Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 11 februari 2019 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 6.Vergaderrooster van het Parlement 2020
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 9.Ingekomen stukken
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Fraudebestrijdingsprogramma van de EU ***I (debat)
 14.Meerjarenplan voor de bestanden waarop wordt gevist in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren (debat)
 15.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) *** - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) (debat)
 16.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap - Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking - Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie - Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU (debat)
 17.Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) (debat)
 18.Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (debat)
 19.Grote roofdieren (debat)
 20.Stand van het debat over de toekomst van Europa (korte presentatie)
 21.Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (169 kb) Presentielijst (56 kb) Hoofdelijke stemming (28 kb) 
 
Notulen (80 kb) Presentielijst (11 kb) Hoofdelijke stemming (24 kb) 
 
Notulen (280 kb) Presentielijst (69 kb) Hoofdelijke stemming (84 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 2 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid