Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες

5. Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Φινλανδίας, κ. Juha Sipilä, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
CRE

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Φινλανδίας, κ. Juha Sipilä, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2018/2773(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση εν είδει εισαγωγής στη συζήτηση.

Παρεμβαίνει ο Juha Sipilä (Πρωθυπουργός της Φινλανδίας).

Παρεμβαίνει ο Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Juha Sipilä.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Danuta Jazłowiecka, Miapetra Kumpula-Natri, Νότης Μαριάς, Elsi Katainen, Klaus Buchner, Merja Kyllönen, Liisa Jaakonsaari, Salvatore Cicu, Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Henna Virkkunen, José Blanco López, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini, Mirja Vehkaperä, Juan Fernando López Aguilar και Anneli Jäätteenmäki.

Παρεμβαίνει ο Juha Sipilä.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου