Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 februari 2019 - Strasbourg

5. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Utskottsordförandekonferensens ordförande hade i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen meddelat talmannen om att det inte hade gjorts några invändningar mot

- INTA-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av bilagaI till Europaparlamentets och rådetsförordning (EG) nr 184/2005 vad gäller nivåerna för geografiskfördelning (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019),

- ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för clearingkravet för ytterligare uppskjutande av tillämpningen av clearingkravet för vissa OTC-derivatkontrakt (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019),

- ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205, kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019),

- ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag fram till vilken motparter får fortsätta att tillämpa sina riskhanteringsförfaranden för vissa OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Om det inte inom 24 timmar gjordes några invändningar mot dessa rekommendationer från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet skulle de betraktas som godkända. I annat fall skulle de tas upp till omröstning.

Rekommendationerna fanns tillgängliga på parlamentets webbplats under den innevarande sammanträdesperioden.

Senaste uppdatering: 2 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy