Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. február 11., Hétfő - Strasbourg

9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített források tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

BUDG, EMPL, CULT

- Javaslat az Egységes Szanálási Testület egy tagjának és a szanálástervezéssel és határozatokkal foglalkozó igazgatójának kinevezésére (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat az (EU) 2015/757 rendeletnek a hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer megfelelő figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, TRAN

2) a parlamenti bizottságok

- *** Ajánlás a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Jelentés az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint a 2115/2005/EK tanácsi rendelet és az 1386/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Jelentés a mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitikáról (2018/2088(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Jelentés az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatosságának lehetővé tételéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Ajánlás a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződésnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (2018/0403M(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Jelentés a Petíciós Bizottság 2018. év során folytatott tanácskozásainak eredményéről (2018/2280(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak, végrehajtási jegyzőkönyvének és a megállapodást kísérő levélváltásnak a megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó végleges héarendszer működésére vonatkozó részletes technikai intézkedések bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Ajánlás az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló európai parlamenti jelentést két évvel követő, EKSZ általi nyomon követés mérlegére vonatkozó ajánlásáról (2018/2115(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Jelentés az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Jelentés a Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtásáról (2018/2113(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (2018/0267M(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Jelentés javaslat a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Jelentés a Szerződések megerősített együttműködésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (2018/2112(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Jelentés a Szerződés uniós polgárságot érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról (2018/2111(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - REGI bizottság - Előadók: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Jelentés a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Jelentés a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv végrehajtásáról (2017/2284(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Jelentés a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtásáról (2018/2108(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (2018/0093M(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: David Martin (A8-0048/2019)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (2018/0095M(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: David Martin (A8-0049/2019)

- Jelentés az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről (az európai ombudsman alapokmánya) és a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti rendeletre irányuló javaslatról (2018/2080(INL)) - AFCO bizottság - Előadó: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Jelentés az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtásáról az Unió intézményi keretében (2017/2089(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Jelentés az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: David Martin (A8-0054/2019)

- Jelentés a decentralizált ügynökségek parlamenti ellenőrzését biztosító jogi rendelkezések és az együttes nyilatkozat végrehajtásáról (2018/2114(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Jelentés a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Jelentés az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (2018/2110(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Jelentés a belső piac versenyképességének az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén történő megerősítéséről (2018/2109(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Jelentés a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Jelentés a csalás elleni uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - CONT bizottság - Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Jelentés az Eurojust és Grúzia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Ajánlás az Argentínával, Ausztráliával, Brazíliával, Kanadával, Kínával, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterülettel (Kínai Tajpej), Kolumbiával, Kubával, Ecuadorral, Hongkonggal (Kína), Indiával, Japánnal, Koreával, Új-Zélanddal, a Fülöp-szigetekkel, Svájccal és az Egyesült Államokkal a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény XXI. cikke alapján történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Jelentés az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Jelentés A nyugdíjtermékek, köztük a páneurópai magánnyugdíjtermék adóztatása (2018/2002(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

Utolsó frissítés: 2019. július 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat