Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 11. februára 2019 - Štrasburg

5. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku informoval predsedu Parlamentu, že neboli vznesené žiadne námietky proti týmto aktom:

- odporúčanie výboru INTA nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. decembra 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokiaľ ide o úrovne zemepisného členenia (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti, s cieľom predĺžiť dátumy odkladu uplatňovania zúčtovacej povinnosti pre určité zmluvy o OTC derivátoch (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Ak proti týmto odporúčaniam do 24 hodín nenamieta politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli nízku prahovú hodnotu, považujú sa za schválené. V opačnom prípade sa o nich bude hlasovať.

Odporúčania sú k dispozícii na internetovej stránke Parlamentu počas trvania tejto schôdze.

Posledná úprava: 2. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia