Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 31 stycznia 2019 r. - Bruksela

7. Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2019/2543(RSP))

Debata odbyła się dnia 30 stycznia 2019 r. (pkt 21 protokołu z dnia 30.1.2019)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan i Tunne Kelam, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0082/2019);

—   Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0083/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl i Renate Weber, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0084/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis i Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0085/2019);

—   João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez i Younous Omarjee, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0086/2019);

—   Molly Scott Cato i Tilly Metz, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0087/2019).

Głosowanie: pkt 9.16 protokołu z dnia 31.1.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności