Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

18. Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (2019/2569(RSP))

Ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Renaud Muselier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Florian Philippot, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár και Barbara Spinelli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Julie Ward, Ruža Tomašić, Γεώργιος Επιτήδειος, Emilian Pavel και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου