Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 февруари 2019 г. - Страсбург

9. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

BUDG, EMPL, CULT

- Предложение за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране и директор по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/757 с цел подходящо съобразяване с глобалната система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, TRAN

2) от парламентарни комисии

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - PECH - Докладчик: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) № 1386/2007 на Съвета (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - PECH - Докладчик: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Доклад относно всеобхватната европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (2018/2088(INI)) - ITRE - Докладчик: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - AFET - Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство–Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - REGI - Докладчик: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Договора за създаване на транспортна общност (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - TRAN - Докладчик: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (2018/0403M(NLE)) - AFET - Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Доклад относно резултата от разискванията на комисията по петиции през 2018 г. (2018/2280(INI)) - PETI - Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагането му и размяната на писма, придружаваща споразумението (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - PECH - Докладчик: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на подробни технически мерки за функционирането на окончателната система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - ECON - Докладчик: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - PECH - Докладчик: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно равносметката за последващите мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (2018/2115(INI)) - AFET - Докладчик: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - TRAN - Докладчик: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията (2018/2113(INI)) - AFCO - Докладчик: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.) (2018/0267M(NLE)) - PECH - Докладчик: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - IMCO - Докладчик: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска агенция за контрол на рибарството (кодифициран текст) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - JURI - Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество (2018/2112(INI)) - AFCO - Докладчик: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС (2018/2111(INI)) - AFCO - Докладчик: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - REGI - Докладчици: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - ENVI - Докладчик: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Доклад относно прилагането на Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди (2017/2284(INI)) - ENVI - Докладчик: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Доклад относно прилагането на Директивата за трансграничното здравно обслужване (2018/2108(INI)) - ENVI - Докладчик: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур (2018/0093M(NLE)) - INTA - Докладчик: David Martin (A8-0048/2019)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, друга страна (2018/0095M(NLE)) - INTA - Докладчик: David Martin (A8-0049/2019)

- Доклад относно проект на регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом (2018/2080(INL)) - AFCO - Докладчик: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Доклад относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС (2017/2089(INI)) - AFCO - Докладчик: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - IMCO - Докладчик: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - INTA - Докладчик: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - INTA - Докладчик: David Martin (A8-0054/2019)

- Доклад относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции (2018/2114(INI)) - AFCO - Докладчик: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Доклад относно проекта на регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Доклад относно прилагането на Регламент № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (2018/2110(INI)) - AGRI - Докладчик: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Доклад относно повишаването на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление (2018/2109(INI)) - IMCO - Докладчик: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - TRAN - Докладчик: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - TRAN - Докладчик: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - TRAN - Докладчик: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - CONT - Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Грузия (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - LIBE - Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Трети допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - INTA - Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на съответните споразумения съгласно член XXI от Общото споразумение по търговията с услуги с Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу („Китайски Тайпе“), Колумбия, Куба, Еквадор, Хонг Конг (Китай), Индия, Япония, Корея, Нова Зеландия, Филипините, Швейцария и Съединените американски щати относно необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Австрия, Полша, Словения, Словакия, Финландия и Швеция (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - INTA - Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - LIBE - Докладчик: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Доклад относно данъчното третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (2018/2002(INI)) - ECON - Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

Последно осъвременяване: 2 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност