Index 
Protokoll
PDF 280kWORD 76k
Onsdagen den 30 januari 2019 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Högtidligt möte - Den internationella minnesdagen med anledning av förintelsen
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Uttalande av talmannen
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Meddelande från talmannen
 8.Parlamentets sammansättning
 9.Valprövning
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 15.Inkomna dokument
 16.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 17.Arbetsplan
 18.Förenade kungarikets utträde ur EU (debatt)
 19.Bekämpning av det klimat präglat av hat och fysiskt våld som riktas mot demokratiskt valda mandatinnehavare (debatt)
 20.Rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern – utvecklingen sedan september 2018 (debatt)
 21.Situationen i Venezuela (debatt)
 22.Den senaste utvecklingen av förbindelserna över Taiwansundet mellan Kina och Taiwan (debatt)
 23.Läget i handelsförhandlingarna mellan USA och EU (debatt)
 24.Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu***I (debatt)
 25.Årsrapporten om konkurrenspolitik (debatt)
 26.Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (debatt)
 27.Strategier för integration av romer (debatt)
 28.Ändringar av parlamentets arbetsordning (debatt)
 29.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 30.Föredragningslista för nästa sammanträde
 31.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 17 januari 2019 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 15.07.


3. Högtidligt möte - Den internationella minnesdagen med anledning av förintelsen

Kl. 15.07–15.38 samlades parlamentet till ett högtidligt möte för att uppmärksamma den internationella minnesdagen med anledning av förintelsen.

Talmannen och Charlotte Knobloch, tidigare ordförande för Judiska centralrådet i Tyskland och nuvarande vice ordförande för Judiska europeiska kongressen och Judiska världskongressen, gjorde uttalanden.

Parlamentet höll en tyst minut.

Kvartetten Girard spelade ”Kaddish” av Maurice Ravel.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.49.


5. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om Venezuela.

Dessutom riktade han en välkomsthälsning till åhörarläktaren som gästades av de anhöriga till den avlidne borgmästaren i Gdansk, Paweł Adamowicz (parlamentet välkomnade gästerna med en stående applåd).


6. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes och Max Andersson.


7. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att rådet den 11 januari 2019 hade godkänt ett utkast till beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen. Parlamentet hade därefter mottagit en begäran från rådet om godkännade av detta utkast till beslut.

Utkastet till beslut om ingående av avtalet om utträde hade hänvisats till utskottet för konstitutionella frågor, i enlighet med punkt XVIII.3 i bilaga V till arbetsordningen.


8. Parlamentets sammansättning

Krišjānis Kariņš hade valts till premiärminister i Lettland med verkan från och med den 23 januari 2019.

Parlamentet konstaterade i enlighet med artikel 7.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet att detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet. I enlighet med artikel 3.2 andra stycket och artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen förklarade parlamentet att platsen var vakant från och med den 23 januari 2019.

°
° ° °

De behöriga lettiska myndigheterna hade meddelat att Aleksejs Loskutovs utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Krišjānis Kariņš med verkan från och med den 24 januari 2019.

Parlamentet noterade att han hade blivit vald.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Aleksejs Loskutovs, fram till dess att hans behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att han avgett en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


9. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Bogusław Sonik, Ralph Packet och Kārlis Šadurskis med verkan från den 20, 22 respektive 28 november 2018.


10. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av grupperna PPE och EFDD godkände parlamentet följande utnämningar:

PECH-utskottet: Nathan Gill i stället för Patrick O'Flynn

ITRE-utskottet: Aleksejs Loskutovs

Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt: Aleksejs Loskutovs

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Aleksejs Loskutovs.


11. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav besluten från flera utskott att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande betänkanden (i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen):

—   PECH-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2115/2005 och (EG) nr 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Föredragande: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   IMCO-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Föredragande: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    TRAN-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 96/53/EG vad gäller tidsfristen för att införa särskilda regler om största tillåtna längd när fordonets förarhytt ger bättre aerodynamiska prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Föredragande: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   JURI-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Föredragande: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   JURI-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Föredragande: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   LIBE-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Föredragande: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   LIBE-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Föredragande: Claude Moraes (A8-0047/2019).

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt följande dag, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


12. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdag, den 30 januari 2019, skulle underteckna följande rättsakt, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 (00071/2018/LEX - C8-0038/2019 - 2018/0158(COD))


13. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller kategorier av sändningar som ska bli föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 januari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade beslut om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG vad gäller benämningar på examensbevis och utbildningar (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 januari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande i enlighet med rådets direktiv 91/477/EEG av de närmare formerna för det systematiska utbytet av information på elektronisk väg om överföring av skjutvapen inom unionen (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 januari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO, LIBE (artikel 54 i arbetsordningen)

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 vad gäller vissa registreringsvillkor för att främja användningen av tillväxtmarknader för små och medelstora företag vid tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 december 2018

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 3 månader, på begäran av rådet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2018 på begäran av den ansvriga utskottet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag fram till vilken motparter får fortsätta att tillämpa sina riskhanteringsförfaranden för vissa OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 19 december 2018 på begäran av den ansvriga utskottet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205, kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 19 december 2018 på begäran av den ansvriga utskottet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för clearingkravet för ytterligare uppskjutande av tillämpningen av clearingkravet för vissa OTC-derivatkontrakt - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 19 december 2018 på begäran av den ansvriga utskottet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


14. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - tidsfrist: 15 april 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av krav på ekodesign för kyl-/frysprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 643/2009 (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - tidsfrist: 22 april 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)-silanetriol och TDFA-derivat (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - tidsfrist: 16 april 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen), JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för azoxistrobin, bicyklopyron, klormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpyroximat, fluopyram, fosetyl, isoprotiolan, isopyrazam, oxamyl, protiokonazol, spinetoram, trifloxistrobin och triflumezopyrim i eller på vissa produkter (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - tidsfrist: 15 mars 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om övergångsbestämmelser för tillämpning av folkhälsokraven för import av livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - tidsfrist: 24 april 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


15. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Förslag till rådets beslut om ändring av beslut nr 940/2014/EU vad gäller produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Konungariket Norge, Republiken Island, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om dessa staters deltagande i Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

2) från parlamentets utskott

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Betänkande om årsrapporten för 2017 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (2018/2152(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om upphävande av direktiv 2005/45/EG (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Karima Delli (A8-0009/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor (omarbetning) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och (EU) direktiv 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Betänkande om läget avseende debatten om Europas framtid (2018/2094(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike, Cypern, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Förenade kungariket att i Europeiska unionens intresse godta Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike att i Europeiska unionens intresse godta Ecuadors och Ukrainas anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Honduras anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike, Luxemburg och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Vitrysslands och Uzbekistans anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Betänkande över årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (2018/2102(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - utskottet DEVE - Föredragande: Maurice Ponga (A8-0480/2018)


16. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 128 i arbetsordningen):

—   O-000123/2019 från Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner och Anna Hedh, för S&D-gruppen, till rådet: Förslag till direktiv om kvinnor i styrelser (B8-0002/2019)

—   O-000125/2019 från Heidi Hautala och Terry Reintke, för Verts/ALE-gruppen, till rådet: Förslag till direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i företag (B8-0003/2019).


17. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden januari II 2019 (PE 634.202/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Onsdag

PPE-gruppen hade begärt att man som fjärde punkt på föredragningslistan skulle föra in ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om ”Situationen i Venezuela”, följt av en omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna. Debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning vid torsdagens sammanträde.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen motiverade begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Följande tidsfrister hade fastställts:

Resolutionsförslag: onsdagen den 30 januari 2019 kl. 16.00.

Ändringsförslag till resolutionsförslag samt gemensamt förslag till resolution: onsdagen den 30 januari 2019 kl. 20.00.

Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutioner: onsdagen den 30 januari 2019 kl. 21.00.

Begäranden om särskilda omröstningar och delade omröstningar: torsdagen den 31 januari 2019 kl. 8.00.

S&D-gruppen hade begärt att uttalandet av kommissionen om ”Läget i handelsförhandlingarna mellan USA och EU” (punkt 42 i PDOJ) skulle skjutas upp till en senare sammanträdesperiod.

Talare: Bernd Lange för S&D-gruppen motiverade begäran; Ska Keller uttalade sig mot begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom ONU (193 röster för, 198 röster emot, 13 nedlagda röster).

Till följd av att detta förslag förkastades begärde de politiska grupperna följande två ändringar:

- Att uttalandet av kommissionen om ”Läget i handelsförhandlingarna mellan USA och EU” skulle föras in som sjätte punkt på föredragningslistan, dvs. efter uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om ”Den senaste utvecklingen av förbindelserna över Taiwansundet mellan Kina och Taiwan” (punkt 41 i PDOJ).

- Att uttalandet av kommissionen om ”Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar” (punkt 14 i PDOJ) skulle skjutas upp till en senare sammanträdesperiod.

Parlamentet godkände dessa förslag.

°
° ° °

Torsdag

EFDD-gruppen hade begärt att omröstningen om betänkandet av Richard Corbett om ”Ändringar av parlamentets arbetsordning” (A8-0462/2018) (punkt 39 i PDOJ) skulle skjutas upp till en senare sammanträdesperiod.

Vidare hade Verts/ALE-gruppen begärt att detta betänkande, som hade förts in under punkten omröstning men utan debatt, skulle behandlas med debatt under sammanträdesperioden i februari 2019.

Talare: Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen motiverade begäran; Richard Corbett (föredragande) uttalade sig mot begäran; Ska Keller förtydligade begäran från sin grupp.

Parlamentet förkastade begäran från EFDD-gruppen (168 röster för, 209 röster emot, 9 nedlagda röster).

Talare: Till följd av att EFDD-gruppens begäran förkastats begärde Ska Keller för Verts/ALE-gruppen att debatten skulle hållas under innevarande sammanträdesperiod.

Parlamentet godkände denna begäran genom elektronisk omröstning (248 röster för, 126 röster emot, 11 nedlagd röst).

°
° ° °

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar:

Ändringar under onsdagens sammanträde:

- En debatt om uttalanden av av rådet och kommissionen om ”Förenade kungarikets utträde ur EU” skulle läggas till som första punkt på föredragningslistan, följd av en omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna.

- Den gemensamma debatten om ”Balans mellan könen” (punkterna 37 och 38 i PDOJ) skulle flyttas till torsdagen.

Ändringar under torsdagens sammanträde:

- Den gemensamma debatten om ”Balans mellan könen” skulle föras in som första punkt på föredragningslistan.

- Denna debatt skulle följas av en debatt med Finlands statsminister, Juha Sipilä, om Europas framtid, kl. 10.00–12.00.

- Omröstningen skulle inledas kl. 12.00.

- Följande punkter skulle läggas till direkt till omröstningen: betänkandet av Czesław Adam Siekierski om ”Regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020” (A8-0018/2019), invändning enligt artikel 106 avseende ”genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3”, invändning enligt artikel 106 avseende ”genetiskt modifierad majs av typ 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)”, invändning enligt artikel 106 avseende ”genetiskt modifierad majs av typ MON 87403 (MON-874Ø3-1)” och invändning enligt artikel 106 avseende ”genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985”.

Parlamentet godkände dessa ändringar.

°
° ° °

Talare: Cécile Kashetu Kyenge återkom till sitt tidigare inlägg (punkt 6 i protokollet av den 30.1.2019) och till begäran från sin grupp att en debatt om Sea-Watch skulle föras in på föredragningslistan (talmannen svarade med hänvisning till arbetsordningen att en sådan begäran skulle ha inkommit till honom minst en timme före öppnandet av sammanträdesperioden, och att han inte hade mottagit någon sådan begäran).

Arbetsplanen var därmed fastställd.


18. Förenade kungarikets utträde ur EU (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förenade kungarikets utträde ur EU (2019/2539(RSP))

Melania Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talmannen betonade hur viktigt det är för parlamentet att försvara de medborgerliga rättigheterna.

Talare: Michel Barnier (chefsförhandlare).

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Gerard Batten för ENF och Steven Woolfe, grupplös.

Talare: Melania Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman


19. Bekämpning av det klimat präglat av hat och fysiskt våld som riktas mot demokratiskt valda mandatinnehavare (debatt)

Uttalande av kommissionen: Bekämpning av det klimat präglat av hat och fysiskt våld som riktas mot demokratiskt valda mandatinnehavare (2019/2534(RSP))

Julian King (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Janusz Lewandowski för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Jörg Meuthen för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Eleftherios Synadinos, grupplös.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern – utvecklingen sedan september 2018 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern – utvecklingen sedan september 2018 (2019/2517(RSP))

Melania Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Tamás Deutsch för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho och Kinga Gál.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés och Marek Jurek.

Talare: Frans Timmermans och Melania Ciot.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Situationen i Venezuela (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, och Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Charles Tannock för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, och Konstantinos Papadakis, grupplös.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.16 i protokollet av den 31.1.2019.


22. Den senaste utvecklingen av förbindelserna över Taiwansundet mellan Kina och Taiwan (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den senaste utvecklingen av förbindelserna över Taiwansundet mellan Kina och Taiwan (2019/2529(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan, Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam och Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor och Jordi Solé.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


23. Läget i handelsförhandlingarna mellan USA och EU (debatt)

Uttalande av kommissionen: Läget i handelsförhandlingarna mellan USA och EU (2019/2530(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Christophe Hansen för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell och Ana Gomes.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


24. Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, och Carlos Zorrinho för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Ralph Packet för ECR-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, och Christelle Lechevalier för ENF-gruppen.

Talare: Věra Jourová och Fredrick Federley.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 31.1.2019.


25. Årsrapporten om konkurrenspolitik (debatt)

Betänkande om årsrapporten om konkurrenspolitik [2018/2102(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Adam Szejnfeld (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier och Jonás Fernández.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Maria Grapini och Ruža Tomašić.

Talare: Věra Jourová och Michel Reimon.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.17 i protokollet av den 31.1.2019.


26. Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (debatt)

Betänkande om årsrapporten 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier [2018/2152(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, och Caterina Chinnici.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Ruža Tomašić och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Günther Oettinger och Marian-Jean Marinescu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 31.1.2019.


27. Strategier för integration av romer (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Strategier för integration av romer (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Lívia Járóka för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Romeo Franz för Verts/ALE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Dietmar Köster, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lívia Járóka; Julie Ward och Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Romeo Franz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor och Cristian-Silviu Buşoi.

Talare: Věra Jourová och Melania Ciot.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


28. Ändringar av parlamentets arbetsordning (debatt)

Betänkande om ändringar av parlamentets arbetsordning: kapitel 1 och 4 i avdelning I, kapitel 3 i avdelning V, kapitel 4 och 5 i avdelning VII, kapitel 1 i avdelning VIII, avdelning XII, avdelning XIV och bilaga II [2018/2170(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: György Schöpflin för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Max Andersson för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Rainer Wieland, Paulo Rangel och Elisabeth Morin-Chartier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias och Dobromir Sośnierz.

Talare: Richard Corbett.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 31.1.2019.


29. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák och Michaela Šojdrová.


30. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 634.202/OJJE).


31. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.56.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez, Valenciano

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy