Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2019. gada 31. janvāris - Brisele

7. Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2019/2543(RSP)).

Debates notika 2019. gada 30. janvārī (30.1.2019. protokola 21. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan un Tunne Kelam PPE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2019/2543(RSP)) (B8-0082/2019);

—   Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2019/2543(RSP)) (B8-0083/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl un Renate Weber ALDE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2019/2543(RSP)) (B8-0084/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis un Elena Valenciano S&D grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2019/2543(RSP)) (B8-0085/2019);

—   João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2019/2543(RSP)) (B8-0086/2019);

—   Molly Scott Cato un Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2019/2543(RSP)) (B8-0087/2019).

Balsojums: 31.1.2019. protokola 9.16. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 19. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika