Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 270kWORD 79k
Esmaspäev, 11. veebruar 2019 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Juhataja avaldused
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 6.Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2020
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 9.Esitatud dokumendid
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 12.Tööplaan
 13.ELi pettustevastase võitluse programm ***I (arutelu)
 14.Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava (arutelu)
 15.Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) *** - Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (resolutsioon) (arutelu)
 16.ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine - Tõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine - Parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine - Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus (arutelu)
 17.Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) (arutelu)
 18.Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (arutelu)
 19.Suured kiskjad (arutelu)
 20.Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (lühiettekanne)
 21.Tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika (lühiettekanne)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 31. jaanuaril 2019 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.08.


3. Juhataja avaldused

Parlamendi president tegi avalduse, milles ta teatas, et Euroopa Parlamendi Strasbourgi raadiostuudio nr 1 nimetati ümber möödunud aasta detsembris Strasbourgis toimunud terrorirünnakus hukkunud kahe ajakirjaniku Antonio Megalizzi ja Bartosz Piotr Orent-Niedzielski järgi. President tervitas ka kahe terroriohvri pereliikmeid, kes olid istet võtnud ametlike külaliste rõdul, ja kinnitas, et parlament toetab jätkuvalt ajakirjandusvabadust.

President tuletas seejärel meelde Venezuelas kinni peetud ajakirjanike olukorda ja nõudis parlamendi nimel nende vabastamist.

President andis teada, et teda on teavitatud Euroopa Parlamendi endise liikme Feleknas Uca olukorrast Türgis ja et ta võtab endale ülesandeks võtta ühendust Türgi ametiasutustega.

President tegi avalduse seoses oma osalemisega foibe tapatalgute ohvrite mälestuspäeval Itaalias.

Sõna võtsid Ivan Jakovčić, Franc Bogovič (president tegi täpsustuse) ja Ruža Tomašić (president tegi täpsustuse).

Sõna võtsid Ramón Jáuregui Atondo olukorra kohta Nicaraguas (president vastas, et võtab ühendust pädevate asutustega), Steven Woolfe, Gabriel Mato, kes ühines Ramón Jáuregui Atondo sõnadega, Jean-Marie Cavada Steven Woolfe'i sõnavõtu kohta, Peter van Dalen Asia Bibi juhtumi kohta Pakistanis (president tegi täpsustuse) ja Salvatore Cicu.


4. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Kinnitati 30. ja 31. jaanuari 2019 osaistungjärgu protokollid.


5. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 teavitas komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses järgmiste dokumentidega:

- INTA-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 184/2005 I lisa seoses geograafilise jaotuse tasemetega (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega, et pikendada kliiringukohustuse kohaldamise hilisemat kuupäeva teatavate börsiväliste tuletislepingute puhul (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, teatavate lepinguliikide suhtes kliiringukohustuse jõustumise kuupäeva osas (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, kuupäeva osas, milleni vastaspooled võivad jätkata oma riskijuhtimismenetluste kohaldamist teatavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Juhul kui 24 tunni jooksul ei esita ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid soovituste kohta vastuväiteid, loetakse need heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitused hääletusele.

Soovitustega on võimalik tutvuda parlamendi veebisaidil käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


6. Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2020

Esimeeste konverents kiitis neljapäeval, 7. veebruaril 2019 toimunud koosolekul heaks Euroopa Parlamendi 2020. aasta osaistungjärkude ajakava projekti.

Nimetatud kuupäevad on järgmised:

– 13.– 16. jaanuar

– 29. ja 30. jaanuar

– 10.– 13. veebruar

– 9.– 12 märts

– 30. märts – 2. aprill

– 22. ja 23. aprill

– 11.– 14. mai

– 3. ja 4. juuni

– 15.– 18. juuni

– 6.– 9. juuli

– 14.– 17. september

– 5.– 8. oktoober

– 19.– 22 oktoober

– 11. ja 12. november

– 23.– 26. november

– 14.– 17. detsember.

Need kuupäevad on avaldatud parlamendi veebisaidil.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on esmaspäeval, 11. veebruaril 2019 kell 19.00.

Hääletus toimub kolmapäeval, 13. veebruaril 2019 kell 12.00 (13.2.2019 protokollipunkt 8.1).


7. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed)

Parlamendi president andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsiooni(de)lt taotlust seoses otsustega alustada kolmapäeva, 30. jaanuari 2019. aasta protokollis (30.1.2019 protokolli punkt 11) nimetatud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.

PECH-, IMCO-, TRAN-, JURI- ja LIBE-komisjonid võisid seega alustada kodukorra artikli 69c lõikes 2 osutatud tähtaja möödumisel läbirääkimisi.


8. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste teatavate reeglite osas (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse kahepoolseid kaitseklausleid ja muid mehhanisme, mis võimaldavad ajutiselt peatada Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates kaubanduslepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD))


9. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

REGI

nõuandvad komisjonid:

BUDG, EMPL, CULT

- Ettepanek nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige ning kriisilahenduse kavandamise ja otsuste direktoraadi direktor (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

ITRE, TRAN

2) parlamendikomisjonid

- *** Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitleva kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2115/2005 ja (EÜ) nr 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) – PECH-komisjon - Raportöör: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Raport tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa tervikliku tööstuspoliitika kohta (2018/2088(INI)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) – AFET-komisjon - Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega võimaldatakse jätkata territoriaalse koostöö programme PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) – REGI-komisjon - Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu transpordiühenduse asutamise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (2018/0403M(NLE)) – AFET-komisjon - Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Raport petitsioonikomisjoni 2018. aasta arutelude tulemuste kohta (2018/2280(INI)) - PETI komisjon - Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu, selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluva kirjavahetuse sõlmimise kohta (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses üksikasjalike tehniliste meetmete kehtestamisega liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamisel kohaldatava lõpliku käibemaksusüsteemi toimimiseks (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) – ECON-komisjon - Raportöör: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi soovitust nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa välisteenistuse järelmeetmete kohta kaks aastat pärast Euroopa Parlamendi raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (2018/2115(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Raport parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta (2018/2113(INI)) – AFCO-komisjon - Raportöör: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Raport, mis käsitleb muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekut nõukogu otsuse eelnõu koostamiseks Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta (2018/0267M(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Kalanduskontrolli Ameti kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) – JURI-komisjon - Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Raport tõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta (2018/2112(INI)) – AFCO-komisjon - Raportöör: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Raport ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta (2018/2111(INI)) – AFCO-komisjon - Raportöör: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) – REGI-komisjon - Raportöörid: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vee taaskasutuse miinimumnõuete kohta (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) – ENVI-komisjon - Raportöör: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Raport pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva direktiivi 2009/128/EÜ rakendamise kohta (2017/2284(INI)) – ENVI-komisjon - Raportöör: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Raport piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamise kohta (2018/2108(INI)) – ENVI- komisjon - Raportöör: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta (2018/0093M(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: David Martin (A8-0048/2019)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (2018/0095M(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: David Martin (A8-0049/2019)

- Raport Euroopa Parlamendi määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) ning tunnistatakse kehtetuks otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom (2018/2080(INL)) – AFCO- komisjon - Raportöör: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Raport Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamise kohta ELi institutsioonilises raamistikus (2017/2089(INI)) – AFCO-komisjon - Raportöör: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 99/2013, (EL) nr 1287/2013, (EL) nr 254/2014, (EL) nr 258/2014, (EL) nr 652/2014 ja (EL) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: David Martin (A8-0054/2019)

- Raport õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamise kohta, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle (2018/2114(INI)) – AFCO-komisjon - Raportöör: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) – JURI-komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Raport nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda) rakendamise kohta (2018/2110(INI)) – AGRI-komisjon - Raportöör: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Raport siseturu konkurentsivõime suurendamise kohta ELi tolliliidu ja selle juhtimise arendamise kaudu (2018/2109(INI)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjade kohta, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiseeskirjade kohta, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi pettustevastase võitluse programmi loomise kohta (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) – CONT-komisjon - Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Gruusia vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb asjaomaste lepingute sõlmimist Ameerika Ühendriikide, Argentina, Austraalia, Brasiilia, Ecuadori, Filipiinide, Hiina ning Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumiga (Hiina Taipei), Hongkongi (Hiina), India, Jaapani, Kanada, Kolumbia, Korea, Kuuba, Šveitsi ja Uus-Meremaaga teenustekaubanduse üldlepingu XXI artikli alusel seoses vajalike kompenseerivate kohandustega, mis tulenevad Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi ühinemisest Euroopa Liiduga (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Raport pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamise kohta maksustamisel (2018/2002(INI)) – ECON-komisjon - Raportöör: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)


10. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Päevakorda on aruteluks lisatud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   O-000122/2019, mille esitas(id) Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling ja Piernicola Pedicini ENVI-komisjoni nimel komisjonile: kanepi raviotstarbeline kasutamine (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019, mille esitas(id) João Pimenta Lopes FEMM-komisjoni nimel komisjonile: tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019, mille esitas(id) Daniela Aiuto FEMM-komisjoni nimel komisjonile: poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019, mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel nõukogule: intersooliste inimeste õigused (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019, mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: intersooliste inimeste õigused (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019, mille esitas(id) Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp ja Eleonora Evi ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019, mille esitas(id) Miroslav Mikolášik ja Peter Liese fraktsiooni PPE nimel nõukogule: inimese pärilikkusmaterjali genoomi muutmine (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019, mille esitas(id) Miroslav Mikolášik ja Peter Liese fraktsiooni PPE nimel komisjonile: inimese pärilikkusmaterjali genoomi muutmine (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019, mille esitas(id) Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel ja Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019-2023) tulevik (B8-0014/2019).


11. Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)

Esitatud on järgmine põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (kodukorra art 130b):

—   (G-000008/2018), mille esitas(id) Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică et Dan Nica komisjonile (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja): Iraani hiljutine riiklik terroristlik tegevus Euroopa Liidus (B8-0013/2019).


12. Tööplaan

Jagati välja 2019. aasta veebruari täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 634.303/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a).

Esmaspäev

Fraktsioon S&D esitas taotluse esitada suuliselt vastatava küsimuse „Suured kiskjad" (päevakorra lõpliku projekti punkt 125) alusel komisjoni avaldus. Arutelu lõpeks resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pannakse hääletusele 2019. aasta märtsi I osaistungjärgul.

Sõna võttis Maria Noichl fraktsiooni S&D nimel taotluse põhjendamiseks.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (162 poolt, 132 vastu, erapooletuid 7).

Teisipäev

Fraktsioonid S&D ja Verts/ALE esitasid taotluse lisada LGBTI-inimeste õigusi käsitleva ühise arutelu raames päevakorda suuliselt vastatav küsimus komisjonile LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019–2023) tuleviku kohta koos suuliselt vastatava küsimusega intersooliste inimeste õiguste kohta (päevakorra lõpliku projekti punkt 126). Arutelu uue suuliselt vastatava küsimuse üle lõpeks resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võttis Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel taotluse põhjendamiseks.

Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (164 poolt, 118 vastu, erapooletuid 11).

Kinnitati järgmised tähtajad:

resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 12. veebruar 2019 kell 12.00;
muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta ja resolutsiooni ühisettepanek: kolmapäev, 13. veebruar 2019 kell 12.00;
muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta: kolmapäev, 13. veebruar 2019 kell 13.00;
eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused: kolmapäev, 13. veebruar 2019 kell 19.00.

Kolmapäev

Fraktsioon S&D taotles istungi õhtuses päevakorras aja eraldamist (kell 18.00-24.00), et lisada esimese punktina komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus „Keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile". Arutelu lõpeks resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võttis Clare Moody fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Kinnitati järgmised tähtajad:

resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 12. veebruar 2019 kell 12.00;
muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta ja resolutsiooni ühisettepanek: kolmapäev, 13. veebruar 2019 kell 12.00;
muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta: kolmapäev, 13. veebruar 2019 kell 13.00;
eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused: kolmapäev, 13. veebruar 2019 kell 19.00.

Fraktsioon S&D esitas taotluse lükata arutelu Roberts Zīle raporti „Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad" (A8-0032/2019) (päevakorra lõpliku projekti punkt 106) arutelu edasi ühele järgmistest osaistungjärkudest.

Sõna võtsid Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust, ja Peter van Dalen, kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (118 poolt, 147 vastu, erapooletuid 25).

Sõna võtsid Lucy Anderson ja Kathleen Van Brempt muudatusettepanekute esitamise tähtaja pikendamiseks.

Parlamendi president määras muudatusettepanekute esitamiseks järgmise tähtaja: teisipäev, 12. veebruar 2019 kell 13.00.

Fraktsioon PPE tegi ettepaneku lisada pärastlõunasesse või õhtusesse päevakorda nõukogu ja komisjon avaldused julgeolekuohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks. Arutelu lõpeks resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pannakse hääletusele 2019. aasta märtsi I osaistungjärgul.

Sõna võtsid Luděk Niedermayer fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Bruno Gollnisch, kes oli selle vastu.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Neljapäev

Fraktsioon ALDE esitas taotluse muuta inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamise raames pealkiri „Olukord Tšetšeenias ja Oyub Titievi juhtum" (päevakorra lõpliku projekti punkt 119) pealkirjaks „Olukord Tšetšeenias“, jättes seega välja viite Oyoub Titievi juhtumile.

Sõna võtsid Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Cristian Dan Preda, kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (91 poolt, 144 vastu, erapooletuid 17).

Tööplaan kinnitati.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident


13. ELi pettustevastase võitluse programm ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi pettustevastase võitluse programmi loomise kohta [2018/0211(COD)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ingeborg Gräßle fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici ja Notis Marias.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.2.2019 protokollipunkt 9.7.


14. Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrust (EÜ) 2016/1139 (millega kehtestatakse Läänemere mitmeaastane kava) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007 ja (EÜ) nr 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Gabriel Mato fraktsiooni PPE nimel, Ricardo Serrão Santos fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Linnéa Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mike Hookem (fraktsioonilise kuuluvuseta), Seán Kelly ja James Nicholson.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Alain Cadec.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.2.2019 protokollipunkt 9.8.


15. Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) *** - Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (resolutsioon) (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta [2018/0267(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0030/2019)

Raport, mis käsitleb muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekut nõukogu otsuse eelnõu koostamiseks Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta [2018/0267M(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0034/2019)

João Ferreira tutvustas soovitust ja raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Gabriel Mato fraktsiooni PPE nimel, Richard Corbett fraktsiooni S&D nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Linnéa Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ricardo Serrão Santos ja Jarosław Wałęsa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Notis Marias.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja João Ferreira.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.2.2019 protokollipunkt 9.1 ja 12.2.2019 protokollipunkt 9.2.


16. ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine - Tõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine - Parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine - Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus (arutelu)

Raport ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta [2018/2111(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Raport tõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta [2018/2112(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Raport parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta [2018/2113(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Raport Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamise kohta ELi institutsioonilises raamistikus [2017/2089(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso ja Barbara Spinelli tutvustasid raporteid.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident


Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Eduard Kukan (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Martina Anderson (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Angelika Mlinar (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Notis Marias (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Josep-Maria Terricabras (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Pedro Silva Pereira fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni ja Ramón Jáuregui Atondo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso ja Barbara Spinelli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.2.2019 protokollipunkt 9.1512.2.2019 protokollipunkt 9.1612.2.2019 protokollipunkt 9.17 ja 12.2.2019 protokollipunkt 9.18.


17. Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) ning tunnistatakse kehtetuks otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom [2018/2080(INL)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Margrete Auken (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), György Schöpflin fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa fraktsiooni ALDE nimel, Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Virginie Rozière.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Caterina Chinnici.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Paulo Rangel (raportöör).

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.2.2019 protokollipunkt 9.19.


18. Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Renaud Muselier fraktsiooni PPE nimel, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Florian Philippot fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár ja Barbara Spinelli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel ja Notis Marias.

Sõna võttis Karmenu Vella.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.13.


19. Suured kiskjad (arutelu)

Komisjoni avaldus: Suured kiskjad (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Esther Herranz García fraktsiooni PPE nimel, Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, ja Annie Schreijer-Pierik.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Paolo De Castro, Franc Bogovič ja Herbert Dorfmann.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Karmenu Vella.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


20. Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (lühiettekanne)

Raport Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seisu kohta [2018/2094(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Ramón Jáuregui Atondo esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Julie Ward, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Ferreira ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.2.2019 protokollipunkt 8.16.


21. Tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika (lühiettekanne)

Raport tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa tervikliku tööstuspoliitika kohta [2018/2088(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Ashley Fox esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Algirdas Saudargas, Notis Marias, Caroline Nagtegaal ja João Ferreira.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.2.2019 protokollipunkt 9.20.


22. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Tomáš Zdechovský, Andrea Bocskor, Cristian Dan Preda, José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Giuseppe Ferrandino, John Howarth, Notis Marias, László Tőkés, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Alex Mayer, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Răzvan Popa, Miroslavs Mitrofanovs, Rory Palmer, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Matt Carthy ja Dobromir Sośnierz.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 634.303/OJMA).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.16.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Bullock, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod Jeppe, Kohlíček, Kölmel, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Viimane päevakajastamine: 2. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika