Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 11. veljače 2019. - Strasbourg

9. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

BUDG, EMPL, CULT

- Prijedlog u vezi s imenovanjem člana Jedinstvenog sanacijskog odbora i direktora za planiranje i odluke o sanaciji (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/757 kako bi se na odgovarajući način uzeo u obzir globalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE, TRAN

2) parlamentarnih odbora

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - PECH - Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za očuvanje i kontrolu primjenjivih na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2115/2005 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - PECH - Izvjestitelj: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Izvješće o sveobuhvatnoj europskoj industrijskoj politici o umjetnoj inteligenciji i robotici (2018/2088(INI)) - ITRE - Izvjestitelj: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske Unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - AFET - Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća radi omogućivanja nastavka programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - REGI - Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Ugovora o osnivanju Prometne zajednice (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - TRAN - Izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Izvješće koji sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (2018/0403M(NLE)) - AFET - Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Izvješće o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2018. godine (2018/2280(INI)) - PETI - Izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, njegova Protokola o provedbi i razmjene pisama koja je priložena Sporazumu (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - PECH - Izvjestitelj: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Izvješće Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja detaljnih tehničkih mjera za funkcioniranje konačnog sustava PDV-a za oporezivanje trgovine između država članica (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - ECON - Izvjestitelj: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018. – 2024.) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - PECH - Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o analizi popratnih mjera koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća Europskog parlamenta o strateškoj komunikaciji Europske unije za borbu protiv propagande koju protiv nje provode treće strane (2018/2115(INI)) - AFET - Izvjestiteljica: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1073/2009 o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - TRAN - Izvjestitelj: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Izvješće o provedbi odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom (2018/2113(INI)) - AFCO - Izvjestiteljica: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Izvješće o Prijedlogu nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018. – 2024.) (2018/0267M(NLE)) - PECH - Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - IMCO - Izvjestiteljica: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva (kodificirani tekst) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - JURI - Izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Izvješće o provedbi odredbi Ugovora o pojačanoj suradnji (2018/2112(INI)) - AFCO - Izvjestitelj: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Izvješće o provedbi odredbi Ugovora u vezi s građanstvom EU-a (2018/2111(INI)) - AFCO - Izvjestiteljica: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - REGI - Izvjestitelji: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - ENVI - Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Izvješće o provedbi Direktive 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida (2017/2284(INI)) - ENVI - Izvjestiteljica: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Izvješće o provedbi Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (2018/2108(INI)) - ENVI - Izvjestitelj: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Izvješće koji sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura (2018/0093M(NLE)) - INTA - Izvjestitelj: David Martin (A8-0048/2019)

- Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (2018/0095M(NLE)) - INTA - Izvjestitelj: David Martin (A8-0049/2019)

- Izvješće o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom (2018/2080(INL)) - AFCO - Izvjestitelj: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Izvješće o provedbi Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a (2017/2089(INI)) - AFCO - Izvjestiteljica: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - IMCO - Izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - INTA - Izvjestitelj: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - INTA - Izvjestitelj: David Martin (A8-0054/2019)

- Izvješće o provedbi pravnih odredbi i zajedničke izjave kojom se jamči parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama (2018/2114(INI)) - AFCO - Izvjestitelj: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Izvješće o Nacrtu uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - JURI - Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Izvješće o provedbi Uredbe Vijeća br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega (2018/2110(INI)) - AGRI - Izvjestitelj: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Izvješće o jačanju konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije Europske unije i njezina upravljanja (2018/2109(INI)) - IMCO - Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - TRAN - Izvjestitelj: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - TRAN - Izvjestitelj: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - TRAN - Izvjestiteljica: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU-a za borbu protiv prijevara (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - CONT - Izvjestitelj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja od strane Eurojusta Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - LIBE - Izvjestiteljica: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - INTA - Izvjestiteljica: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju odgovarajućih sporazuma na temelju članka XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama s Argentinom, Australijom, Brazilom, Kanadom, Kinom, Posebnim carinskim područjem Tajvana, Penghua, Kinmena i Matsua (Kineski Taipei), Kolumbijom, Kubom, Ekvadorom, Hong Kongom (Kina), Indijom, Japanom, Korejom, Novim Zelandom, Filipinima, Švicarskom i Sjedinjenim Američkim Državama o potrebnim kompenzacijskim prilagodbama koje proizlaze iz pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Austrije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske Europskoj uniji (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - INTA - Izvjestitelj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - LIBE - Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Izvješće o poreznom tretmanu mirovinskih proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod (2018/2002(INI)) - ECON - Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

Posljednje ažuriranje: 2. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti