Indeks 
Protokół
PDF 316kWORD 82k
Czwartek, 31 stycznia 2019 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wniosek o uchylenie immunitetu
 3.Kobiety w zarządach - Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Debata z udziałem premiera Finlandii Juhy Sipilä na temat przyszłości Europy (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)
 8.Oficjalne powitanie
 9.Głosowanie
  9.1.Poprawki do Regulaminu Parlamentu (głosowanie)
  9.2.Unijny kodeks celny: włączenie gminy Campione d’Italia i włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii ***I (głosowanie)
  9.3.Przepisy dotyczące płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020 ***I (głosowanie)
  9.4.Przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (głosowanie)
  9.5.Przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (głosowanie)
  9.6.Przystąpienie Hondurasu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę* (głosowanie)
  9.7.Przystąpienie Białorusi i Uzbekistanu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (głosowanie)
  9.8.Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunki między Unią Europejską a Grenlandią i Królestwem Danii * (głosowanie)
  9.9.Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi (głosowanie)
  9.10.Wdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu” ***I (głosowanie)
  9.11.Harmonizacja dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) ***I (głosowanie)
  9.12.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 (głosowanie)
  9.13.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (głosowanie)
  9.14.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87403 (MON-874Ø3-1) (głosowanie)
  9.15.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana bawełna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (głosowanie)
  9.16.Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)
  9.17.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 11.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Składanie dokumentów
 14.Zatwierdzenie protokołu niniejszego posiedzenia i przekazanie tekstów przyjętych
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Zamknięcie posiedzenia
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Poprawki do Regulaminu Parlamentu - poprawka 20 (część druga)
 Załącznik 2 - Poprawki do Regulaminu Parlamentu - poprawka 20 (część trzecia)


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.02.


2. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe władze portugalskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu José Manuela Fernandesa w ramach śledztwa rozpoczętego przeciwko niemu przez Wydział Dochodzeniowy-Śledczy (Departamento de Investigação e Ação Penal - DIAP) w Porto.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


3. Kobiety w zarządach - Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000123/2018), które skierowały Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner i Anna Hedh w imieniu grupy S&D, do Rady: Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach (B8-0002/2019)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000125/2018), które skierowały Heidi Hautala i Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, do Rady: Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek (B8-0003/2019)

Iratxe García Pérez i Heidi Hautala rozwinęły pytania.

Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziały na pytania.

Głos zabrali Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Margot Parker, Stanisław Żółtek w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Michaela Šojdrová, Jytte Guteland, Czesław Hoc, Beatriz Becerra Basterrechea, Eleonora Forenza, Daniela Aiuto, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati i Kostadinka Kuneva.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Maria Grapini, Notis Marias, Pina Picierno, Gesine Meissner, Julie Ward, Ana Miranda i Maria Gabriela Zoană.

Głos zabrały Věra Jourová i Melania Gabriela Ciot.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


4. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 10.13.


5. Debata z udziałem premiera Finlandii Juhy Sipilä na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z udziałem premiera Finlandii Juhy Sipilä na temat przyszłości Europy (2018/2773(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrał Juha Sipilä (premier Finlandii).

Głos zabrał Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF i Lampros Fountoulis niezrzeszony.

Głos zabrał Juha Sipilä.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Miapetra Kumpula-Natri, Notis Marias, Elsi Katainen, Klaus Buchner, Merja Kyllönen, Liisa Jaakonsaari, Salvatore Cicu, Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Henna Virkkunen, José Blanco López, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini, Mirja Vehkaperä, Juan Fernando López Aguilar i Anneli Jäätteenmäki.

Głos zabrał Juha Sipilä.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

6. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.06.


7. Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2019/2543(RSP))

Debata odbyła się dnia 30 stycznia 2019 r. (pkt 21 protokołu z dnia 30.1.2019)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan i Tunne Kelam, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0082/2019);

—   Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0083/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl i Renate Weber, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0084/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis i Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0085/2019);

—   João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez i Younous Omarjee, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0086/2019);

—   Molly Scott Cato i Tilly Metz, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0087/2019).

Głosowanie: pkt 9.16 protokołu z dnia 31.1.2019.


8. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodnicząca przywitała delegację z Mażylisu (izby niższej Parlamentu Kazachstanu) pod przewodnictwem Muchtara Ermana. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.

°
° ° °

Głos zabrali William (The Earl of) Dartmouth i Ana Miranda.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


9.1. Poprawki do Regulaminu Parlamentu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie poprawek do Regulaminu mających wpływ na tytuł I rozdziały 1 i 4, tytuł V rozdział 3, tytuł VII rozdziały 4 i 5, tytuł VIII rozdział 1, tytuł XII, tytuł XIV oraz załącznik II [2018/2170(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(Większość posłów zasiadających w Parlamencie wymagana w odniesieniu do tekstu Regulaminu, zwykła większość wymagana w odniesieniu do wykładni i projektu decyzji.)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)
Głosowanie tajne nad poprawką 20 (część druga i trzecia) (art. 180a Regulaminu)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 i załącznik 2 do protokołu z dnia 31.1.2019)

Głos zabrali, przed głosowaniem, Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD, w celu zwrócenia się, na podstawie art. 188 ust. 2 Regulaminu, z wnioskiem o odesłanie sprawozdania do komisji, i Richard Corbett (sprawozdawca), by sprzeciwić się temu wnioskowi.

W GE (przy 228 głosach za, 402 głosach przeciw i 15 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

TEKST REGULAMINU

Poprawki przyjęte: załącznik Wyniki głosowania”, pkt 1

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0046)

Poprawki wchodzą w życie pierwszego dnia kolejnej sesji miesięcznej, z wyjątkiem tych, które mają na celu dodanie akapitu drugiego do art. 11 ust. 3e i do pkt 6 i 7 Kodeksu właściwego zachowania posłów do Parlamentu Europejskiego przy wykonywaniu obowiązków służbowych, oraz z wyjątkiem poprawek do art. 196 i 204, które wejdą w życie z rozpoczęciem pierwszej sesji miesięcznej, która nastąpi po najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego, przewidzianych na 2019 r.

Wystąpienia

Elmar Brok, w sprawie osobistej, w następstwie uwag wygłoszonych przez Williama (The Earl of) Dartmouth (pkt 8 protokołu z dnia 31.1.2019).


9.2. Unijny kodeks celny: włączenie gminy Campione d’Italia i włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny [COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0047)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.3. Przepisy dotyczące płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 w zakresie niektórych przepisów dotyczących płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020 [COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0048)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.4. Przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię, Cypr, Chorwację, Luksemburg, Portugalię, Rumunię i Zjednoczone Królestwo do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0049)


9.5. Przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0050)


9.6. Przystąpienie Hondurasu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę* (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Hondurasu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0051)


9.7. Przystąpienie Białorusi i Uzbekistanu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię, Luksemburg i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Białorusi i Uzbekistanu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0052)


9.8. Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunki między Unią Europejską a Grenlandią i Królestwem Danii * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) [COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0053)


9.9. Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi [2018/2152(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0054)


9.10. Wdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0055)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.11. Harmonizacja dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB), uchylającego dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 [COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0056)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.12. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zmieniającej decyzję wykonawczą 2013/327/UE w odniesieniu do wznowienia zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, paszy zawierającej genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 lub składającej się z niego (D059688/02 - 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Posłowie odpowiedzialni: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0057)


9.13. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D059689/02 - 2019/2522(RSP)) (B8-0074/2019) - Posłowie odpowiedzialni: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0058)


9.14. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87403 (MON-874Ø3-1) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87403 (MON-874Ø3-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (D059691/02 - 2019/2523(RSP))) (B8-0075/2019) - Posłowie odpowiedzialni: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0059)


9.15. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana bawełna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (D059692/02 - 2019/2524(RSP)) (B8-0076/2019) - Posłowie odpowiedzialni: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0060)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


9.16. Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 i B8-0087/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0082/2019

(zastępujący B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 i B8-0085/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White i Maria Spyraki, w imieniu grupy PPE;

—   Ramón Jáuregui Atondo i Francisco Assis, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić i Pirkko Ruohonen-Lerner, w imieniu grupy ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl i Renate Weber, w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0061)

(Projekty rezolucji B8-0086/2019 i B8-0087/2019 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Esteban González Pons przedstawił poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego ustępu po ust. 4. Poprawka ustna została dopuszczona.

Po zakończeniu tego głosowania Przewodniczący wygłosił następujące oświadczenie:

„Z prawdziwą przyjemnością ogłaszam, że Parlament Europejski uznaje Juana Guaidó prawowitym tymczasowym prezydentem Wenezueli.

Parlament Europejski jest pierwszą instytucją europejską, która wykonała taki gest; zachęcamy państwa członkowskie i wysoką przedstawiciel do jak najszybszego pójścia w nasze ślady, aby zająć jednolite i zdecydowane stanowisko.”

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca


9.17. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji [2018/2102(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Michel Reimon (A8-0474/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0062)

Wystąpienia

Stelios Kouloglou.


10. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Sprawozdanie Richard Corbett - A8-0462/2018
Fabio Massimo Castaldo, Bruno Gollnisch, Rory Palmer, Izaskun Bilbao Barandica, Notis Marias, José Inácio Faria, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák i John Howarth

Sprawozdanie Marian-Jean Marinescu - A8-0003/2019
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Fredrick Federley - A8-0394/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz i Alex Mayer

Sytuacja w Wenezueli (2019/2543(RSP)) - RC-B8-0082/2019
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz, Georgi Pirinski i Daniel Hannan

Sprawozdanie Michel Reimon - A8-0474/2018
Notis Marias, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki i Stanislav Polčák.


11. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 grudnia 2018 r.)

komisja LIBE

- Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
opinia: ITRE, IMCO, CULT (art. 54 Regulaminu)

Przekazanie komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI

- Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (wersja przekształcona) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: ITRE, IMCO, JURI (art. 104 Regulaminu)

Sprawozdania zawierające projekty rezolucji nieustawodawczych w procedurze zgody (art. 99 ust. 2 Regulaminu)

(W następstwie powiadomienia Konferencji Przewodniczących Komisji z dnia 11 grudnia 2018 r.)

komisja INTA

- Zwarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
opinia: DEVE

- Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
opinia: DEVE


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez posłów (art. 133 Regulaminu):

- Philippe Loiseau. Projekt rezolucji w sprawie tworzenia wiarygodnych statystyk dotyczących umieralności z powodu samobójstw według kategorii społeczno-zawodowych (B8-0592/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

EMPL

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie nowego planu zwalczania fałszywych informacji (B8-0593/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

LIBE

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie nadania nowego impulsu procesowi decentralizacji w państwach członkowskich (B8-0594/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

- Lorenzo Cesa, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Lara Comi, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Massimiliano Salini i Remo Sernagiotto. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia europejskiego dnia diety śródziemnomorskiej (B8-0595/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie reinwestowania zysków przemytników w pomoc humanitarną i rozwój krajów pochodzenia migrantów (B8-0596/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia armii kosowskiej (B8-0597/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET


14. Zatwierdzenie protokołu niniejszego posiedzenia i przekazanie tekstów przyjętych

Zgodnie z art. 192 ust. 3 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


15. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 11 lutego do 14 lutego 2019 r.


16. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 13.28.


17. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bonafè Simona, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Ivan Cătălin Sorin, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohn Arndt, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Monot Bernard, Monteiro de Aguiar Cláudia, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Parker Margot, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Payne Jiří, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picierno Pina, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaldemose Christel, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Siôn, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tremosa i Balcells Ramon, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bours Louise, Crowley Brian, Fotyga Anna, James Diane, Pietikäinen Sirpa, Ponga Maurice, Torres Martínez Estefanía


Załącznik 1 - Poprawki do Regulaminu Parlamentu - poprawka 20 (część druga)

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU TAJNYM

ALDE: Ali, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR: Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Chauprade, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF: Agnew, Annemans, Atkinson, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Ciocca, Collins, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI: Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE: Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Picierno, Piri, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Załącznik 2 - Poprawki do Regulaminu Parlamentu - poprawka 20 (część trzecia)

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU TAJNYM

ALDE: Ali, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR: Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Marias, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Chauprade, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF: Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Ciocca, Collins, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL: Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI: Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE: Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Juvin, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności