19 grudnia 2018 r., na wniosek komisji przedmiotow własciwej.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


14. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - termin: 15 kwietnia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - termin: 22 kwietnia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktylo)silanetriolu oraz TDFA (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - termin: 16 kwietnia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu), JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, bicyklopironu, chlormekwatu, cyprodynilu, difenokonazolu, fenpropimorfu, fenpiroksymatu, fluopyramu, fosetylu, izoprotiolanu, izopyrazamu, oksamylu, protiokonazolu, spinetoramu, trifloksystrobiny i triflumezopirimu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - termin: 15 marca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania wymogów w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do przywozu żywności zawierającej zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (produkty złożone) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - termin: 24 kwietnia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


15. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję nr 940/2014/UE w odniesieniu do produktów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Ustaleń między Unią Europejską, z jednej strony, a Królestwem Norwegii, Republiką Islandii, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, dotyczących udziału tych państw w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG, CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2403 w odniesieniu do upoważnień dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz w odniesieniu do operacji połowowych prowadzonych przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z powodu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) z Unii Europejskiej (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania za 2017 r. pt. „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych” (2018/2152(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych i uchylającego dyrektywę 2010/65/UE (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy oraz uchylającej dyrektywę 2005/45/WE (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Karima Delli (A8-0009/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów akcyzowych i nadzoru nad nimi (wersja przekształcona) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawcy: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawcy: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego); rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych); rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych); rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital; rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych; rozporządzenie (UE) 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym; i dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawcy: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [zmienionej dyrektywą (UE) 2018/XXX] i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [w sprawie zarządzania unią energetyczną] w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 w zakresie niektórych przepisów dotyczących płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Sprawozdanie w sprawie stanu debaty nad przyszłością Europy (2018/2094(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię, Cypr, Chorwację, Luksemburg, Portugalię, Rumunię i Zjednoczone Królestwo do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Hondurasu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię, Luksemburg i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Białorusi i Uzbekistanu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Bośni i Hercegowiny (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji (2018/2102(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Maurice Ponga (A8-0480/2018)


16. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty zostały wpisane do porządku dziennego obrad (art. 128 Regulaminu):

—   O-000123/2019, które skierowały Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner i Anna Hedh, w imieniu grupy S&D, do Rady: Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach (B8-0002/2019)

—   O-000125/2019, które skierowały Heidi Hautala i Terry Reintke, w imieniu grupy Verts/ALE, do Rady: Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek (B8-0003/2019).


17. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w trakcie drugiej sesji styczniowej w 2019 r. (PE 634.202/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Środa

Wniosek grupy PPE zmierzający do wpisania do porządku obrad jako pkt 4 oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacja w Wenezueli, po którym nastąpiłaby tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych. Debata zostałaby zakończona złożeniem projektów rezolucji, które zostałyby poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrał Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, który uzasadnił wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Terminy składania wyznaczono następująco:

Projekty rezolucji: środa 30 stycznia 2019 r. o godz. 16.00.

Poprawki do projektów rezolucji i wspólny projekt rezolucji: środa 30 stycznia 2019 r. o godz. 20.00.

Poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 30 stycznia 2019 r. o godz. 21.00.

Wnioski o głosowanie odrębne i wnioski o głosowanie podzielone: czwartek 31 stycznia 2019 r. o godz. 8.00.

Wniosek grupy S&D zmierzający do przeniesienia na jedną z kolejnych sesji oświadczenia Komisji w sprawie stanu negocjacji handlowych między USA a UE (pkt 42 PDOJ).

Głos zabrali Bernd Lange w imieniu grupy S&D, który uzasadnił wniosek, i Ska Keller przeciwko wnioskowi.

W GI (przy 193 głosach za, 198 głosach przeciw, 13 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

W związku z odrzuceniem tego wniosku grupy polityczne zwróciły się o dwie następujące zmiany:

– oświadczenie Komisji w sprawie stanu negocjacji handlowych między USA a UE zostałoby wpisane do porządku obrad jako punkt 6 po oświadczeniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie najnowszych wydarzeń w stosunkach między Chinami a Tajwanem (pkt 41 PDOJ);

– oświadczenie Komisji w sprawie NAIADES II – programu działań na rzecz żeglugi śródlądowej (pkt 14 PDOJ) zostałoby przeniesione na jedną z kolejnych sesji.

Parlament wyraził zgodę co do tych wniosków.

°
° ° °

Czwartek

Wniosek grupy EFDD zmierzający do przeniesienia na jedną z kolejnych sesji głosowania nad sprawozdaniem Richarda Corbetta w sprawie poprawek do Regulaminu Parlamentu (A8-0462/2018) (pkt 39 PDOJ).

Ponadto grupa Verts/ALE zwróciła się z wnioskiem, by to sprawozdanie, wpisane na turę głosowań bez debaty, zostało poddane pod debatę w trakcie lutowej sesji miesięcznej w 2019 r.

Głos zabrali Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, który uzasadnił wniosek, Richard Corbett (sprawozdawca) przeciwko wnioskowi i Ska Keller, która doprecyzowała wniosek swojej grupy.

W GI (przy 168 głosach za, 209 głosach przeciw, 9 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek grupy EFDD.

Głos zabrała Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, która zwróciła się o to, by w związku z odrzuceniem wniosku grupy EFDD debata ta odbyła się w trakcie bieżącej sesji miesięcznej.

W GE (przy 248 głosach za, 126 głosach przeciw i 11 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

°
° ° °

Po konsultacji z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następujące zmiany.

Zmiany dotyczące środy:

– debata nad oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE zostałaby dodana do porządku obrad jako punkt 1, po czym nastąpiłaby tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych;

– wspólna debata na temat równowagi płci (pkt 37 i 38 PDOJ) zostałaby przeniesiona na czwartek.

Zmiany dotyczące czwartku:

– wspólna debata na temat równowagi płci zostałaby wpisana do porządku obrad jako punkt 1;

– po tej debacie w godz. 10.00–12.00 nastąpiłaby debata na temat przyszłości Europy z udziałem premiera Finlandii Juhy Sipilä;

– tura głosowań rozpoczęłaby się o godz. 12.00;

– następujące punkty zostałyby dodane bezpośrednio do tury głosowań: sprawozdanie Czesława Adama Siekierskiego w sprawie niektórych przepisów dotyczących płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020 (A8-0018/2019), sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu w sprawie genetycznie zmodyfikowanego rzepaku Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3, sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu w sprawie genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu w sprawie genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 87403 (MON-874Ø3-1) i sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu w sprawie genetycznie zmodyfikowanej bawełny GHB614 × LLCotton25 × MON 15985.

Parlament wyraził zgodę na wszystkie te zmiany.

°
° ° °

Głos zabrała Cécile Kashetu Kyenge, która odniosła się do swojego poprzedniego wystąpienia (pkt 6 PV z 30.1.2019) i w imieniu swojej grupy zwróciła się z wnioskiem zmierzającym do wpisania do porządku obrad debaty na temat Sea Watch (Przewodniczący odpowiedział, że w myśl Regulaminu wniosek ten powinien był do niego wpłynąć na co najmniej godzinę przez rozpoczęciem sesji).

Niniejszym ustalono porządek obrad.


18. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (2019/2539(RSP))

Melania Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Przewodniczący wyjaśnił, że Parlament przywiązuje dużą wagę do obrony praw obywateli.

Głos zabrał Michel Barnier (główny negocjator).

Głos zabrał Elmar Brok w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Gerard Batten w imieniu grupy ENF i Steven Woolfe niezrzeszony.

Głos zabrała Melania Ciot.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący


19. Zwalczanie atmosfery nienawiści oraz przemocy fizycznej wobec demokratycznie wybranych osób sprawujących mandat (debata)

Oświadczenie Komisji: Zwalczanie atmosfery nienawiści oraz przemocy fizycznej wobec demokratycznie wybranych osób sprawujących mandat (2019/2534(RSP))

Julian King (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Janusz Lewandowski w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Ana Miranda w imieniu grupy Verts/ALE, Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Jörg Meuthen w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF i Eleftherios Synadinos niezrzeszony.

Debata została zamknięta.


20. Praworządność i prawa podstawowe na Węgrzech - rozwój sytuacji od września 2018 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Praworządność i prawa podstawowe na Węgrzech - rozwój sytuacji od września 2018 r. (2019/2517(RSP))

Melania Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Tamás Deutsch w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho i Kinga Gál.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés i Marek Jurek.

Głos zabrali Frans Timmermans i Melania Ciot.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.


21. Sytuacja w Wenezueli (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali Esteban González Pons w imieniu grupy PPE i Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF i Konstantinos Papadakis niezrzeszony.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.16 protokołu z dnia 31.1.2019.


22. Najnowsze wydarzenia w stosunkach między Chinami a Tajwanem (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Najnowsze wydarzenia w stosunkach między Chinami a Tajwanem (2019/2529(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Georgios Epitideios niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan, Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam i Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor i Jordi Solé.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.


23. Stan negocjacji handlowych między USA a UE (debata)

Oświadczenie Komisji: Stan negocjacji handlowych między USA a UE (2019/2530(RSP))

Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Christophe Hansen w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, France Jamet w imieniu grupy ENF, Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell i Ana Gomes.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.


24. Wdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu”***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE i Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Ralph Packet w imieniu grupy ECR, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL i Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF.

Głos zabrali Věra Jourová i Fredrick Federley.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.10 protokołu z dnia 31.1.2019.


25. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji [2018/2102(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali Adam Szejnfeld (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE, Tibor Szanyi w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier i Jonás Fernández.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Maria Grapini i Ruža Tomašić.

Głos zabrali Věra Jourová i Michel Reimon.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.17 protokołu z dnia 31.1.2019.


26. Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi [2018/2152(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Nedzhmi Ali w imieniu grupy ALDE, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE i Caterina Chinnici.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini, Ruža Tomašić i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali Günther Oettinger i Marian-Jean Marinescu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 31.1.2019.


27. Strategie na rzecz integracji Romów (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Strategie na rzecz integracji Romów (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Lívia Járóka w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Romeo Franz w imieniu grupy Verts/ALE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Dietmar Köster, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lívię Járókę, Julie Ward i Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Romea Franza.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor i Cristian-Silviu Buşoi.

Głos zabrały Věra Jourová i Melania Ciot.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


28. Poprawki do Regulaminu Parlamentu (debata)

Sprawozdanie w sprawie poprawek do Regulaminu mających wpływ na tytuł I rozdziały 1 i 4, tytuł V rozdział 3, tytuł VII rozdziały 4 i 5, tytuł VIII rozdział 1, tytuł XII, tytuł XIV oraz załącznik II [2018/2170(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali György Schöpflin w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Max Andersson w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Rainer Wieland, Paulo Rangel i Elisabeth Morin-Chartier.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias i Dobromir Sośnierz.

Głos zabrał Richard Corbett.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.1 protokołu z dnia 31.1.2019.


29. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák i Michaela Šojdrová.


30. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 634.202/OJJE).


31. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.56.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez, Valenciano

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności