Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 11. veebruar 2019 - Strasbourg

12. Tööplaan
CRE

Jagati välja 2019. aasta veebruari täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 634.303/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a).

Esmaspäev

Fraktsioon S&D esitas taotluse esitada suuliselt vastatava küsimuse „Suured kiskjad" (päevakorra lõpliku projekti punkt 125) alusel komisjoni avaldus. Arutelu lõpeks resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pannakse hääletusele 2019. aasta märtsi I osaistungjärgul.

Sõna võttis Maria Noichl fraktsiooni S&D nimel taotluse põhjendamiseks.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (162 poolt, 132 vastu, erapooletuid 7).

Teisipäev

Fraktsioonid S&D ja Verts/ALE esitasid taotluse lisada LGBTI-inimeste õigusi käsitleva ühise arutelu raames päevakorda suuliselt vastatav küsimus komisjonile LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019–2023) tuleviku kohta koos suuliselt vastatava küsimusega intersooliste inimeste õiguste kohta (päevakorra lõpliku projekti punkt 126). Arutelu uue suuliselt vastatava küsimuse üle lõpeks resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võttis Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel taotluse põhjendamiseks.

Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (164 poolt, 118 vastu, erapooletuid 11).

Kinnitati järgmised tähtajad:

resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 12. veebruar 2019 kell 12.00;
muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta ja resolutsiooni ühisettepanek: kolmapäev, 13. veebruar 2019 kell 12.00;
muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta: kolmapäev, 13. veebruar 2019 kell 13.00;
eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused: kolmapäev, 13. veebruar 2019 kell 19.00.

Kolmapäev

Fraktsioon S&D taotles istungi õhtuses päevakorras aja eraldamist (kell 18.00-24.00), et lisada esimese punktina komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus „Keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile". Arutelu lõpeks resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võttis Clare Moody fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Kinnitati järgmised tähtajad:

resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 12. veebruar 2019 kell 12.00;
muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta ja resolutsiooni ühisettepanek: kolmapäev, 13. veebruar 2019 kell 12.00;
muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta: kolmapäev, 13. veebruar 2019 kell 13.00;
eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused: kolmapäev, 13. veebruar 2019 kell 19.00.

Fraktsioon S&D esitas taotluse lükata arutelu Roberts Zīle raporti „Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad" (A8-0032/2019) (päevakorra lõpliku projekti punkt 106) arutelu edasi ühele järgmistest osaistungjärkudest.

Sõna võtsid Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust, ja Peter van Dalen, kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (118 poolt, 147 vastu, erapooletuid 25).

Sõna võtsid Lucy Anderson ja Kathleen Van Brempt muudatusettepanekute esitamise tähtaja pikendamiseks.

Parlamendi president määras muudatusettepanekute esitamiseks järgmise tähtaja: teisipäev, 12. veebruar 2019 kell 13.00.

Fraktsioon PPE tegi ettepaneku lisada pärastlõunasesse või õhtusesse päevakorda nõukogu ja komisjon avaldused julgeolekuohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks. Arutelu lõpeks resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pannakse hääletusele 2019. aasta märtsi I osaistungjärgul.

Sõna võtsid Luděk Niedermayer fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Bruno Gollnisch, kes oli selle vastu.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Neljapäev

Fraktsioon ALDE esitas taotluse muuta inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamise raames pealkiri „Olukord Tšetšeenias ja Oyub Titievi juhtum" (päevakorra lõpliku projekti punkt 119) pealkirjaks „Olukord Tšetšeenias“, jättes seega välja viite Oyoub Titievi juhtumile.

Sõna võtsid Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Cristian Dan Preda, kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (91 poolt, 144 vastu, erapooletuid 17).

Tööplaan kinnitati.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Viimane päevakajastamine: 2. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika