Показалец 
Протокол
PDF 299kWORD 84k
Понеделник, 11 февруари 2019 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.График на месечните сесии на Парламента - 2020 г.
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (последващи действия)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 9.Внесени документи
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 12.Ред на работа
 13.Програма на ЕС за борба с измамите ***I (разискване)
 14.Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси (разискване)
 15.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) *** - Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)(резолюция) (разискване)
 16.Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС - Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество - Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията - Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС (разискване)
 17.Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) (разискване)
 18.Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (разискване)
 19.Едри хищници (разискване)
 20.Състояние на дебата относно бъдещето на Европа (кратко представяне)
 21.Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 31 януари 2019 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.08 ч.


3. Изявления на председателството

Председателят направи изявление, в което обяви, че студийното радио 1 на Парламента в Страсбург е преименувано на имената на двамата журналисти Антонио Мегалици и Бартош Педро Орент-Неджелски, убити по време на терористичната атака в Страсбург миналия декември. Председателят също така приветства на официалната трибуна семействата на двете жертви и потвърди ангажимента на Парламента за свободата на пресата.

Председателят информира след това за положението на задържаните журналисти във Венесуела и поиска, от името на Парламента, тяхното освобождаване.

Председателят информира Парламента за преследването срещу бившия член на ЕП Фелекнас Ука в Турция и пое ангажимента да се свърже с турските власти.

Председателят направи изявление по повод на Възпоменателния ден в памет на жертвите на масовите убийства в т.нар. „фойбе“.

Изказаха се Ivan Jakovčić, Franc Bogovič (председателят направи уточнения) и Ruža Tomašić (председателят направи уточнения).

Изказаха се Ramón Jáuregui Atondo относно положението в Никарагуа, Steven Woolfe, Gabriel Mato, за да се присъедини към казаното от Ramón Jáuregui Atondo (Председателят прие за сведение), Jean-Marie Cavada относно изказването на Steven Woolfe, Peter van Dalen относно случая на Азия Биби в Пакистан (Председателят отговори) и Salvatore Cicu.


4. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 30 и 31 януари 2019 г. бяха одобрени.


5. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии съобщи на председателя на ЕП, че не са повдигнати никакви възражения срещу:

- препоръката на комисията INTA да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на нивата на географска разбивка (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, с които се допълва Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг, с оглед на допълнителното отлагане на датите за отложено прилагане на задължението за клиринг за определени договори за извънборсови деривати (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Ако срещу тези препоръки не бъдат повдигнати възражения от политическа група или членове на ЕП, достигащи ниския праг, в срок от двадесет и четири часа, те се считат за одобрени. В противен случай те ще бъдат поставени на гласуване.

Препоръките са на разположение на уебсайта на Парламента по време на настоящата месечна сесия.


6. График на месечните сесии на Парламента - 2020 г.

Председателският съвет, на своето заседание в четвъртък, 7 февруари 2019 г., прие проекта на график на месечните сесии на Парламента за парламентарната 2020 година.

Датите са, както следва:

- от 13 до 16 януари

- 29 и 30 януари

- от 10 до 13 февруари

- от 9 до 12 март

- от 30 март до 2 април

- 22 и 23 април

- от 11 до 14 май

- 3 и 4 юни

- от 15 до 18 юни

- от 6 до 9 юли

- от 14 до 17 септември

- от 5 до 8 октомври

- от 19 до 22 октомври

- 11 и 12 ноември

- от 23 до 26 ноември

- от 14 до 17 декември.

Тези дати са публикувани на уебсайта на Парламента.

Срокът за внасяне на изменения е определен за тази вечер, понеделник, 11 февруари 2019 г. в 19 ч.

Гласуването ще се проведе в сряда, 13 февруари 2019 г. в 12 ч. (точка 8.1 от протокола от 13.2.2019 г.).


7. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (последващи действия)

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от сряда, 30 януари 2019 г. (точка 11 от протокола от 30.1.2019 г).

Следователно комисиите PECH, IMCO, TRAN, JURI и LIBE могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


8. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на някои правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г. (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранни защитни клаузи и на други механизми, с които се дава възможност за временно оттегляне на преференциите по някои търговски споразумения, сключени между Европейския съюз и трети държави (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD)).


9. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

BUDG, EMPL, CULT

- Предложение за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране и директор по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/757 с цел подходящо съобразяване с глобалната система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, TRAN

2) от парламентарни комисии

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - PECH - Докладчик: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) № 1386/2007 на Съвета (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - PECH - Докладчик: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Доклад относно всеобхватната европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (2018/2088(INI)) - ITRE - Докладчик: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - AFET - Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство–Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - REGI - Докладчик: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Договора за създаване на транспортна общност (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - TRAN - Докладчик: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (2018/0403M(NLE)) - AFET - Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Доклад относно резултата от разискванията на комисията по петиции през 2018 г. (2018/2280(INI)) - PETI - Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагането му и размяната на писма, придружаваща споразумението (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - PECH - Докладчик: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на подробни технически мерки за функционирането на окончателната система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - ECON - Докладчик: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - PECH - Докладчик: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно равносметката за последващите мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (2018/2115(INI)) - AFET - Докладчик: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - TRAN - Докладчик: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията (2018/2113(INI)) - AFCO - Докладчик: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.) (2018/0267M(NLE)) - PECH - Докладчик: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - IMCO - Докладчик: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска агенция за контрол на рибарството (кодифициран текст) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - JURI - Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество (2018/2112(INI)) - AFCO - Докладчик: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС (2018/2111(INI)) - AFCO - Докладчик: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - REGI - Докладчици: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - ENVI - Докладчик: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Доклад относно прилагането на Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди (2017/2284(INI)) - ENVI - Докладчик: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Доклад относно прилагането на Директивата за трансграничното здравно обслужване (2018/2108(INI)) - ENVI - Докладчик: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур (2018/0093M(NLE)) - INTA - Докладчик: David Martin (A8-0048/2019)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, друга страна (2018/0095M(NLE)) - INTA - Докладчик: David Martin (A8-0049/2019)

- Доклад относно проект на регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом (2018/2080(INL)) - AFCO - Докладчик: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Доклад относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС (2017/2089(INI)) - AFCO - Докладчик: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - IMCO - Докладчик: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - INTA - Докладчик: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - INTA - Докладчик: David Martin (A8-0054/2019)

- Доклад относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции (2018/2114(INI)) - AFCO - Докладчик: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Доклад относно проекта на регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Доклад относно прилагането на Регламент № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (2018/2110(INI)) - AGRI - Докладчик: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Доклад относно повишаването на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление (2018/2109(INI)) - IMCO - Докладчик: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - TRAN - Докладчик: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - TRAN - Докладчик: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - TRAN - Докладчик: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - CONT - Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Грузия (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - LIBE - Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Трети допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - INTA - Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на съответните споразумения съгласно член XXI от Общото споразумение по търговията с услуги с Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу („Китайски Тайпе“), Колумбия, Куба, Еквадор, Хонг Конг (Китай), Индия, Япония, Корея, Нова Зеландия, Филипините, Швейцария и Съединените американски щати относно необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Австрия, Полша, Словения, Словакия, Финландия и Швеция (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - INTA - Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - LIBE - Докладчик: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Доклад относно данъчното третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (2018/2002(INI)) - ECON - Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)


10. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания, са вписани в дневния ред (член 128 от Правилника за дейността):

—   O-000122/2019 зададен от Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI, към Комисията: Използването на канабис за медицински цели (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019 зададен от João Pimenta Lopes, от името на комисията FEMM, към Комисията: Враждебни реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019 зададен от Daniela Aiuto, от името на комисията FEMM, към Комисията: Политически предизвикателства и стратегии срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019 зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Правата на интерсексуалните лица (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019 зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Правата на интерсексуалните лица (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019 зададен от Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, към Комисията: "Европа, която закриля: чист въздух за всички" (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019 зададен от Miroslav Mikolášik и Peter Liese, от името на групата PPE, към Съвета: Модифициране на генома на човешки ембрион (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019 зададен от Miroslav Mikolášik и Peter Liese, от името на групата PPE, към Комисията: Модифициране на генома на човешки ембрион (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019 зададен от Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Roberta Metsola, от името на групата PPE, и Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.) (B8-0014/2019).


11. Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)

Внесено е следното запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (член 130 б от Правилника за дейността):

—   (G-000008/2018), зададен от Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică и Dan Nica, към Комисията (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност): Неотдавнашни дейности на държавен тероризъм от страна на Иран в ЕС (B8-0013/2019).


12. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през февруари 2019 г. (PE 634.303/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Искане на групата S&D за превръщане на въпроса с искане за устен отговор по темата "Едри хищници" (точка 125 от проекта на дневен ред) в изявление на Комисията, като дебатът да приключи с внасянето на предложения за резолюция, които да бъдат подложени на гласуване през първата мартенска сесия на 2019 г.

Изказа се Maria Noichl, от името на групата S&D, който обоснова искането.

С електронно гласуване (162 - гласа „за“ 132- гласа „против“, 7 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Вторник

Искане на групите S&D и Verts/ALE за вписване в дневния ред на въпроса с искане за устен отговор, зададен на Комисията относно "Бъдещето на списъка с действия за ЛГБТИ (2019-2023 г.)", който да бъде разгледан като част от обща дискусия относно правата на ЛГБТИ лицата, с въпроса с искане за устен отговор относно "Правата на интерсексуалните лица" (точка 126 от проекта на дневен ред). Дебатът по новия въпрос с искане за устен отговор ще бъде приключен с внасянето на предложения за резолюция, които ще бъдат гласувани в четвъртък.

Изказа се Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането.

Чрез поименно гласуване (164 - гласа „за“, 118 - гласа „против“, 11 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Бяха определени следните срокове за внасяне:

Предложения за резолюция: вторник, 12 февруари 2019 ч. в 12 ч.
Изменения по предложенията за резолюция и предложение за обща резолюция: сряда, 13 февруари 2019 г. в 12 ч.
Изменения по предложенията за обща резолюция: сряда, 13 февруари 2019 г. в 13 ч.
Искания за гласуване поотделно и за разделно гласуване: сряда, 13 февруари 2019 г. в 19 ч.

Сряда

Искане на групата S&D за вписване като първа точка в дневния ред за вечерта, в периода 18 - 24 ч., на декларация на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно "Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС". Дебатът ще приключи с внасянето на предложения за резолюция, които ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък.

Изказа се Clare Moody, от името на групата S&D, която обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

Бяха определени следните срокове за внасяне:

Предложения за резолюция: вторник, 12 февруари 2019 г. в 12 ч.
Изменения по предложенията за резолюция и предложение за обща резолюция: сряда, 13 февруари 2019 г. в 12 ч.
Изменения по предложенията за обща резолюция: сряда, 13 февруари 2019 г. в 13 ч.
Искания за гласуване поотделно и за разделно гласуване: сряда, 13 февруари 2019 г. в 19 ч.

Искане на групата S&D за отлагане на дебата по доклада Roberts Zīle относно "Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози" (A8-0032/2019) (точка 106 от проекта на дневен ред) за следваща месечна сесия.

Изказаха се Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, която обоснова искането, и Peter van Dalen, против искането.

С електронно гласуване (118 гласа „за“, 147 гласа „против“, 25 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Изказаха се Lucy Anderson и Kathleen Van Brempt, за да поиска удължаване на срока за внасяне.

Председателят определи следния срок за измененията: вторник, 12 февруари 2019 г. в 13 ч.

Искане на групата PPE за вписване в дневния ред за следобяд и за вечерта на декларации на Съвета и на Комисията относно "Заплахите за сигурността, свързани с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС, и възможните мерки на равнище ЕС за тяхното намаляване". Дебатът ще приключи с внасянето на предложения за резолюция, които ще бъдат подложени на гласуване през първата мартенска сесия на 2019 г.

Изказаха се Luděk Niedermayer, от името на групата PPE, който обоснова искането, и Bruno Gollnisch, против искането.

Парламентът одобрява искането.

Четвъртък

Искане на групата ALDE за промяна на заглавието на дебата относно случаите на нарушаване на правата на човека, демокрацията и правовата държава във връзка с "Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев" (точка 119 от проекта на дневен ред) на "Положението в Чечения", като се заличи изразът "случаят с Оюб Титиев".

Изказаха се Marietje Schaake, от името на групата ALDE, която обоснова искането, и Cristian Dan Preda против искането.

С електронно гласуване (91 гласа „за“, 144 гласа „против“, 17 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

С това редът на работа е определен.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател


13. Програма на ЕС за борба с измамите ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите [2018/0211(COD)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici и Notis Marias.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се Karmenu Vella и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 12.2.2019 г.


14. Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се Gabriel Mato, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Mike Hookem, независим член на ЕП, Seán Kelly и James Nicholson.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се Karmenu Vella и Alain Cadec.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 12.2.2019 г.


15. Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) *** - Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)(резолюция) (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.) [2018/0267(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0030/2019)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.) [2018/0267M(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0034/2019)

João Ferreira представи препоръката и доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се Gabriel Mato, от името на групата PPE, Richard Corbett, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Ricardo Serrão Santos и Jarosław Wałęsa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski и Notis Marias.

Изказаха се Karmenu Vella и João Ferreira.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.1 от протокола от 12.2.2019 г и точка 9.2 от протокола от 12.2.2019 г.


16. Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС - Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество - Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията - Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС (разискване)

Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС [2018/2111(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество [2018/2112(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията [2018/2113(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Доклад относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС [2017/2089(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso и Barbara Spinelli представиха докладите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател


Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Eduard Kukan (докладчик по становището на комисията EMPL), Martina Anderson (докладчик по становището на комисията LIBE), Angelika Mlinar (докладчик по становището на комисията FEMM), Notis Marias (докладчик по становището на комисията PETI), Josep-Maria Terricabras (докладчик по становище на комисиятаPETI), Elmar Brok, от името на групата PPE, Pedro Silva Pereira, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni и Ramón Jáuregui Atondo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso и Barbara Spinelli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.15 от протокола от 12.2.2019 г, точка 9.16 от протокола от 12.2.2019 г, точка 9.17 от протокола от 12.2.2019 г и точка 9.18 от протокола от 12.2.2019 г.


17. Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) (разискване)

Доклад относно проект на регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом [2018/2080(INL)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Margrete Auken (докладчик по становището на комисията PETI), György Schöpflin, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa, от името на групата ALDE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, и Virginie Rozière.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Caterina Chinnici.

Изказаха се Frans Timmermans и Paulo Rangel (докладчик).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.19 от протокола от 12.2.2019 г.


18. Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (разискване)

Изявление на Комисията: Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Renaud Muselier, от името на групата PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Florian Philippot, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár и Barbara Spinelli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel и Notis Marias.

Изказа се Karmenu Vella.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 14.2.2019 г.


19. Едри хищници (разискване)

Изявление на Комисията: Едри хищници (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Esther Herranz García, от името на групата PPE, Eric Andrieu, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, и Annie Schreijer-Pierik.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се Paolo De Castro, Franc Bogovič и Herbert Dorfmann.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Karmenu Vella.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


20. Състояние на дебата относно бъдещето на Европа (кратко представяне)

Доклад относно състоянието на дебата относно бъдещето на Европа [2018/2094(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Ramón Jáuregui Atondo направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Julie Ward, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Ferreira и Georgios Epitideios.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.16 от протокола от 13.2.2019 г.


21. Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (кратко представяне)

Доклад относно всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката [2018/2088(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Ashley Fox направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Algirdas Saudargas, Notis Marias, Caroline Nagtegaal и João Ferreira.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 9.20 от протокола от 12.2.2019 г.


22. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Tomáš Zdechovský, Andrea Bocskor, Cristian Dan Preda, José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Giuseppe Ferrandino, John Howarth, Notis Marias, László Tőkés, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Alex Mayer, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Răzvan Popa, Miroslavs Mitrofanovs, Rory Palmer, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Matt Carthy и Dobromir Sośnierz.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 634.303/OJMA).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.16 ч ч.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Bullock, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod Jeppe, Kohlíček, Kölmel, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Малинов, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Последно осъвременяване: 2 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност