Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

10. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλήφθηκαν στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   O-000122/2019 που κατέθεσαν οι Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (B8-0001/2019)·

—   O-000135/2019 που κατέθεσε ο João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (B8-0005/2019)·

—   O-000134/2019 που κατέθεσε η Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και των συναφών παρεπόμενων ασθενειών (B8-0006/2019)·

—   O-000132/2019 που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (B8-0007/2019)·

—   O-000133/2019 που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (B8-0008/2019)·

—   O-000138/2019 που κατέθεσαν οι Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους. (B8-0009/2019)·

—   O-000012/2019 που κατέθεσαν οι Miroslav Mikolášik και Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς το Συμβούλιο: Τροποποίηση του γονιδιώματος των ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)·

—   O-000013/2019 που κατέθεσαν οι Miroslav Mikolášik και Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Τροποποίηση του γονιδιώματος των ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)·

—   O-000006/2019 που κατέθεσαν οι Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους, τους διεμφυλικούς και τους μεσοφυλικούς (ΛΟΑΔΜ) (2019-2023) (B8-0014/2019).

Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου