Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 11. februára 2019 - Štrasburg

12. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu februárovej plenárnej schôdze 2019 (PE 634.303/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Žiadosť skupiny S&D o zmenu otázky na ústne zodpovedanie o veľkých dravcoch (bod 125 PDOJ) na vyhlásenie Komisie. Na záver rozpravy sa predložia návrhy uznesení, o ktorých sa bude hlasovať počas prvej marcovej schôdze 2019.

V rozprave vystúpila Maria Noichl v mene skupiny S&D s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 162, proti: 132, zdržali sa hlasovania: 7).

Utorok

Žiadosť skupín S&D a Verts/ALE, aby bola do programu schôdze zaradená otázka na ústne zodpovedanie pre Komisiu o budúcnosti zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2023), ktorá bude súčasťou spoločnej rozpravy o právach LGBTI osôb spolu s otázkou na ústne zodpovedanie o právach intersexuálnych osôb (bod 126 PDOJ). Na záver rozpravy o novej otázke na ústne zodpovedanie sa predložia návrhy uznesení, o ktorých sa bude hlasovať vo štvrtok.

V rozprave vystúpila Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 164, proti: 118, zdržali sa hlasovania: 11).

Boli stanovené tieto termíny na predkladanie:

Návrhy uznesení: utorok 12. február 2019, 12.00 h.
Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení a spoločnému návrhu uznesenia: streda 13. február 2019, 12.00 h.
Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení: streda 13. február 2019, 13.00 h.
Žiadosti o oddelené hlasovanie a žiadosti o hlasovanie po častiach: streda 13. február 2019, 19.00 h.

Streda

Žiadosť skupiny S&D o zaradenie vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o budúcnosti Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyve na EÚ ako prvý bod večernej časti programu schôdze medzi 18.00 a 24.00 h. Na záver rozpravy sa predložia návrhy uznesení, o ktorých sa bude hlasovať vo štvrtok.

V rozprave vystúpila Clare Moody v mene skupiny S&D s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

Boli stanovené tieto termíny na predkladanie:

Návrhy uznesení: utorok 12. február 2019, 12.00 h.
Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení a spoločnému návrhu uznesenia: streda 13. február 2019, 12.00 h.
Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení: streda 13. február 2019, 13.00 h.
Žiadosti o oddelené hlasovanie a žiadosti o hlasovanie po častiach: streda 13. február 2019, 19.00 h.

Žiadosť skupiny S&D o preloženie rozpravy o správe, ktorú predložil Roberts Zīle, o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy (A8-0032/2019) (bod 106 PDOJ) na niektorú z nasledujúcich plenárnych schôdzí.

Vystúpili títo poslanci: Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D s odôvodnením žiadosti a Peter van Dalen proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 118, proti: 147, zdržali sa hlasovania: 25).

Vystúpili títo poslanci: Lucy Anderson a Kathleen Van Brempt so žiadosťou o predĺženie termínu na predkladanie.

Predseda stanovil tento termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: utorok 12. február 2019, 13.00 h.

Žiadosť skupiny PPE o zaradenie vyhlásení Rady a Komisie o hrozbách pre bezpečnosť v súvislosti s rastúcou technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a o možných opatreniach na úrovni EÚ na eliminovanie týchto hrozieb do popoludňajšej alebo večernej časti programu schôdze. Na záver rozpravy sa predložia návrhy uznesení, o ktorých sa bude hlasovať počas prvej marcovej schôdze 2019.

Vystúpili títo poslanci: Luděk Niedermayer v mene skupiny PPE s odôvodnením žiadosti a Bruno Gollnisch proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

Štvrtok

Žiadosť skupiny ALDE o zmenu názvu rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásady právneho štátu o situácii v Čečensku a prípade Ojuba Titijeva (bod 119 PDOJ) na „situáciu v Čečensku“, pričom sa odstráni zmienka o prípade Ojuba Titijeva.

Vystúpili títo poslanci: Marietje Schaake v mene skupiny ALDE s odôvodnením žiadosti a Cristian Dan Preda proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 91, proti: 144, zdržali sa hlasovania: 17).

Týmto bol stanovený program práce.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Posledná úprava: 2. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia