Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2113(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0033/2019

Συζήτηση :

PV 11/02/2019 - 16
CRE 11/02/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0078

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

16. Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ - Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία - Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή - Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ [2018/2111(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία [2018/2112(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή [2018/2113(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ [2017/2089(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Οι Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso και Barbara Spinelli παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος


Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eduard Kukan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Martina Anderson (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Angelika Mlinar (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Νότης Μαριάς (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Josep-Maria Terricabras (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pedro Silva Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni και Ramón Jáuregui Atondo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso και Barbara Spinelli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019, σημείο 9.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019, σημείο 9.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019 και σημείο 9.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου