Indeks 
Protokol
PDF 276kWORD 79k
Mandag den 11. februar 2019 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 6.Parlamentets mødekalender - 2020
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) opfølgning
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 9.Modtagne dokumenter
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)
 12.Arbejdsplan
 13.EU-program til bekæmpelse af svig ***I (forhandling)
 14.Flerårig plan for bestande, der befiskes i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande (forhandling)
 15.Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) *** - Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) (beslutning) (forhandling)
 16.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab - Gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde - Gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen - Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer (forhandling)
 17.Statut og almindelige betingelser for udøvelsen af ombudsmandens hverv (Ombudsmandens statut) (forhandling)
 18.Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (forhandling)
 19.Store rovdyr (forhandling)
 20.Status for debatten om Europas fremtid (kortfattet forelæggelse)
 21.En omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi (kortfattet forelæggelse)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 31. januar 2019, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.08.


3. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han meddelte, at Parlamentets radiostudie 1 i Strasbourg var blevet omdøbt og opkaldt efter de to journalister Antonio Megalizzi og Bartosz Piotr Orent-Niedzielski, som var blevet dræbt under terrorangrebet i Strasbourg i december 2018. Formanden bød ligeledes velkommen til de to ofres familier, som havde taget plads i den officelle loge, og bekræftede Parlamentets engagement til fordel for pressefrihed.

Formanden omtalte efterfølgende situationen for journalister, der blev tilbageholdt i Venezuela, og krævede på Parlamentets vegne, at det blev løsladt.

Formanden meddelte, at han var blevet underrettet om situationen for det tidligere medlem af Europa-Parlamentet, Feleknas Uca, i Tyrkiet, og påtog sig at tage kontakt til de tyrkiske myndigheder.

Formanden afgav en erklæring i anledning af sin deltagelse i ”Giorno del ricordo” i Italien til minde om ofrene for foibe-massakrerne.

Talere Ivan Jakovčić, Franc Bogovič (formanden gav præciserende oplysninger) og Ruža Tomašić (formanden gav præciserende oplysninger).

Talere Ramón Jáuregui Atondo om situationen i Nicaragua, (formanden svarede, at han ville tage kontakt til de kompetente myndigheder) Steven Woolfe, Gabriel Mato, for at tilslutte sig udtalelsen fra Ramón Jáuregui Atondo, Jean-Marie Cavada om udtalelsen fra Steven Woolfe, Peter van Dalen om sagen om Asia Bibi i Pakistan (Formanden gav præciserende oplysninger) og Salvatore Cicu.


4. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Protokollerne fra møderne den 30. og 31. januar 2019 godkendtes.


5. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

- henstilling fra INTA om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 19. december 2018 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår geografisk opdeling (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- henstilling fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 19. december 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen med henblik på udsættelse af datoerne for udsat anvendelse af clearingforpligtelsen for visse OTC-derivataftaler (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- henstilling fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 19. december 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- henstilling fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 19. december 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende deres risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Såfremt ingen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod disse henstillinger, anses de for vedtaget. De vil i modsat fald blive sat under afstemning.

Henstillingerne kan findes på Parlamentets websted under den indeværende mødeperiode.


6. Parlamentets mødekalender - 2020

Formandskonferencen havde på sit møde den 7. februar 2019 vedtaget forslaget til mødekalender for 2020.

Mødeperioderne foresloges afholdt som følger:

- fra 13. til 16. januar

- den 29. og 30. januar

- fra 10. til 13. februar

- fra 9. til 12. marts

- fra 30. marts til 2.april

- den 22..og 23. april

- fra 11. til 14. maj

- den 3. og 4. juni

- fra 15. til 18 juni

- fra 6. til 9. juli

- fra 14. til 17. september

- fra 5. til 8. oktober

- fra 19. til 22. oktober

- den 11. til 12. november

- fra 23. til 26. november

- fra 14. til 17. december.

Disse datoer var blevet offentliggjort på Parlamentets websted.

Datoen for indgivelse af ændringsforslag var fastsat til samme aften, mandag den 11. februar 2019 kl. 19.

Afstemningen ville finde sted onsdag den 13. februar 2019 kl. 12 (punkt 8.1 i protokollen af 13.2.2019)..


7. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) opfølgning

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende afgørelserne om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra onsdag den 30. januar 2019 (punkt 11 i protokollen af 30.1.2019).

PECH, IMCO, TRAN, JURI og LIBE havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, omhandlede frist.


8. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår visse regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020 (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af bilaterale beskyttelsesklausuler og andre mekanismer for midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse handelsaftaler mellem Den Europæiske Union og tredjelande (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD))


9. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

BUDG, EMPL, CULT

- Forslag til udnævnelse af medlem af Afviklingsinstansen og direktør for afviklingsplanlægning og -afgørelser (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/757 for at tage passende hensyn til det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

2) fra udvalgene

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2115/2005 og Rådets forordning (EF) nr. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Betænkning om en omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi (2018/2088(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om muligheden for at videreføre de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - REGI udvalg - Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Indstilling om Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af traktaten om oprettelse af et transportfællesskab (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - TRAN udvalg - Ordfører: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side (2018/0403M(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2018 (2018/2280(INI)) - PETI udvalg - Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Betænkning om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår indførelsen af de detaljerede tekniske foranstaltninger for den konkrete anvendelse af det endelige momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med status over den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (2018/2115(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Betænkning om gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen (2018/2113(INI)) - AFCO udvalg - Ordfører: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024) (2018/0267M(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (kodifikation) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Betænkning om gennemførelsen af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde (2018/2112(INI)) - AFCO udvalg - Ordfører: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Betænkning om gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab (2018/2111(INI)) - AFCO udvalg - Ordfører: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - REGI udvalg - Ordførere: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Betænkning om gennemførelse af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig brug af pesticider (2017/2284(INI)) - ENVI udvalg - Ordfører: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Betænkning om gennemførelsen af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser (2018/2108(INI)) - ENVI udvalg - Ordfører: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore (2018/0093M(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: David Martin (A8-0048/2019)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side (2018/0095M(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: David Martin (A8-0049/2019)

- Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets forordning om ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv og om ophævelse af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom (2018/2080(INL)) - AFCO udvalg - Ordfører: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Betænkning om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU's institutionelle rammer (2017/2089(INI)) - AFCO udvalg - Ordfører: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: David Martin (A8-0054/2019)

- Betænkning om gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer (2018/2114(INI)) - AFCO udvalg - Ordfører: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Betænkning om udkast til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - JURI udvalg - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Betænkning om gennemførelsen af forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU (2018/2110(INI)) - AGRI udvalg - Ordfører: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Betænkning om styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning (2018/2109(INI)) - IMCO udvalg - Ordfører: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - CONT udvalg - Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Georgien (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Colombia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, New Zealand, Schweiz, Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei) og USA om de nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Betænkning om den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (2018/2002(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)


10. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 128):

—   O-000122/2019 af Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling og Piernicola Pedicini, for ENVI, til Kommissionen: Brugen af cannabis til medicinske formål (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019 af João Pimenta Lopes, for FEMM, til Kommissionen: Tilbageskridt i kvinders rettigheder og ligestilling i EU (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019 af Daniela Aiuto, for FEMM, til Kommissionen: Politiske udfordringer og strategier til bekæmpelse af kræft hos kvinder og dermed forbundne sygdomme (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019 af Claude Moraes, for LIBE, til Rådet: Interkønnedes rettigheder (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019 af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Interkønnedes rettigheder (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019 af Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp og Eleonora Evi, for ENVI, til Kommissionen: Et EU der yder beskyttelse: Ren luft til alle (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019 af Miroslav Mikolášik og Peter Liese for PPE-Gruppen, til Rådet: Modifikation af den menneskelige kimcellelinje (human germline genome modification) (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019 af Miroslav Mikolášik og Peter Liese for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Modifikation af den menneskelige kimcellelinje (human germline genome modification) (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019 af Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Roberta Metsola for PPE-Gruppen, og Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023) (B8-0014/2019).


11. Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)

Der var indgivet følgende større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (forretningsordenens artikel 130b):

—   (G-000008/2018) af Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică og Dan Nica, til Kommissionen (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik): VP/HR - nylig statsterrorisme fra iransk side i EU (B8-0013/2019).


12. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden februar 2019 (PE 634.303/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Mandag

Anmodning fra S&D-Gruppen om at ændre forespørgslen til mundtlig besvarelse om "Store rovdyr" (punkt 125 i PDOJ) til en redegørelse fra Kommissionen. Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, som ville blive sat under afstemning i mødeperioden marts I 2019.

Taler: Maria Noichl for S&D-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (162 for, 132 imod, 7 hverken/eller).

Tirsdag

Anmodning fra S&D-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen om at opføre forespørgslen til mundtlig besvarelse til Kommissionen om "LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023)" på dagsordenen, som ville indgå i en drøftelse om LGBTI-personers rettigheder med forespørgslen til mundtlig besvarelse om "Interkønnedes rettigheder" (punkt 126 i PDOJ). Forhandlingen om den nye forespørgsel til mundtlig besvarelse ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, som ville blive sat under afstemning torsdag.

Taler: Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved AN (164 for, 118 imod, 11 hverken/eller).

Der var fastsat følgende frister:

Beslutningsforslag: tirsdag den 12. februar 2019 kl. 12.
Ændringsforslag til beslutningsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 13. februar 2019 kl. 12.
Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 13. februar 2019 kl. 13.
Anmodninger om særskilt eller delt afstemning: onsdag den 13. februar 2019 kl. 19.

Onsdag

Anmodning fra S&D-Gruppen om som første punkt på aftenens dagsorden kl. 18-24 at opføre en redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik som"INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU". Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat til afstemning torsdag.

Taler: Clare Moody for S&D-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Der var fastsat følgende frister:

Beslutningsforslag: tirsdag den 12. februar 2019 kl.12.
Ændringsforslag til beslutningsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 13. februar 2019 kl. 12.
Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag : onsdag den 13. februar 2019 kl.13.
Anmodninger om særskilt eller delt afstemning: onsdag den 13. februar 2019 kl. 19.

Anmodning fra S&D-Gruppen om at udsætte forhandlingen om betænkningen af Roberts Zīle om "Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel" (A8-0032/2019) (punkt 106 i PDOJ) til en senere mødeperiode.

Talere: Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Peter van Dalen, imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (118 for, 147 imod, 25 hverken/eller).

Talere: Lucy Anderson og Kathleen Van Brempt For at anmode om en forlængelse af fristen for indgivelse.

Formanden fastsatte følgende frister for ændringsforslag: tirsdag den 12. februar 2019 kl. 13.

Anmodning fra PPE-Gruppen om på eftermiddagens eller aftenens dagsorden at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om "Sikkerhedstrusler i forbindelse med den tiltagende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige EU-tiltag for at begrænse dem". Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning i mødeperioden marts I 2019.

Talere: Luděk Niedermayer for PPE-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Bruno Gollnisch, imod anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Torsdag

Anmodning fra ALDE om at ændre titlen på forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet om "Situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev" (punkt 119 i PDOJ) til "Situationen i Tjetjenien" og dermed slette benævnelsen "sagen om Oyub Titiev".

Talere: Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Cristian Dan Preda imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (91 for, 144 imod, 17 hverken/eller).

Arbejdsplanen fastsattes således.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand


13. EU-program til bekæmpelse af svig ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig [2018/0211(COD)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra forelagde betænkningen.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere Ingeborg Gräßle for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici og Notis Marias.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere Karmenu Vella og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.7 i protokollen af 12.2.2019.


14. Flerårig plan for bestande, der befiskes i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec forelagde betænkningen.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere Gabriel Mato for PPE-Gruppen, Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Linnéa Engström for Verts/ALE-Gruppen, Mike Hookem, løsgænger, Seán Kelly og James Nicholson.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere Karmenu Vella og Alain Cadec.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 12.2.2019.


15. Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) *** - Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) (beslutning) (forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024) [2018/0267(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A8-0030/2019)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024) [2018/0267M(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A8-0034/2019)

João Ferreira forelagde henstillingen og betænkningen.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Gabriel Mato for PPE-Gruppen, Richard Corbett for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Linnéa Engström for Verts/ALE-Gruppen, Ricardo Serrão Santos og Jarosław Wałęsa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski og Notis Marias.

Talere: Karmenu Vella og João Ferreira.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.1 i protokollen af 12.2.2019 og punkt 9.2 i protokollen af 12.2.2019.


16. Gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab - Gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde - Gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen - Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer (forhandling)

Betænkning om gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab [2018/2111(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Betænkning om gennemførelsen af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde [2018/2112(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Betænkning om gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen [2018/2113(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Betænkning om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU's institutionelle rammer [2017/2089(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso og Barbara Spinelli forelagde betænkningerne.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand


Taler: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere Eduard Kukan (ordfører for udtalelse fra EMPL), Martina Anderson (ordfører for udtalelse fra LIBE), Angelika Mlinar (ordfører for udtalelse fra FEMM), Notis Marias (ordfører for udtalelse fra PETI), Josep-Maria Terricabras (ordfører for udtalelse fra PETI), Elmar Brok for PPE-Gruppen, Pedro Silva Pereira for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni og Ramón Jáuregui Atondo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo og Juan Fernando López Aguilar.

Talere Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso og Barbara Spinelli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.15 i protokollen af 12.2.2019, punkt 9.16 i protokollen af 12.2.2019, punkt 9.17 i protokollen af 12.2.2019 og punkt 9.18 i protokollen af 12.2.2019.


17. Statut og almindelige betingelser for udøvelsen af ombudsmandens hverv (Ombudsmandens statut) (forhandling)

Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets forordning om ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut) og om ophævelse af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom [2018/2080(INL)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Taler: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere: Margrete Auken (ordfører for udtalelse fra PETI), György Schöpflin for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa for ALDE-Gruppen, Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen, Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen, og Virginie Rozière.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici.

Talere: Frans Timmermans og Paulo Rangel (ordfører).

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.19 i protokollen af 12.2.2019.


18. Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Renaud Muselier for PPE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Florian Philippot for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár og Barbara Spinelli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel og Notis Marias.

Taler: Karmenu Vella.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 14.2.2019.


19. Store rovdyr (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Store rovdyr (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere Esther Herranz García for PPE-Gruppen, Eric Andrieu for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, og Annie Schreijer-Pierik.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere Paolo De Castro, Franc Bogovič og Herbert Dorfmann.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Taler: Karmenu Vella.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


20. Status for debatten om Europas fremtid (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om status for debatten om Europas fremtid [2018/2094(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Ramón Jáuregui Atondo foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Julie Ward, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Ferreira og Georgios Epitideios.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.16 i protokollen af 13.2.2019.


21. En omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om en omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi [2018/2088(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Ashley Fox foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Algirdas Saudargas, Notis Marias, Caroline Nagtegaal og João Ferreira.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.20 i protokollen af 12.2.2019.


22. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Tomáš Zdechovský, Andrea Bocskor, Cristian Dan Preda, José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Giuseppe Ferrandino, John Howarth, Notis Marias, László Tőkés, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Alex Mayer, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Răzvan Popa, Miroslavs Mitrofanovs, Rory Palmer, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Matt Carthy og Dobromir Sośnierz.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 634.303/OJMA).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.16.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Bullock, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod Jeppe, Kohlíček, Kölmel, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Seneste opdatering: 2. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik