Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 11 lutego 2019 r. - Strasburg

12. Porządek obrad
CRE

Rozdano porządek obrad posiedzeń plenarnych w lutym 2019 r. (PE 634.303/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Wniosek grupy S&D o przekształcenie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej w sprawie dużych drapieżników (pkt 125 PDOJ) w oświadczenie Komisji. Debata zostałaby zwieńczona przedłożeniem projektów rezolucji, nad którymi głosowanie odbyłoby się podczas pierwszej sesji marcowej w 2019 r.

Głos zabrała Maria Noichl w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek.

W GE (przy 162 głosach za, 132 głosach przeciw i 7 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wtorek

Wniosek grup S&D i Verts/ALE o wpisanie do porządku obrad pytania wymagającego odpowiedzi ustnej skierowanego do Komisji w sprawie przyszłości wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023), które byłoby częścią wspólnej debaty na temat praw osób LGBTI, wraz z pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej na temat praw osób interseksualnych (pkt 126 PDOJ). Debata nad nowym pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej zostałaby zwieńczona przedłożeniem projektów rezolucji, nad którymi głosowanie odbyłoby się w czwartek.

Głos zabrała Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, która uzasadniła wniosek.

W GI (przy 164 głosach za, 118 głosach przeciw i 11 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wyznaczono następujące terminy składania dokumentów:

Projekty rezolucji: wtorek 12 lutego 2019 r. o godz. 12.00.
Poprawki do projektów rezolucji i wspólny projekt rezolucji: środa 13 lutego 2019 r. o godz. 12.00.
Poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 13 lutego 2019 r. o godz. 13.00.
Wnioski o głosowanie odrębne i głosowanie podzielone: środa 13 lutego 2019 r. o godz 19.00.

Środa

Wniosek grupy S&D o wpisanie do porządku obrad, jako pierwszego punktu w wieczornej części porządku obrad od godz. 18.00 do północy, oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie przyszłości traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencji dla UE. Debata zostałaby zwieńczona przedłożeniem projektów rezolucji, nad którymi głosowanie odbyłoby się w czwartek.

Głos zabrała Clare Moody w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Wyznaczono następujące terminy składania dokumentów:

Projekty rezolucji: wtorek 12 lutego 2019 r. o godz. 12.00.
Poprawki do projektów rezolucji i wspólny projekt rezolucji: środa 13 lutego 2019 r. o godz. 12.00.
Poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 13 lutego 2019 r. o godz. 13.00.
Wnioski o głosowanie odrębne i głosowanie podzielone: środa 13 lutego 2019 r. o godz 19.00.

Wniosek grupy S&D o przełożenie debaty nad sprawozdaniem Robertsa Zīlego w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (A8-0032/2019) (pkt 106 PDOJ) na kolejną sesję.

Głos zabrali Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek, i Peter van Dalen, przeciw wnioskowi.

W GE (przy 118 głosach za, 147 głosach przeciw i 25 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Głos zabrały Lucy Anderson i Kathleen Van Brempt z wnioskiem o przedłużenie terminu.

Przewodniczący wyznaczył następujący termin składania poprawek: wtorek 12 lutego 2019 r. o godz. 13.00.

Wniosek grupy PPE o wpisanie do porządku obrad w części popołudniowej lub wieczornej oświadczeń Rady i Komisji w sprawie zagrożeń bezpieczeństwa związanych z coraz większą obecnością technologiczną Chin w UE i środków przewidywanych na poziomie UE w celu ograniczenia tej obecności. Debata zostałaby zwieńczona przedłożeniem projektów rezolucji, nad którymi głosowanie odbyłoby się podczas pierwszej sesji marcowej w 2019 r.

Głos zabrali Luděk Niedermayer w imieniu grupy PPE, który uzasadnił wniosek, i Bruno Gollnisch, przeciw wnioskowi.

Parlament przyjął wniosek.

Czwartek

Wniosek grupy ALDE o zmianę tytułu debaty dotyczącej przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa w sprawie sytuacji w Czeczenii i sprawy Ojuba Titiewa” (pkt 119 PDOJ), by brzmiał on: „w sprawie sytuacji w Czeczeni”, w związku z czym należy skreślić słowa „i sprawy Ojuba Titiewa”.

Głos zabrali Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, która uzasadniła wniosek, i Cristian Dan Preda przeciw wnioskowi.

W GE (przy 91 głosach za, 144 głosach przeciw i 17 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności