Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 февруари 2019 г. - Страсбург

5. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии съобщи на председателя на ЕП, че не са повдигнати никакви възражения срещу:

- препоръката на комисията INTA да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на нивата на географска разбивка (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, с които се допълва Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг, с оглед на допълнителното отлагане на датите за отложено прилагане на задължението за клиринг за определени договори за извънборсови деривати (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Ако срещу тези препоръки не бъдат повдигнати възражения от политическа група или членове на ЕП, достигащи ниския праг, в срок от двадесет и четири часа, те се считат за одобрени. В противен случай те ще бъдат поставени на гласуване.

Препоръките са на разположение на уебсайта на Парламента по време на настоящата месечна сесия.

Последно осъвременяване: 2 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност