Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 295kWORD 88k
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 6.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2020
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)(επακόλουθες ενέργειες)(επακόλουθες ενέργειες)(επακόλουθες ενέργειες) (συνέχεια που δόθηκε)
 8.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης ***I (συζήτηση)
 14.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (συζήτηση)
 15.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (ψήφισμα) (συζήτηση)
 16.Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ - Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία - Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή - Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (συζήτηση)
 17.Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) (συζήτηση)
 18.Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (συζήτηση)
 19.Μεγάλοι θηρευτές (συζήτηση)
 20.Η πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (σύντομη παρουσίαση)
 21.Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική (σύντομη παρουσίαση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.08.


3. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση, με την οποία ανακοινώνει ότι το ραδιοφωνικό στούντιο 1 του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο μετονομάστηκε προς τιμήν των δύο δημοσιογράφων, Antonio Megalizzi και Bartosz Piotr Orent-Niedzielski, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην τρομοκρατική επίθεση στο Στρασβούργο τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Πρόεδρος χαιρετίζει επίσης την παρουσία, στο θεωρείο των επισήμων, των οικογενειών των δύο θυμάτων και επαναβεβαιώνει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου υπέρ της ελευθερίας του Τύπου.

Ο Πρόεδρος αναφέρεται, στη συνέχεια, στην κατάσταση των δημοσιογράφων που κρατούνται στη Βενεζουέλα και ζητεί, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, την απελευθέρωσή τους.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα για την κατάσταση της Feleknas Uca, πρώην μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Τουρκία και δεσμεύεται να επικοινωνήσει με τις τουρκικές αρχές.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση επ' ευκαιρία της συμμετοχής του στην Ημέρα Μνήμης («Giorno del ricordo») στην Ιταλία για τα θύματα των μαζικών δολοφονιών σε καταβόθρες («foibe»).

Παρεμβαίνουν οι Ivan Jakovčić, Franc Bogovič (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις) και Ruža Tomašić (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνουν οι Ramón Jáuregui Atondo σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (ο Πρόεδρος απαντά ότι θα επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές), Steven Woolfe, Gabriel Mato, για να εκφράσει τη συμφωνία του με την παρέμβαση του Ramón Jáuregui Atondo, Jean-Marie Cavada σχετικά με την παρέμβαση του Steven Woolfe, Peter van Dalen σχετικά με την υπόθεση της Asia Bibi στο Πακιστάν (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις) και Salvatore Cicu.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 30ής και 31ής Ιανουαρίου 2019 εγκρίνονται.


5. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

- σύστασης της επιτροπής INTA, περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα επίπεδα γεωγραφικής κατανομής (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019

- σύστασης της επιτροπής ECON, περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205, του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 και του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης, με σκοπό την παράταση των ημερομηνιών ετεροχρονισμένης εφαρμογής της υποχρέωσης εκκαθάρισης για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019

- σύστασης της επιτροπής ECON, περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205 της Επιτροπής, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178 της Επιτροπής, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019

- σύστασης της επιτροπής ECON, περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Εάν οι εν λόγω συστάσεις δεν αποτελέσουν, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών, το αντικείμενο ένστασης από μία πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, θα θεωρηθούν εγκριθείσες. Σε αντίθετη περίπτωση, θα τεθούν σε ψηφοφορία.

Οι συστάσεις διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.


6. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2020

Η Διάσκεψη των Προέδρων, κατά τη συνεδρίασή της στις 7 Φεβρουαρίου 2019, ενέκρινε το σχέδιο χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του κοινοβουλευτικού έτους 2020.

Οι ημερομηνίες έχουν ως εξής:

- από τις 13 έως τις 16 Ιανουαρίου

- 29 και 30 Ιανουαρίου

- από τις 10 έως τις 13 Φεβρουαρίου

- από τις 9 έως τις 12 Μαρτίου

- από τις 30 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου

- 22 και 23 Απριλίου

- από τις 11 έως τις 14 Μαΐου

- 3 και 4 Ιουνίου

- από τις 15 έως τις 18 Ιουνίου

- από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου

- από τις 14 έως τις 17 Σεπτεμβρίου

- από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου

- από τις 19 έως τις 22 Οκτωβρίου

- 11 και 12 Νοεμβρίου

- από τις 23 έως τις 26 Νοεμβρίου

- από τις 14 έως τις 17 Δεκεμβρίου.

Οι ημερομηνίες αυτές έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λήγει απόψε, Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, στις 19.00.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2019 στις 12.00 (σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019).


7. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)(επακόλουθες ενέργειες)(επακόλουθες ενέργειες)(επακόλουθες ενέργειες) (συνέχεια που δόθηκε)

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα/πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με τις αποφάσεις για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που έχουν ανακοινωθεί στα Συνοπτικά Πρακτικά της Τετάρτης 30 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.1.2019).

Οι επιτροπές PECH, IMCO, TRAN, JURI και LIBE ξεκίνησαν συνεπώς τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.


8. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά ορισμένους κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των διμερών ρητρών διασφάλισης και άλλων μηχανισμών που καθιστούν δυνατή την προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων εμπορικών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και τρίτων χωρών, αφετέρου (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD)).


9. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

BUDG, EMPL, CULT

- Πρόταση για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και διευθυντή Σχεδιασμού και Αποφάσεων Εξυγίανσης (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 ώστε να ληφθεί δεόντως υπόψη το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- *** Σύσταση για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2115/2005 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1386/2007 του Συμβουλίου (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική (2018/2088(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξασφάλιση της συνέχισης των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και «Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία» (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου (2018/0403M(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2018 (2018/2280(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εισαγωγή των αναλυτικών τεχνικών μέτρων για τη λειτουργία του οριστικού συστήματος ΦΠΑ για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, σχετικά με τον απολογισμό της συνέχειας που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της (2018/2115(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή (2018/2113(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (2018/0267M(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (κωδικοποίηση) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία (2018/2112(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ (2018/2111(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγητές: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (2017/2284(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (2018/2108(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης (2018/0093M(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: David Martin (A8-0048/2019)

- Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου (2018/0095M(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: David Martin (A8-0049/2019)

- Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ (2018/2080(INL)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (2017/2089(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014, (ΕΕ) αριθ. 258/2014, (EΕ) αριθ. 652/2014 και (EΕ) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: David Martin (A8-0054/2019)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών (2018/2114(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (2018/2110(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της (2018/2109(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες πτυχές ασφάλειας της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με τη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του τρίτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των συμφωνιών δυνάμει του άρθρου XXI της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών με την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, το χωριστό τελωνειακό έδαφος Ταϊβάν, Πενγκού, Κινμέν και Ματσού (Κινεζική Ταϊπέι), την Κολομβία, την Κούβα, το Εκουαδόρ, το Χονγκ Κονγκ (Κίνα), την Ινδία, την Ιαπωνία, την Κορέα, τη Νέα Ζηλανδία, τις Φιλιππίνες, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τις απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την προσχώρηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV») (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Έκθεση σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (2018/2002(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)


10. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλήφθηκαν στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   O-000122/2019 που κατέθεσαν οι Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (B8-0001/2019)·

—   O-000135/2019 που κατέθεσε ο João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (B8-0005/2019)·

—   O-000134/2019 που κατέθεσε η Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και των συναφών παρεπόμενων ασθενειών (B8-0006/2019)·

—   O-000132/2019 που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (B8-0007/2019)·

—   O-000133/2019 που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (B8-0008/2019)·

—   O-000138/2019 που κατέθεσαν οι Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους. (B8-0009/2019)·

—   O-000012/2019 που κατέθεσαν οι Miroslav Mikolášik και Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς το Συμβούλιο: Τροποποίηση του γονιδιώματος των ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)·

—   O-000013/2019 που κατέθεσαν οι Miroslav Mikolášik και Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Τροποποίηση του γονιδιώματος των ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)·

—   O-000006/2019 που κατέθεσαν οι Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους, τους διεμφυλικούς και τους μεσοφυλικούς (ΛΟΑΔΜ) (2019-2023) (B8-0014/2019).


11. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Έχει κατατεθεί η ακόλουθη μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (άρθρο 130β του Κανονισμού):

—   (G-000008/2018) που κατέθεσαν οι Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică et Dan Nica, προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας): Πρόσφατες ενέργειες κρατικής τρομοκρατίας του Ιράν στην ΕΕ (B8-0013/2019).


12. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2019 (PE 634.303/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Αίτημα της Ομάδας S&D για τη μετατροπή της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης με θέμα "Μεγάλοι θηρευτές" (σημείο 125 του PDOJ) σε δήλωση της Επιτροπής. Η συζήτηση θα περατωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Μαρτίου I 2019.

Παρεμβαίνει η Maria Noichl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, υπέρ του αιτήματος.

Με ΗΨ (162 υπέρ, 132 κατά, 7 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τρίτη

Αίτημα των Ομάδων S&D και Verts/ALE για την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή με θέμα "Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ (2019-2023)", που θα ενταχθεί στην κοινή συζήτηση σχετικά με "Τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ" με μια ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης για "Τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων" (σημείο 126 του PDOJ). Η συζήτηση σχετικά με τη νέα ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης θα περατωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνει η Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, υπέρ του αιτήματος.

Με ΟΚ (164 υπέρ, 118 κατά, 11 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:

Προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, στις 12.00.
Τροπολογίες επί των προτάσεων ψηφίσματος και κοινή πρόταση ψηφίσματος: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στις 12.00.
Τροπολογίες επί των κοινών προτάσεων ψηφίσματος: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στις 13.00.
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία και αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στις 19.00.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας S&D για την εγγραφή, ως πρώτου σημείου στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης της απογευματινής συνεδρίασης, 18.00 - 24.00, μιας δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα "Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ". Η συζήτηση θα περατωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνει η Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, υπέρ του αιτήματος.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:

Προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, στις 12.00.
Τροπολογίες επί των προτάσεων ψηφίσματος και κοινή πρόταση ψηφίσματος: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στις 12.00.
Τροπολογίες επί των κοινών προτάσεων ψηφίσματος: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στις 13.00.
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία και αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στις 19.00.

Αίτημα της Ομάδας S&D για την αναβολή της συζήτησης σχετικά με την έκθεση του Roberts Zīle με θέμα "Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία" (A8-0032/2019) (σημείο 106 του PDOJ) για μια μεταγενέστερη περίοδο συνόδου.

Παρεμβαίνουν οι Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, υπέρ του αιτήματος, και Peter van Dalen, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (118 υπέρ, 147 κατά, 25 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Παρεμβαίνουν οι Lucy Anderson και Kathleen Van Brempt για να ζητήσουν παράταση της προθεσμίας κατάθεσης.

Ο Πρόεδρος ορίζει την εξής προθεσμία για τις τροπολογίες: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, στις 13.00.

Αίτημα της Ομάδας PPE για την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής ή της βραδινής συνεδρίασης δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα "Απειλές κατά της ασφάλειας που σχετίζονται με την αυξανόμενη κινεζική παρουσία στον τεχνολογικό τομέα στην ΕΕ και ενδεχόμενη δράση σε επίπεδο ΕΕ για τον περιορισμό τους". Η συζήτηση θα περατωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Μαρτίου I 2019.

Παρεμβαίνουν οι Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, υπέρ του αιτήματος, και Bruno Gollnisch, κατά του αιτήματος.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Πέμπτη

Αίτημα της Ομάδας ALDE για την τροποποίηση του τίτλου της συζήτησης σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με θέμα "Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev" (σημείο 119 του PDOJ) και μετατροπή του σε "Η κατάσταση στην Τσετσενία", απαλείφοντας έτσι την αναφορά στην "υπόθεση του Oyoub Titiev".

Παρεμβαίνουν οι Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, υπέρ του αιτήματος, και Cristian Dan Preda κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (91 υπέρ, 144 κατά, 17 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος


13. Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης [2018/0211(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019.


14. Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Ο Alain Cadec παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mike Hookem, μη εγγεγραμμένος, Seán Kelly και James Nicholson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Νότης Μαριάς και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Alain Cadec.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019.


15. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (ψήφισμα) (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) [2018/0267(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0030/2019)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) [2018/0267M(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0034/2019)

Ο João Ferreira παρουσιάζει τη σύσταση και την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Corbett, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ricardo Serrão Santos και Jarosław Wałęsa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και João Ferreira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019 και σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019.


16. Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ - Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία - Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή - Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ [2018/2111(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία [2018/2112(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή [2018/2113(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ [2017/2089(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Οι Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso και Barbara Spinelli παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος


Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eduard Kukan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Martina Anderson (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Angelika Mlinar (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Νότης Μαριάς (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Josep-Maria Terricabras (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pedro Silva Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni και Ramón Jáuregui Atondo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso και Barbara Spinelli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019, σημείο 9.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019, σημείο 9.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019 και σημείο 9.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019.


17. Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ [2018/2080(INL)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Margrete Auken (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), György Schöpflin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Virginie Rozière.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Caterina Chinnici.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Paulo Rangel (εισηγητής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019.


18. Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (2019/2569(RSP))

Ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Renaud Muselier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Florian Philippot, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár και Barbara Spinelli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Julie Ward, Ruža Tomašić, Γεώργιος Επιτήδειος, Emilian Pavel και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.


19. Μεγάλοι θηρευτές (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Μεγάλοι θηρευτές (2018/3006(RSP))

Ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Esther Herranz García, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Annie Schreijer-Pierik.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paolo De Castro, Franc Bogovič και Herbert Dorfmann.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


20. Η πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης [2018/2094(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Ο Ramón Jáuregui Atondo προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Julie Ward, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Νότης Μαριάς, João Ferreira και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019.


21. Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική [2018/2088(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Ο Ashley Fox προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Algirdas Saudargas, Νότης Μαριάς, Caroline Nagtegaal και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019.


22. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Tomáš Zdechovský, Andrea Bocskor, Cristian Dan Preda, José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Giuseppe Ferrandino, John Howarth, Νότης Μαριάς, László Tőkés, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Alex Mayer, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Răzvan Popa, Miroslavs Mitrofanovs, Rory Palmer, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Matt Carthy και Dobromir Sośnierz.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 634.303/OJMA).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.16.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Bullock, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod Jeppe, Kohlíček, Kölmel, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Ζαγοράκης, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Σπυράκη, Torres Martínez, Ulvskog

Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου