Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 februari 2019 - Straatsburg

5. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement, heeft de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters de Voorzitter van het Parlement in kennis gesteld van het feit dat er geen bezwaren zijn geformuleerd met betrekking tot:

- de aanbeveling van de commissie INTA om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 19 december 2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad, wat de niveaus van geografische uitsplitsing betreft (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 19 december 2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205, Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/592 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1178 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de clearingverplichting teneinde de uitgestelde data van toepassing van de clearingverplichting voor bepaalde otc-derivatencontracten te verschuiven (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 19 december 2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205, Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/592 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1178 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum waarop de clearingverplichting in werking treedt voor bepaalde soorten contracten (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 19 december 2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum tot wanneer tegenpartijen hun risicobeheerprocedures voor bepaalde niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten mogen blijven toepassen (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Indien tegen deze aanbevelingen binnen vierentwintig uur geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, worden zij geacht te zijn goedgekeurd. Indien dit wel het geval is, worden zij in stemming gebracht.

De aanbevelingen zijn beschikbaar op de website van het Parlement gedurende de huidige zittingsperiode.

Laatst bijgewerkt op: 2 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid