Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2513(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000123/2018 (B8-0002/2019)

Συζήτηση :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες

3. Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια - Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών εταιρειών (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000123/2018) που κατέθεσαν οι Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner και Anna Hedh, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς το Συμβούλιο: Πρόταση οδηγίας για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια (B8-0002/2019)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000125/2018) που κατέθεσαν οι Heidi Hautala και Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς το Συμβούλιο: Πρόταση οδηγίας για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών εταιρειών (B8-0003/2019)

Οι Iratxe García Pérez και Heidi Hautala αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Οι Melania Gabriela Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margot Parker, Stanisław Żółtek, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Michaela Šojdrová, Jytte Guteland, Czesław Hoc, Beatriz Becerra Basterrechea, Eleonora Forenza, Daniela Aiuto, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati και Κωνσταντίνα Κούνεβα.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Caterina Chinnici, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Pina Picierno, Gesine Meissner, Julie Ward, Ana Miranda και Maria Gabriela Zoană.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Melania Gabriela Ciot.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου