Seznam 
Zápis
PDF 274kWORD 80k
Pondělí, 11. února 2019 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 6.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2020
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 9.Předložení dokumentů
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 12.Plán práce
 13.Program EU pro boj proti podvodům ***I (rozprava)
 14.Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace (rozprava)
 15.Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) *** – Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení) (rozprava)
 16.Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU – Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce – Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise – Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU (rozprava)
 17.Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv) (rozprava)
 18.Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (rozprava)
 19.Velcí predátoři (rozprava)
 20.Stav diskuse o budoucnosti Evropy (krátké přednesení)
 21.Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky (krátké přednesení)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 31. ledna 2019, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:08.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém oznámil, že nahrávací studio 1 v budově Parlamentu ve Štrasburku bylo přejmenováno a nese jména Antonia Megalizziho a Bartosze Piotra Orent-Niedzielského, dvou novinářů, kteří zemřeli při teroristickém útoku, který byl spáchán loňského prosince ve Štrasburku. Předseda rovněž pozdravil rodiny obou obětí, které byly usazeny na vyhrazená místa na galerii pro hosty, a potvrdil závazek Parlamentu ve prospěch svobody tisku.

Předseda poté připomněl situaci novinářů zadržovaných ve Venezuele a požádal jménem Parlamentu o jejich propuštění.

Předseda oznámil, že byl informován o situaci bývalé poslankyně Evropského parlamentu Feleknas Uca v Turecku, a zavázal se, že se spojí s tureckými orgány.

Předseda učinil prohlášení v souvislosti se svou účastí na „Giorno del ricordo“ v Itálii na počest obětí masakrů v tzv. foibe.

Vystoupili: Ivan Jakovčić, Franc Bogovič (předseda poskytl upřesnění) a Ruža Tomašić (předseda poskytl upřesnění).

Vystoupili: Ramón Jáuregui Atondo k situaci v Nikaragui (předseda odpověděl, že se spojí s příslušnými orgány), Steven Woolfe, Gabriel Mato, aby se připojil k výrokům, které pronesl Ramón Jáuregui Atondo, Jean-Marie Cavada k vystoupení, které učinil Steven Woolfe, Peter van Dalen k případu Asii Bibiové v Pákistánu (předseda poskytl upřesnění) a Salvatore Cicu.


4. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 30. a 31. ledna 2019, byly schváleny.


5. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů oznámil v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu předsedovi Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka vůči:

- doporučení výboru INTA nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o úrovně geografického členění (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- doporučení výboru ECON nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu, za účelem odložení data pozdějšího uplatňování povinnosti clearingu u určitých OTC derivátových smluv (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- doporučení výboru ECON nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- doporučení výboru ECON nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví proti doporučením, považují se tato doporučení za schválená. V opačném případě se o nich hlasuje.

Doporučení jsou po dobu trvání tohoto dílčího zasedání k dispozici na internetových stránkách Parlamentu.


6. Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2020

Konference předsedů na své schůzi ve čtvrtek 7. února 2019 přijala návrh harmonogramu dílčích zasedání během parlamentního roku 2020.

Byly navrženy tyto termíny:

- od 13. do 16. ledna

- 29. a 30. ledna

- od 10. do 13. února

- od 9. do 12. března

- od 30. března do 2. dubna

- 22. a 23. dubna

- od 11. do 14. května

- 3. a 4. června

- od 15. do 18. června

- od 6. do 9. července

- od 14. do 17. září

- od 5. do 8. října

- od 19. do 22. října

- 11. a 12. listopadu

- od 23. do 26. listopadu

- od 14. do 17. prosince.

Navržené termíny byly zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu.

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů byla stanovena na dnešní večer, pondělí 11. února 2019 v 19:00.

Hlasování se bude konat ve středu 13. února 2019 ve 12:00 (bod 8.1 zápisu ze dne 13.2.2019).


7. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise z denního zasedání konaného ve středu 30. ledna 2019 (bod 11 zápisu ze dne 30.1.2019).

Výbory PECH, IMCO, TRAN, JURI a LIBE tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


8. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020 (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí dvoustranné ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých obchodních dohodách mezi Evropskou unií a třetími zeměmi (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD)).


9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, EMPL, CULT

- Návrh na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí a ředitele pro plánování a rozhodování v oblasti řešení krizí (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2015/757 za účelem náležitého zohlednění celosvětového systému shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, TRAN

2) parlamentními výbory

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody jménem Evropské unie o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - výbor PECH - Zpravodajka: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Zpráva o komplexní evropské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence a robotiky (2018/2088(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady s cílem umožnit pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - výbor REGI - Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Smlouvy o založení Dopravního společenství jménem Evropské unie (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé (2018/0403M(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Zpráva o výsledcích jednání Petičního výboru v průběhu roku 2018 (2018/2280(INI)) - výbor PETI - Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení podrobných technických opatření pro uplatňování konečného systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se hodnocení následných kroků ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (2018/2115(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Zpráva o uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise (2018/2113(INI)) - výbor AFCO - Zpravodajka: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (2018/0267M(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu (kodifikace) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Zpráva o provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají posílené spolupráce (2018/2112(INI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Zpráva o uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU (2018/2111(INI)) - výbor AFCO - Zpravodajka: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - výbor REGI - Zpravodajové: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Zpráva o provádění směrnice 2009/128/EC o udržitelném používání pesticidů (2017/2284(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči (2018/2108(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou (2018/0093M(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: David Martin (A8-0048/2019)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie (2018/0095M(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: David Martin (A8-0049/2019)

- Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom (2018/2080(INL)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Zpráva o provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU (2017/2089(INI)) - výbor AFCO - Zpravodajka: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: David Martin (A8-0054/2019)

- Zpráva o provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami (2018/2114(INI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Zpráva ke zprávě o provádění týkající se nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni (2018/2110(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Zpráva o posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy (2018/2109(INI)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Návrh zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - výbor CONT - Zpravodaj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií ze strany Eurojustu (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu službami s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (Čínská Tchaj-pej), Ekvádorem, Filipínami, Hongkongem (Čína), Indií, Japonskem, Kanadou, Kolumbií, Koreou, Kubou, Novým Zélandem, Spojenými státy americkými a Švýcarskem o potřebných kompenzačních vyrovnáních v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k Evropské unii (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Zpráva o zdanění penzijních produktů včetně celoevropského osobního penzijního produktu (2018/2002(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)


10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byly zařazeny tyto otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   O-000122/2019, kterou pokládají Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling a Piernicola Pedicini za výbor ENVI Komisi: Používání konopí pro léčebné účely (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019,kterou pokládá João Pimenta Lopes za výbor FEMM Komisi: Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019, kterou pokládá Daniela Aiuto za výbor FEMM Komisi: Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019, kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Práva intersexuálních osob (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019, kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Práva intersexuálních osob (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019, kterou pokládají Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp a Eleonora Evi za výbor ENVI Komisi: Evropa, která chrání: čistý vzduch pro všechny (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019, kterou pokládají Miroslav Mikolášik a Peter Liese za skupinu PPE Radě: Modifikace lidské zárodečné linie (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019, kterou pokládají Miroslav Mikolášik a Peter Liese za skupinu PPE Komisi: Modifikace lidské zárodečné linie (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019, kterou pokládají Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Tanja Fajon za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Roberta Metsola za skupinu PPE, a Terry Reintke za skupinu Verts/ALE Komisi: Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019-2023) (B8-0014/2019).


11. Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)

Byla předložena závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (článek 130b jednacího řádu):

—   (G-000008/2018), kterou pokládají Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică a Dan Nica Komisi (místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku): Nedávné státní teroristické aktivity Íránu v EU (B8-0013/2019).


12. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního únorového plenárního zasedání (PE 634.303/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

Žádost skupiny S&D, aby se z projednávání otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou o velkých predátorech (bod 125 PDOJ) stalo prohlášení Komise. Na závěr rozpravy budou předloženy návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat na letošním prvním březnovém dílčím zasedání 2019.

Vystoupila Maria Noichl za skupinu S&D s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil EH (pro: 162, proti: 132, zdrželo se: 7).

Úterý

Žádost skupin S&D a Verts/ALE, aby byla na pořad jednání zařazena otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou Komisi o budoucnosti seznamu opatření týkajících se práv osob LGBTI (2019–2023), která by byla zahrnuta do společné rozpravy o právech osob LGBTI spolu s otázkou k ústnímu zodpovězení s rozpravou o právech intersexuálních osob (bod 126 PDOJ). Na závěr rozpravy o nově zařazené otázce k ústnímu zodpovězení budou předloženy návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek.

Vystoupila Ska Keller za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil JH (164 pro, 118 proti, 11 zdržení se).

Byly stanoveny tyto lhůty:

Návrhy usnesení: úterý 12. února 2019 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společný návrh usnesení: středa 13. února 2019 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 13. února 2019 ve 13:00.
Žádosti o oddělené a dílčí hlasování: středa 13. února 2019 v 19:00.

Středa

Žádost skupiny S&D, aby bylo na večerní pořad jednání (od 18:00 do 24:00) zařazeno jako první bod prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o budoucnosti Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopadu na EU. Na závěr rozpravy budou předloženy návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek.

Vystoupila Clare Moody za skupinu S&D s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

Byly stanoveny tyto lhůty:

Návrhy usnesení: úterý 12. února 2019 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společný návrh usnesení: středa 13. února 2019 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 13. února 2019 ve 13:00.
Žádosti o oddělené a dílčí hlasování: středa 13. února 2019 v 19:00.

Žádost skupiny S&D, aby byla rozprava o zprávě, kterou předkládá Roberts Zīle, o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy (A8-0032/2019) (bod 106 PDOJ) odročena na jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Vystoupili: Kathleen Van Brempt za skupinu S&D s odůvodněním žádosti a Peter van Dalen proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 118, proti: 147, zdrželo se: 25).

Vystoupily: Lucy Anderson a Kathleen Van Brempt s žádostí, aby byly prodlouženy lhůty pro předložení.

Předseda stanovil tuto lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů: úterý 12. února 2019 ve 13:00.

Žádost skupiny PPE, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena prohlášení Rady a Komise o bezpečnostních hrozbách souvisejících se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případných opatřeních přijatých na úrovni EU na jejich omezení. Na závěr rozpravy budou předloženy návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat na letošním prvním březnovém dílčím zasedání 2019.

Vystoupili: Luděk Niedermayer za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Bruno Gollnisch proti žádosti

Parlament žádost schválil.

Čtvrtek

Žádost skupiny ALDE, aby se změnil název rozpravy o porušování lidských práv, demokracie a právního státu o situaci v Čečensku a případu Ojuba Titjeva (bod 119 PDOJ) na „Situaci v Čecensku“, čímž by se vypustil odkaz na „případ Ojuba Titjeva“.

Vystoupili: Marietje Schaake za skupinu ALDE s odůvodněním žádosti a Cristian Dan Preda proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 91, proti: 144, zdrželo se: 17).

Plán práce byl tímto schválen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda


13. Program EU pro boj proti podvodům ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům [2018/0211(COD)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra uvedl zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Ingeborg Gräßle za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Olaf Stuger za skupinu ENF, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici a Notis Marias.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Karmenu Vella a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.7 zápisu ze dne 12.2.2019.


14. Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec uvedl zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Gabriel Mato za skupinu PPE, Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, Mike Hookem – nezařazený poslanec, Seán Kelly a James Nicholson.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Karmenu Vella a Alain Cadec.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.8 zápisu ze dne 12.2.2019.


15. Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) *** – Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení) (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) [2018/0267(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0030/2019)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) [2018/0267M(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0034/2019)

João Ferreira uvedl doporučení a zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Gabriel Mato za skupinu PPE, Richard Corbett za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, Ricardo Serrão Santos a Jarosław Wałęsa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski a Notis Marias.

Vystoupili: Karmenu Vella a João Ferreira.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 12.2.2019 a bod 9.2 zápisu ze dne 12.2.2019.


16. Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU – Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce – Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise – Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU (rozprava)

Zpráva o uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU [2018/2111(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Zpráva o provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají posílené spolupráce [2018/2112(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Zpráva o uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise [2018/2113(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Zpráva o provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU [2017/2089(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso a Barbara Spinelli uvedli zprávy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda


Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: Eduard Kukan (zpravodaj výboru EMPL), Martina Anderson (zpravodajka výboru LIBE), Angelika Mlinar (zpravodajka výboru FEMM), Notis Marias (zpravodaj výboru PETI), Josep-Maria Terricabras (zpravodaj výboru PETI), Elmar Brok za skupinu PPE, Pedro Silva Pereira za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Pascal Durand za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni a Ramón Jáuregui Atondo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupili: Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso a Barbara Spinelli.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.15 zápisu ze dne 12.2.2019, bod 9.16 zápisu ze dne 12.2.2019, bod 9.17 zápisu ze dne 12.2.2019 a bod 9.18 zápisu ze dne 12.2.2019.


17. Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv) (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom [2018/2080(INL)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: Margrete Auken (zpravodajka výboru PETI), György Schöpflin za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa za skupinu ALDE, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE, a Virginie Rozière.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Caterina Chinnici.

Vystoupili: Frans Timmermans a Paulo Rangel (zpravodaj).

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.19 zápisu ze dne 12.2.2019.


18. Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (rozprava)

Prohlášení Komise: Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Renaud Muselier za skupinu PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Florian Philippot za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár a Barbara Spinelli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel a Notis Marias.

Vystoupil Karmenu Vella.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.13 zápisu ze dne 14.2.2019.


19. Velcí predátoři (rozprava)

Prohlášení Komise: Velcí predátoři (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Esther Herranz García za skupinu PPE, Eric Andrieu za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Ulrike Müller za skupinu ALDE, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, a Annie Schreijer-Pierik.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: Paolo De Castro, Franc Bogovič a Herbert Dorfmann.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupil Karmenu Vella.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


20. Stav diskuse o budoucnosti Evropy (krátké přednesení)

Zpráva o stavu diskuse o budoucnosti Evropy [2018/2094(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Ramón Jáuregui Atondo uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Julie Ward, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Ferreira a Georgios Epitideios.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.16 zápisu ze dne 13.2.2019.


21. Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky (krátké přednesení)

Zpráva o komplexní evropské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence a robotiky [2018/2088(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Ashley Fox uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Algirdas Saudargas, Notis Marias, Caroline Nagtegaal a João Ferreira.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 9.20 zápisu ze dne 12.2.2019.


22. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Tomáš Zdechovský, Andrea Bocskor, Cristian Dan Preda, José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Giuseppe Ferrandino, John Howarth, Notis Marias, László Tőkés, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Alex Mayer, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Răzvan Popa, Miroslavs Mitrofanovs, Rory Palmer, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Matt Carthy a Dobromir Sośnierz.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 634.303/OJMA).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:16.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Bullock, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod Jeppe, Kohlíček, Kölmel, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Poslední aktualizace: 2. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí