Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

12. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2019 (PE 634.303/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Αίτημα της Ομάδας S&D για τη μετατροπή της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης με θέμα "Μεγάλοι θηρευτές" (σημείο 125 του PDOJ) σε δήλωση της Επιτροπής. Η συζήτηση θα περατωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Μαρτίου I 2019.

Παρεμβαίνει η Maria Noichl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, υπέρ του αιτήματος.

Με ΗΨ (162 υπέρ, 132 κατά, 7 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τρίτη

Αίτημα των Ομάδων S&D και Verts/ALE για την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή με θέμα "Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ (2019-2023)", που θα ενταχθεί στην κοινή συζήτηση σχετικά με "Τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ" με μια ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης για "Τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων" (σημείο 126 του PDOJ). Η συζήτηση σχετικά με τη νέα ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης θα περατωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνει η Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, υπέρ του αιτήματος.

Με ΟΚ (164 υπέρ, 118 κατά, 11 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:

Προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, στις 12.00.
Τροπολογίες επί των προτάσεων ψηφίσματος και κοινή πρόταση ψηφίσματος: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στις 12.00.
Τροπολογίες επί των κοινών προτάσεων ψηφίσματος: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στις 13.00.
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία και αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στις 19.00.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας S&D για την εγγραφή, ως πρώτου σημείου στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης της απογευματινής συνεδρίασης, 18.00 - 24.00, μιας δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα "Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ". Η συζήτηση θα περατωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνει η Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, υπέρ του αιτήματος.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:

Προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, στις 12.00.
Τροπολογίες επί των προτάσεων ψηφίσματος και κοινή πρόταση ψηφίσματος: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στις 12.00.
Τροπολογίες επί των κοινών προτάσεων ψηφίσματος: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στις 13.00.
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία και αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στις 19.00.

Αίτημα της Ομάδας S&D για την αναβολή της συζήτησης σχετικά με την έκθεση του Roberts Zīle με θέμα "Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία" (A8-0032/2019) (σημείο 106 του PDOJ) για μια μεταγενέστερη περίοδο συνόδου.

Παρεμβαίνουν οι Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, υπέρ του αιτήματος, και Peter van Dalen, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (118 υπέρ, 147 κατά, 25 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Παρεμβαίνουν οι Lucy Anderson και Kathleen Van Brempt για να ζητήσουν παράταση της προθεσμίας κατάθεσης.

Ο Πρόεδρος ορίζει την εξής προθεσμία για τις τροπολογίες: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, στις 13.00.

Αίτημα της Ομάδας PPE για την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής ή της βραδινής συνεδρίασης δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα "Απειλές κατά της ασφάλειας που σχετίζονται με την αυξανόμενη κινεζική παρουσία στον τεχνολογικό τομέα στην ΕΕ και ενδεχόμενη δράση σε επίπεδο ΕΕ για τον περιορισμό τους". Η συζήτηση θα περατωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Μαρτίου I 2019.

Παρεμβαίνουν οι Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, υπέρ του αιτήματος, και Bruno Gollnisch, κατά του αιτήματος.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Πέμπτη

Αίτημα της Ομάδας ALDE για την τροποποίηση του τίτλου της συζήτησης σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με θέμα "Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev" (σημείο 119 του PDOJ) και μετατροπή του σε "Η κατάσταση στην Τσετσενία", απαλείφοντας έτσι την αναφορά στην "υπόθεση του Oyoub Titiev".

Παρεμβαίνουν οι Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, υπέρ του αιτήματος, και Cristian Dan Preda κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (91 υπέρ, 144 κατά, 17 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου